A heti rendszerességgel jelentkező „Örömhírre hangolva” videósorozat az adott vasárnap evangéliumi szakaszán való elmélkedést kívánja elmélyíteni, emellett arra buzdít, hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük meg az Igét!

 

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit!

Az évközi huszonkilencedik vasárnap evangéliumi részletét Márk evangéliumának tízedik fejezetéből olvassuk (Mk 10,35-45). Jézus azt mondja önmagáról: „Emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.”

Jézus a világ ura, mégis arról beszél, hogy Ő azért jött, hogy szolgáljon. Ez kifejezi Isten gyengédségét, alázatát, egyszerűségét. Isten minden ember mellett ott van, hogy felsegítsen, támogasson bennünket. Isten minden ember barátja. Jézus azért jött, hogy szolgáljon, hogy lehajoljon hozzánk és felemeljen minket.

Szemléljük ezt a csodálatos titkot, hogy Jézus szolgálni jött bennünket! Ez a szolgálat abban mutatkozik meg, hogy önmagát adta értünk és mindenkiért.

XVI. Benedek pápa így ír: az Eucharisztiában megmutatkozik Jézus lényege, vagyis, hogy Ő értünk él, értünk adja önmagát.

Jézus szolgálata tehát abban a szeretetében mutatkozik meg, hogy lehajol hozzánk, hogy felemeljem bennünket, vigasztaljon, bátorítson és önmagát adja értünk, hogy nekünk életünk legyen – örök életünk.

Ilyen értékesek, ilyen fontosak vagyunk! Minden ember értékes és fontos! Jézus szolgálni jött mindenkit, hogy önmagát mindenkiért odaajándékozza.

Jézus arra hívja a tanítványokat és arra hív bennünket is, hogy mi is szolgáljunk. Azt mondja: aki nagy akar lenni köztetek, az legyen mindenkinek a szolgája. Aki első akar lenni köztetek, az legyen mindenkinek a szolgája.

Az eredeti szövegben arról beszél Jézus a második alkalommal a szolga szónál, hogy legyen mindenkinek a rabszolgája. Ezzel a kifejezéssel a szeretetnek a maradéktalan voltát akarja kifejezni, hogy mi is kövessük mesterünket, hogy ne uralkodni akarjunk, hanem szolgálni. Azt a hatalmat, azt a pozíciót egy adott helyen, amelyet kaptunk, ne hatalmaskodásra fordítsuk, hanem szolgálatra. Ferenc pápa így fogalmaz: nem az által vagyunk nagyok, hogy mink van, hanem azáltal válunk nagyokká, hogy mennyire vagyunk adakozóak, mennyire osztjuk meg azt, amink van, másokkal.

Legyünk mi is szolgáló emberek! Merjünk mi is lehajolni másokhoz, hogy felemeljük őket! Merjünk mi is barátaivá válni a szegényeknek, a betegeknek, a menekülteknek, a kitaszítottaknak és minden embernek, mert az igazi nagyság a szolgálatban mutatkozik meg. Vagyis abban, hogy önmagunkat odaadjuk mások szolgálatára. Másokért élünk és ezáltal egyre inkább hasonlóvá válunk Jézushoz, aki azért jött, hogy szolgáljon és nem azért, hogy neki szolgáljanak.

Csodálatos ez az örömhír! Ünnepeljük ezt a jóhírt, hogy a Jóisten ennyire szeret bennünket. Önmagát adja értünk az Ő Fiában és arra hív minket, hogy mi is merjünk adni, mi is merjünk szolgálni, mert ez az igazi hatalom. A szeretet szolgálata által válunk nagyokká.

Tartsunk egy kis csendet és ebben a csendben imádkozzunk mindenkiért, különösen a betegekért, az egészségügyben dolgozókért és minden családért!

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek miképpen kezdetben most és mindörökké! Ámen. Szűz Mária, Béke Királynője, Szent József, könyörögjetek érettünk!

Évközi 29. vasárnap – A missziók vasárnapja – október 17. Mk 10,35-45

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből

Abban az időben: Zebedeus fiai, Jakab és János odamentek Jézushoz, és ezt mondták: „Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk.” Ő megkérdezte: „Mit kívántok, mit tegyek nektek?” Ezt felelték: „Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön a te dicsőségedben.” Jézus így válaszolt: „Nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én iszom, vagy meg tudtok-e keresztelkedni a keresztséggel, amellyel én megkeresztelkedem?” Azt felelték: „Meg tudjuk tenni!” Jézus így folytatta: „A kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni fogtok, s a keresztséggel, amellyel megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedtek. De hogy a jobb és bal oldalamon ki üljön, azt nem én döntöm el. Az a hely azokat illeti, akiknek készült.” Amikor a többi tíz ezt hallotta, megnehezteltek Jakabra és Jánosra.

* Ezért Jézus odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: „Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, és vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. De közöttetek ez ne így legyen. Ha valaki közületek ki akar tűnni, legyen a szolgátok, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az Emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.”

Ezek az evangélium igéi.

partnerek kórházlelkészség