Hetente jelentkező lelki sétáink alkalmával rápillanthatunk a térségben rejlő értékekre, betekinthetünk az érintett plébánia közösségi életébe, tevékenységeibe, miközben lelki útravalóval is gazdagodhatunk.

Harmincegyedik állomás: Nagydorog – „Isten országa köztetek van" (Lk 17,21)

Lelki sétánkat Tolna megyében, a Nagydorogi Római Katolikus Plébánia területén folytatjuk. A térség lelkipásztorai Horváth Sándor plébános és Farkas József kisegítő lelkész. A plébános atya – akinek papi jelmondata „Isten országa köztetek van” – a plébánia működéséről, lelkiségeiről és programjairól mesél:

Horváth Sandor plebanosFarkas Jozsef kisegitolelkeszFiatal elődeim – Dr. Simon-Wagner István, Hamzau Relu, Manolache Lőrinc, Sebestyén-Molnár Árpád, Cseh Péter Mihály – saját karizmáikkal sokakat segítettek a térségben, hogy Isten Örömhírének megismerésében. A plébánia nagy területen – 30 km hosszban és 15 km szélességben helyezkedik el – a 63-as út mentén. Jelenleg öt – a korábbiakban önállóan működő – plébániát ölel fel: Kajdacs, Kölesd, Nagydorog Szedres, Tengelic.  Ez összesen 18 települést jelent. A térségben 8 iskola működik a térségben, ahol 4 hitoktató végzi lelkiismeretes és tiszteletreméltó feladatát, a diákok oktatását.

Hetente 6 állandó és 3 alkalmi misézőhely van. A szertartások megtartásában Farkas József tengelici kisegítő lelkész is közreműködik, illetve első péntekenként a betegek ellátásában is nagy segítséget nyújt.

A terület lakossága nagyobb részt evangélikus és református, 3 faluban – Kölesd, Tengelic, Medina településeken – 3 harang, Szedresen és Nagydorogon – 2 harang szól. 3 evangélikus és 3 református lelkésszel szolgálunk együttműködve, tekintettel arra, hogy testvéregyházak vagyunk.

Pusztahencsén 1990-ben épült fel az a templom, melyet a mai napig mindhárom gyülekezet használ. A reformátusok havi egy alkalommal, az evangélikusok kéthetente tartanak szertartásokat a templomban, mi katolikusok hetente. A felekezetek nemcsak az építésben működtek együtt, a fenntartást is közösen vállalják. A Nazarénusoknak, a Hit Gyülekezetének és a Szabad Keresztényeknek is van imaházuk, de velük még nem sikerült kapcsolatot kialakítani.

Minden felekezetnek van tennivalója, úgy, mint a „szőlőhegyi munkásokról szóló példabeszédben.” Egyik községben 27 temetés volt ebben az évben – 1 református és 1 katolikus, 25 polgári temetés, így a plébánia területén van még bőven munka.

A templomokat nagy gonddal tartják rendben a hívek (főleg az idősebbek). 

Sebestyén-Molnár Árpád plébános atya idejében újult meg kívül-belül a kajdacsi és a szedresi templom, melyek most szép liturgikus térrel várják a betérő híveket.

A plébánia életében kiemelkedő esemény a Szent István király napi búcsú Nagydorogon, amelyet a templom védőszentjének ünnepén, augusztus 20-án tartanak.

205 Nagydorog augusztus20

Lelkiségek tekintetében a nagydorogi templomban a kántor vezetésével több éve működik kórus. Kölesden Cseh Péter Mihály indított el középiskolásokból és főiskolás fiatalokból álló csoportot, akiket a sekrestyés gyűjt össze. Szedresen Bibliaórát tartunk felnőttek részvételével. Nagydorogon férfikör működik, illetve Karitász helyi csoport létesült, amelynek megújítása folyamatban van. Minden faluban van Rózsafüzér társulat, sajnos az idősebbek helyére egyelőre nem kerülnek újabb tagok.

Az elsőáldozókkal és bérmálkozókkal a plébánián készülünk a szentségek felvételére, hogy megmaradjanak az Egyházban, ahogy szüleik is bent maradtak.

Említésre méltó nagydorogi templomban 2012-ben felállított és az országban egyedülálló Gulág-harang, melynek készítését a fogságból hazatért egyik hívő szorgalmazta, mivel a munkatáborban elhunyt társaiért még a harang sem szólt.

thumb 205 Nagydorog Gulag harang

Az adventi készülődés során roráté miséket tartunk Nagydorogon, illetve hitoktatók közreműködésével készülünk a hagyományos sok gyermeket megmozgató pásztorjátékra.

Az idei naptári évben az utolsó lelkisétánkat – az ünnepekhez és az év végéhez közeledve – az alábbi imádsággal zárjuk, melyben köszönetet mondunk és hálát adunk a Jóisten felé:

Köszönöm Uram!

a végtelenbe nyíló hajnalokat,
melyek Hozzád és az emberekhez vezetnek.
Köszönöm a fényeket és a színeket,
mert általuk Rád ismerek a világban.
Köszönöm az ízeket és az illatokat,
a paprikás krumplit és a búzakenyeret.
Köszönöm, hogy nekünk ajándékoztad a földet,
a virágokat és az állatokat,
ők a természet mosolya és szüntelen figyelme,
elkísérnek magányos útjainkra.
Hála az emberekért,
a szomorú arcú testvérekért,
a jókedvűekért és azokért is,
kik nem is tudják, hogy őket is szeretem.
Hála mindenkiért!
Hála Fiadért, Elsőszülött Testvérünkért,
Jézus Krisztusért,
aki elhozta és szívünkbe írta az örömöt
és a boldog nyugtalanságot,
aki azt akarja, hogy megosszuk másokkal is
boldogságunkat
a szeretet közösségében!
Hála a hazáért,
hála az egyházért!
Köszönök, Istenem, mindent,
ami Tőled jön, mert ez a minden:
az irgalom, a szeretet és az élet.
Köszönöm a tengert, a levegőt, a sírást,
a gyötrődést, mely még jobban Hozzád kapcsol,
köszönöm a ritmust és a dallamot,
hogy táncolhatunk és énekelhetünk.
Hálát adok a jelekért és a hangokért,
melyek irányítják hétköznapjainkat,
és Hangodért,
hogy válaszolsz és megvigasztalsz,
hála munkámért és küldetésemért,
figyelmedért
és végtelen türelmedért,
hogy vársz reám és örökké szeretsz. Ámen.

(Csanád Béla: Hálaima)

Áldott, boldog ünnepeket kívánunk a Lelki séták minden olvasójának!

A sorozatunk következő részével az új esztendőben, 2022. január 8-án jelentkezünk.

Forrás: Nagydorogi Római Katolikus Plébánia
Fotó: Nagydorogi Római Katolikus Plébánia

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2