XVI. Benedek pápa Verbum Domini (Az Úr szava) kezdetű apostoli buzdításában a Szentírás imádságos olvasására: „lectio divinára" ösztönöz. Ez a Szentírásnak imádságos megközelítési formája, melyet az első századoktól alkalmaz az egyház.

Előszó: Online lapozható változat | Letölthető pdf

Advent 1. vasárnapja (Mt 11,2-11): Online lapozható változat | Letölthető pdf

pantokrator krisztus


Jézus Krisztus, a megtestesült Ige földi tevékenységének egyik fontos jellemzője volt az igehirdetés. (Vö. Mk 1,38-39) Ezt a feladatot minden tanítványának és minden kereszténynek küldetésül adta (Vö Mt 28,18-20; Mk 16,15). Ennek megfelelően az egyház életében már a kezdetektől jelen van ez a szolgálat. (Vö ApCsel 2,14-41; Gal 1,11-12). A keresztény tanúságtétel, lelki élet fő jellemzője az Isten Igéjével való egyre szorosabb, bensőségesebb kapcsolat. Jézus iránti szeretetünket fejezi ki Isten szavához fűződő viszonyunk. Feladatunk megismerni, megőrizni, tovább adni, hirdetni Isten szavát. Erre bátorít mindenkit a II. Vatikáni Zsinat tanítása is (DV 25. pontja).
XVI. Benedek pápa Verbum Domini (Az Úr szava) kezdetű apostoli buzdításában a Szentírás imádságos olvasására: „lectio divinára" ösztönöz. Ez a Szentírásnak imádságos megközelítési formája, melyet az első századoktól alkalmaz az egyház. (pl Szent Benedek) (Vö.VD 86-87 pontja).
A lectio divina főbb állomásai: a szöveg figyelmes olvasása csendben (lectio) – szószerinti üzenetének megértése, elmélkedés (meditáció) – a bibliai szöveg mit mond nekünk, szemlélődés (contemplatio) – a szöveg szemlélése, ünneplése mint Isten ajándéka, imádság (oratio)– imádság amire a szöveg indít, hogy Istent megszólítsam, megosztás (condivizio) – szövegben felfedezet örömhír továbbadása, és végül cselekvés (actio, operacio) – a szó tettekre váltása életünkben, ami megtérésre ösztönöz (Vö. Mt 7,24).

Ennek fényében a lectio divina szempontja szerint megszerkesztett segédanyaggal szeretnénk az egyházi évnek megfelelően a vasárnapi evangéliumi szakaszokhoz forrásokat, gondolatokat nyújtani, hogy Isten népe még közelebb kerüljön Isten Igéjéhez, és annak szolgálatában jobban elmélyüljön. Ennek érdekében a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola diákjaiból és tanáraiból egy kis csoport alakult, a II. Vatikáni Zsinat felhívásával összhangban: „A katolikus szentírásmagyarázók pedig, és a hittudomány más művelői buzgó együttműködéssel azon fáradozzanak, hogy a szent Tanítóhivatal felügyelete alatt, megfelelő segédeszközökkel úgy tanulmányozzák és mutassák be a szent iratokat, hogy Isten igéjének minél több szolgája nyújthassa gyümölcsöző módon Isten népének az Írás táplálékát, mely megvilágosítja az elmét, erősíti az akaratot és Isten szeretetére gyullasztja a szíveket." (DV 23.pont) Meggyőződésünk és reményünk, hogy az evangelizáció kibontakozásában ennek fontos szerepe lesz abban, hogy a hirdetett örömhír számunkra is örömhír legyen és azt lelkesen másoknak is tovább tudjuk adni. (Vö. Evangelii Gaudium 11. pont). Öröm megtapasztalni, hogy Isten igéjének szolgálata laikusokat, szerzeteseket, papokat összekapcsol.
A lectiot biblikus módon közelítjük meg: a görög szöveg szó szerinti fordítása, a latin (vulgáta) és jelentős magyar fordítások táblázatos közlése, a szöveg behatárolása, kontextuális (szövegkörnyezeti, az adott szakasz kapcsolódási pontjai az adott evangéliumon belül), kánoni elemzése (az adott szakasz kapcsolódási pontjai a szentírás többi könyvében), szószerinti értelmezés (a szerző mit kívánt elmondani, egyes kulcsszavak rövid elemzése).
A meditációt segítő szempontok, patrisztikus vonal: az egyházatyák evangéliumhoz kapcsolódó szemelvények fordítása. Tanító hivatali vonal KEK és egyes pápai dokumentumoknak az evangéliumi szakaszhoz kapcsolódó tanításai.
Liturgikus vonal a vasárnapi szentmise igeliturgiájának (első-második olvasmány zsoltár, alleluja vers) és imádságainak, énekeinek a felolvasott evangéliumhoz fűződő lehetséges kapcsolatai.
Pedagógiai vonal az evangélium témájához illeszkedő szépirodalmi, szépművészeti vonatkozásai és ezek gyakorlati szemléltetése, például játékokban.
Utolsó szempontban néhány kérdés segíti az olvasót az evangélium üzenetének személyes megértésében, esetleges tovább mélyítésében.
Contemplatio – A fotók az elcsendesedést, az Ige szemlélését kívánják támogatni.
Oratio – imádság Vasárnapi szentmise első könyörgése és egyes szerzetes által írt imádságok segítenek az Úrral való beszélgetésben. Ehhez felkértünk szerzeteseket különböző rendekből, akik mint az imádság emberei, tanítanak bennünket imádkozni.
Condivizio és actio– A segédanyag végén megosztás és a tettekre váltás alatt saját gondolatainkat, örömünket és konkrét, saját javaslatainkat osztjuk meg az olvasóval, hogy az Ige az életünkben is testet öltsön.
Reméljük, hogy minden jóakaratú ember számára ezzel segítséget nyújtunk a személyes lelki élet növekedésében: Krisztus-követésében, és az evangélium hatékonyabb hirdetésében.
S nem utolsó sorban köszönjük mindenkinek, aki közreműködésével, imájával segíti a csapatot.

Munkánkra és mindannyiunk szolgálatára Isten áldását
és az Ige Édesanyjának, Magyarok Nagyasszonyának
oltalmát kérve tisztelettel:

Dr. Nyúl Viktor plébános

Szent Vér Báta

pem nek logo wide

pe napi evangeliumok

pe mariagyudi kegyhely

pe szechenyi