Szent Mór ünnepén, október 25-én Dr. Udvardy György veszprémi érsek, pécsi apostoli kormányzó diakónussá szentelte Dr. Kovács Tibor, László Péter és Priskin Zsolt akolitusokat, valamit ez alkalommal adta át az egyházmegyei kitüntetéseket, amelyeket hűen szolgáló öt hívő vehetett át.

A 18.00 órai ünnepi szentmise részét képező diakónusszentelés szertartása a jelöltek bemutatásával kezdődött Nyúl Viktor pasztorális helynök atya tolmácsolásában. Majd a főpásztor köszöntötte az egyházmegye papságát, a szentelésükre készülő akolitusokat, hozzátartozóikat és azokat a világi embereket, akik hosszú évtizedek óta szolgálják közösségüket, majd megjegyezte, hogy mind a diakónusszentelésre, mind az egyházmegyei kitüntetések átadására hagyományosan Szent Péter és Szent Pál emléknapján került volna sor, azonban a kialakult járványhelyzet ezt nem tette lehetővé. Egyúttal kitért arra is, hogy bár egyházmegyénk négy tagja kérte a szerpapság szentségét, ezen a napon hárman részesülhetnek benne,  mert Asztalos Gábor akolitus hatósági karanténban van.

Szent Mór püspökre, egyházmegyénk társvédőszentjére emlékezve a homíliában Dr. Udvardy György veszprémi érsek, pécsi apostoli kormányzó a közösséget szolgáló pásztor feladatait hangsúlyozta. „Ezen az ünnepen a szentírási szakaszok Jézus Krisztust állítják elénk, aki egyszerre pásztor és szolgáló. »Én magam vagyok, aki megkeresem juhaimat és legelőre vezetem őket […] A legdúsabb legelőkön legeltetem őket, és Izrael magas hegyein lesznek az ő legelőik; ott fognak megpihenni zöldellő füvön, és kövér legelőkön legelnek majd Izrael hegyein. Én magam legeltetem juhaimat, és én pihentetem meg őket!«” (vö. Ez 34,11-16) Ugyanez jelenik meg a szentleckében (Róm 12,3-13) is, amikor arra buzdít a szentíró, hogy együvé tartozunk. Ezért ne legyünk fennhéjázók! Szolgáljunk szeretettel, mégpedig mindenki azzal az adománnyal, amit az Úrtól kapott az igehirdetésben, a szolgálatban, a szeretet cselekedeteinek gyakorlásában és számtalan egyéb módon a Lélek ajándéka szerint.”

Szent M 34 

A főpásztor emlékeztetett, hogy Jézus körbejár és társakat, munkatársakat választ maga köré, akiknek pásztori feladatából részt ad, és ezt látjuk Szent Mór személyében is, aki megerősíteni jön az Egyházhoz. „A Székesegyház altemplomában végzett ásatásoknak bátorító eredménye, hogy megtudtuk, a IV. századtól kezdve él ezen a helyen a keresztény kultusz. Elődeink is itt gyűltek össze és imádták Krisztust, aki felette áll minden teremtménynek, majd jött Mór püspök, hogy erősítsen, szavával tanítson, felkészültségével oktasson, döntéseivel pedig irányítsa azt a közösséget, amelyet itt bízott rá az Úr. Jött, hogy jó pásztorként teljesítse feladatát” – mondta érsek atya, aki hozzátette, az eltelt évszázadokban számtalan gyümölcsöt termett ez a kapocs. „Mindig voltak olyan emberek, akár püspökök, papok, diakónusok és világi munkatársak, akik a pásztori gondoskodást felismerték és a Lélek indíttatásából szolgálatukkal jelenvalóvá tették Krisztus szeretetét, ezért köszöntjük majd a szentmise után azokat, akik hosszú évtizedek óta szolgálják közösségeiket a pásztori gondoskodás különféle jeleivel, megnyilvánulásaival, és ezért örülünk most három testvérünknek is, akik a maguk készületének befejeztével itt vannak és kérik az Egyháztól a diakónátus szentségét; a szentelést, mert a szentség erejében akarnak szolgálni!” A homília zárásaként a főpásztor hangsúlyozta, hogy a szentség erejében új erőforrásokra lelnek a diakónusok, ezzel tovább folytatva szolgálatukat az Egyházban.

Szent M 59

A szentbeszédet megelőzően Nyúl Viktor pasztorális helynök jelezte a megyéspüspöknek, hogy diakonátusra jelentkezett három jelölt, akiket az Anyaszentegyház kér, hogy szentelje fel a felelősségteljes szerpapi szolgálatra. A pasztorális helynök atya a keresztény nép megkérdezése és az illetékesek véleménye alapján tanúsította, hogy a jelen lévő jelöltek méltónak találtattak.

A prédikációt követően a megyéspüspöknek tett fogadalomtétellel folytatódott a liturgia: „Ígérsz-e tiszteletet és engedelmességet nekem és utódaimnak?” – kérdezte az érsek az akolitusoktól. Az ünnepélyes fogadalomtételt követően a Mennyei Atya áldását kérték a szerpapokra, majd a jelöltek pedig arcra borulva, míg a jelen lévő hívek térdelve énekelték a litániát, amelynek végén Udvardy György érsek atya állandó dikonussá szentelte Dr. Kovács Tibor, László Péter és Priskin Zsolt urakat. Ezt követte a beöltözés, valamint az evangéliumoskönyv átadása, mely a misszió alapját jelképezi.

A szentelést követően az egyházmegyéből jelen lévő papság az oltár mögé vonult, hogy a főpásztorral együtt mutassák be az Eucharisztia liturgiáját.

A 2020-as Szent Mór ünnep által a Pécsi Egyházmegye hívei részesei voltak a szentelés csodájának és együtt örültek egyházmegyénk növekedésének, akárcsak a több évtizede szolgáló világi testvéreink boldogságának, akiket a főpásztor díjban részesített alázatos és kitartó munkájukért, ezzel kifejezve elismerését a szolgálatukért.

Szent M 86

Egyházmegyei kitüntetésben részesült Balogh István (pécsváradi plébánia), Denkinger Istvánné Magdolna (magyarszéki plébánia), Kövesi-Nagy István (mohácsi plébánia), Lévárdi Mária (bonyhádi plébánia), Szabó Lászlóné Mária (tamási plébánia).

A szentmisét és a kitüntetések átadását követően szeretetvendégségre várták a híveket a Püspöki Palota kocsiszínében, ahol a Pécsi Egyházmegye által meghirdetett „Csodálatos világunk” című rajz, fotó és kisfilmpályázat munkái voltak láthatóak, míg a felszentelt diakónusokat és hozzátartozóikat, valamint a kitüntetetteket és kísérőiket érsek atya fogadta Püspöki Palotában.

Dr. Kovács Tibor:

Dr. Kovács Tibor 1966. március 26-án született Budapesten egy 4 gyermekes mélyen vallásos katolikus család 2. gyermekeként. Pestújhelyen nőtt fel. Középiskolába a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumba járt és ott érettségizett 1984-ben Pintér Ambrus atya osztályában. A budapesti orvosegyetemen kezdte meg tanulmányait, melyet 1986-tól Pécsett folytatott. 1990-ben házasságot kötött Dr. Rékási Zsuzsannával. Négy gyermekük született. Péter, Pál, Márton már családos emberek, Klára a Szent Mór Katolikus Iskolaközpont gimnáziumának tanulója. Eddig 4 unokája született.

Orvosi diplomáját 1990-ben kapta, azóta folyamatosan a Pécsi Tudományegyetem II.sz. Belgyógyászati Klinikáján szakorvosként dolgozik. Oktató, kutató, gyógyító munkája elismeréseképp a köztársasági elnök 2016-ban egyetemi tanárrá nevezte ki.

Pécsre kerülésétől fogva, -1986-tól -vett részt a pécsi, elsősorban a Székesegyházi Plébánia közösségi életében. 1989-től 1993-ig – Bíró László atya plébánosi működése alatt - a székesegyházi Szent Mór cserkészcsapatának alapító parancsnoka volt. 1995-től 20 éven keresztül a székesegyház Mustármag közösségének, illetve alapítványának volt vezetője. Ft. Pavlekovics Ferenc plébánostól kapott először megbízatást áldoztatásra, illetve beválasztották az egyházközségi képviselőtestületbe.  Feleségével elvégezte a Schönstatt családmozgalom 2 éves család tréner képzését. Rendszeresen tartanak jegyesoktatást. 2018-tól Dohány Zoltán plébános atya munkáját segíti a pécsi Szent Ferenc templomban.

Az évtizedek során az egyház körül végzett szolgálatok kapcsán fokozatosan fogalmazódott meg benne a vágy az egyházi szolgálatra, ezért jelentkezett diakónus szolgálatra Udvardy György megyéspüspök felhívására. Főpásztora a Máriabesnyőn működő országos diakónus-képzőbe küldte. A képzésen 2018-20 között vett részt. 

Jelmondata – a házasságkötésük alkalmával választott szentírási mondat: „Megismertük a szeretetet, amelyet Isten oltott belénk és hittünk benne.” (1 Jn 4, 16)

Priskin Zsolt:

Szekszárdon született 1978. április 16-án. Felnőttként tért meg családjával 2010-ben. Ebben az időszakban nagy hatással volt rá Kirsch János (†2012) állandó diakónus, Bacsmai László plébános, Ravasz Csaba káplán és a Szekszárdi Szent József Iskolaközpont közössége. Barics Gábriel káplán ösztönzésére 2013-ban a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola teológia mesterképzésére jelentkezett. Felesége, Margit és négy lányuk, Rebeka, Boglárka, Panna és Luca türelemmel támogatták tanulmányi évei alatt. Ez idő alatt, Cseh Péter Mihály atya ösztönzésére alakult ki benne a hivatástudat a diakónusi szolgálat iránt. Diakónusi hivatását elősegítette és mentorálta jelenlegi plébánosa Petkó Tamás atya. A főiskolai tanulmányokat követte a Kanter Károly Felnőttképzési Intézet két éves diakónus képzése Máriabesnyőn, amit idén fejezett be.

A civil életben az MVM Informatika Zrt. szoftverfejlesztője immár tizenötödik éve. A vallási életben rend0szeresen vállal katekéta szerepet a szekszárdi katekumenátus közösségben. Gyakran jár idősotthonokba és otthon lévő idősekhez beteglátogatóként és áldoztatóként. Több lelkiségi csoport vezetőjeként formálódott hivatástudata, ilyen közösségek a Plébániai Evangelizáló Sejtek Rendszere, és a Családcsoport. A sejtközösség római útjának szervezésében - Ferentzi Csaba országos referens oldalán - főszerepet vállalt, ahol a közösség személyesen találkozhatott 2019. november 18-án Ferenc pápával. Óraadóként vállalt hitoktatást a 2019/2020-as tanévben a Szekszárdi Kolping Katolikus Szakképző Iskolában, idén pedig a Szekszárdi Gyakorló Általános Iskolában. Életpályáját felesége mindvégig segítette, aki szintén sok szerepet vállalt a szekszárdi plébánia életében. Házasságukat tovább erősíti a szekszárdi Házas Hétvége közösség, amelynek 2018 novembere óta tagjai. Mind a négy gyermekük a szekszárdi 608-as számú Schola Caritatis cserkészcsapat tagja.

Jelmondata: „Mert attól, akinek sokat adtak, sokat fognak követelni, és attól, akire sokat bíztak, többet fognak számon kérni.” (Lk 12,48)

László Péter Ferenc:

1977.07.21-én született Kiskunfélegyházán. Szülei, és nagyszülei révén növekedett bele a vallásos életbe. Kiskorától kezdve ministrált a félegyházi Ótemplomban. 1996-ban elvégezte a Katolikus Ifjúsági Vezetőképzőt (Hajszolót) Szegeden, majd ugyanitt szerzett történelem, és hittanári végzettséget, és itt ismerte meg feleségét Zsanettet, aki biológia, német szakos tanár. 2002 óta Szekszárdon élnek. Gyermekeik Bernadett 2004-ben, Veronika 2006-ban, és Kristóf pedig 2008-ban született. Péter 2001-től pedagógusként dolgozik. Különösen is hosszú ideig dolgozott a Szekszárdi Kolping Katolikus Szakképző Iskola, Gimnázium, és Alapfokú Művészeti Iskolában, majd a Paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola, és Gimnáziumban. Mindkét intézményben hosszabb, illetve rövidebb ideig intézményvezetőként is tevékenykedett. Jelenleg Szekszárdon a Pécsi Egyházmegye hitoktatójaként, továbbá a Szekszárdi Garay János Gimnázium történelem tanáraként végzi pedagógiai munkáját. Plébánosa Petkó Tamás atya támogatásával 2018-ban jelentkezett Udvardy György érsek úrnál a diakónusi szolgálatra. A máriabesnyői diakónusképzőn 2018-20 között vett részt. A meghívást a diakónusi szolgálatra 2017. évben kapta, melyben nagy szerepet játszott Friedrich Joseph Haass, orosz nevén Fjodor Petrovics Gaaz önéletrajza.

Jelmondata: „Amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel!”  (Ef 6,10)

Fotó: Vermes Nikolett

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

2024 May
M T W T F S S
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Közelgő események

HOLY MASS - Angol nyelvű szentmise a székesegyházban:
-
2024. 06. 02. - 2024. 06. 02.
Úrnapi szentmise és körmenet Pécs belvárosában:
-
2024. 06. 02. - 2024. 06. 02.
Egyházmegyei szavalóverseny döntője:
-
2024. 06. 07. - 2024. 06. 07.
PAPSZENTELÉS a pécsi székesegyházban:
-
2024. 06. 22. - 2024. 06. 22.

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség