Eseménynaptár

A fájdalmas Szűzanya – E

: 2020. szeptember 15. kedd
A mai ünnepnap összefügg a tegnapi Szent Kereszt ünnepével. Liturgikus ünneplését először a szervita rendnek engedélyezték. VII. Piusz pápa vezette be az egész Egyházban — hálából a napóleoni fogságból való szerencsés visszatéréséért.

Liturgia: emléknap - fehér
Ennek az emléknapnak saját evangéliumi szakasza van.

SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélbőlZsid 5,7-9
Testvéreim! Jézus földi életében hangosan kiáltozva, könnyek között imádkozott, és könyörgött ahhoz, aki meg tudta menteni a haláltól. Hódolatáért meghallgatásra talált. Annak ellenére, hogy ő volt a Fiú, a szenvedésből tanulta meg az engedelmességet. Műve befejeztével pedig örök üdvösséget szerzett azoknak, akik engedelmeskednek neki.
Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 30,2-3a.3bc-4.5-6.15-16.20 2. tónus.
Válasz: Szabadíts meg engem, Uram, * irgalmasságodban!
Vö. 17b. vers.
Előénekes: Te vagy, Uram, az én reményem, † ne hagyj soha szégyent érnem, * igaz voltodban szabadíts meg engemí Fordítsd felém füledet, * siess, ments meg engem!
Hívek: Szabadíts meg engem, Uram, * irgalmasságodban!
E:Légy oltalmazó sziklaváram és megerősített házam, * hogy megszabadíts engem!
Erősségem és menedékem te vagy nékem, * nevedért vezess és irányíts engem!
H: Szabadíts meg engem, Uram, * irgalmasságodban!
E: Kiszabadítasz a hálóból, amit titkon vetettek nekem, * mivel te vagy az én erősségem!
Uram, kezedbe ajánlom lelkemet; * megváltottál engem, hűséges Istenem!
H: Szabadíts meg engem, Uram, * irgalmasságodban!
E: Én pedig benned remélek, Uram, † azt mondtam: „Te vagy Istenem, * kezedben van a sorsom.”
Ragadj ki az ellenség kezéből, * és azoktól, akik üldöznek engem.
H: Szabadíts meg engem, Uram, * irgalmasságodban!
E: Mily nagy a te jóságod, Uram, * amelyet a téged félőknek tartogatsz,
amelyet azoknak készítettél, akik benned bíznak, * minden ember szeme láttára.
H: Szabadíts meg engem, Uram, * irgalmasságodban!

SZEKVENCIA
Ez a szekvencia tetszés szerint mondható akár teljes egészében, akár rövidebb alakban az * Én szívembe jól bevéssed ... szavaktól kezdve (Dallama: SzVU 65. szám).

Áll a gyötrött Isten-anyja, Kín az arcát könnybe vonja. Úgy siratja szent Fiát, Úgy siratja szent Fiát.
Gyász a lelkét meggyötörte, Kín és bánat összetörte, Tőrnek éle járta át, Tőrnek éle járta át.
Ó mi nagy volt ama drága Szűzanya szomorúsága Egyszülött szent magzatán, Egyszülött szent magzatán.
Mennyit sírt és hogy kesergett, Látván azt a nagy keservet, Azt a nagy kínt szent Fián, Azt a nagy kínt szent Fián.
Ki ne sírna, melyik ember, Hogyha ennyi gyötrelemben Látja lankadozni őt, Látja lankadozni őt?
Ki ne sírna Máriával, Hogyha látja szent Fiával Szenvedni a szent Szülőt, Szenvedni a szent Szülőt?
Népét hogy megmossa szennytől, Látta tenger gyötrelemtől Roskadozni Jézusát, Roskadozni Jézusát.
Látta édes egy-szülöttét, Halálos nagy elepedtét, Látta, hogy halálra vált, Látta, hogy halálra vált.
Szeretetnek szent kútfője, Fájdalomnak éles tőre Járjon át a lelkemen, Járjon át a lelkemen.
Hogy szívemben lángra kelne Krisztusomnak szent szerelme. Segíts néki tetszenem, Segíts néki tetszenem!
Én szívembe jól bevéssed, Szűzanyám, nagy szenvedésed S az átvertnek sebeit, S az átvertnek sebeit.
Gyermekednek, a sebzettnek, Ki miattam szenvedett meg, Osszam meg gyötrelmeit, Osszam meg gyötrelmeit.
Add meg, kérlek, hogy míg élek, Együtt sírjak mindig véled S azzal, ki a fán eped, Azzal, ki a fán eped.
A keresztnél véled állni, Gyászban véled eggyé válni: Erre űz a szeretet, Erre űz a szeretet.
Dicső Szűze szent szűzeknek, Hadd ízleljem kelyhedet meg. Add nékem fájdalmaid, Add nékem fájdalmaid.
Add tisztelnem, add viselnem, S nem felednem, holt Szerelmem, Krisztusomnak kínjait, Krisztusomnak kínjait.
Sebeivel sebesítsen, Szent mámorba részegítsen Buzgó vérével Fiad, Buzgó vérével Fiad.
Hogy ne jussak ama tűzbe, Védj meg engem, drága Szűz, te, Az ítélet ha riad, Az ítélet ha riad.
Krisztusom, ha jő halálom, Anyád szeme rám találjon És elhívjon engemet, És elhívjon engemet.
S hogyha testem porba tér meg, Lelkem akkor a nagy égnek Dicsőségét lelje meg, Dicsőségét lelje meg.

ALLELUJA
Alleluja. 2. szám.
Boldog vagy, Szentséges Szűz Mária, † mert kínhalál nélkül is megszerezted a vértanúság pálmáját * Urunk keresztje alatt.
Alleluja.2. tónus.

Vagy:
† EVANGÉLIUM Szent János könyvébőlJn 19,25-27
Nagypénteken: Jézus keresztje mellett ott állt anyja, valamint anyjának nővére, Mária, aki Kleofás felesége volt, és Mária Magdolna. Amikor Jézus látta, hogy ott áll anyja és a tanítvány, akit szeretett, így szólt anyjához: „Asszony, íme, a te fiad!” Azután a tanítványhoz szólt: „Íme, a te anyád!” Attól az órától fogva házába fogadta őt a tanítvány.
Ezek az evangélium igéi.

Vagy:
† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvébőlLk 2,33-35
Jézus atyja és anyja ámulva hallgatták mindazt, amit Simeon mondott. Simeon pedig megáldotta őket, és így szólt Máriához, Jézus anyjához: „Lám, e Gyermek által sokan elbuknak és sokan feltámadnak Izraelben! Az ellentmondás jele lesz ő – még a te lelkedet is tőr járja át –, hogy napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai!”
Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések:
17. A FÁJDALMAS SZŰZANYÁRÓL
(Szeptember 15.)
Pap: Testvéreim, mindannyian, akik az élet terheit hordozzuk, lépjünk bizalommal a Fájdalmas Anyához, és vele együtt esedezzünk a mi Urunkhoz, Istenünkhöz!
Lektor: 1. Add, Urunk, hogy Szentatyánk, N. pápa, püspökeink, papjaink és szerzeteseink a Fájdalmas Anya lelkületével hordozzák szolgálatuk keresztjeit!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Add kegyelmedet, hogy híveid a Fájdalmas Anya példájára erős lélekkel viseljék életük megpróbáltatásait!
3. Szent Fiad Fájdalmas Anyjának könyörgésére enyhítsd és gyógyítsd meg, Urunk, a háború, a nyomor, az éhínség és a természeti csapások okozta sebeket!
4. Add, Urunk, hogy az öregek, a betegek és az elhagyatottak a Hétfájdalmú Szűz oltalmában vigasztalást nyerjenek!
5. A szenvedő és tisztuló telkeknek pedig legyen hathatós közbenjárója az „Irgalmasság Anyja”!
Pap: Istenünk! Te a Boldogságos Szűz Máriát sem kímélted meg a szenvedésektől. Az ő közbenjárására emelj fel minket elesettségünkből. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Köznevelési Intézmények

Hasznos információk:

 

  • az óvodák, iskolák életéről,
  • beiratkozásról,
  • előkészítő foglalkozásokról
2020 december
H K Sz Cs P Szo V
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Közelgő események

Tematikus roráté-szentmisék a Pécsi Székesegyházban:
Pécsi Székesegyház -
2020. 12. 03. - 2020. 12. 05.
Szentségimádás és szentmise a hivatásokért:
Pécsi Székesegyház -
2020. 12. 03. -
Tematikus roráté-szentmisék a Pécsi Székesegyházban:
Pécsi Székesegyház -
2020. 12. 07. - 2020. 12. 13.
Szeplőtelen Fogantatás-ünnepi szentmise:
Pécsi Székesegyház -
2020. 12. 08. -
Nemzetközi Hegy Nap:
-
2020. 12. 11. - 2020. 12. 11.

Szent Vér Báta

pem nek logo wide

pe napi evangeliumok

pe mariagyudi kegyhely

pe szechenyi