A heti rendszerességgel jelentkező „Örömhírre hangolva” videósorozat az adott vasárnap evangéliumi szakaszán való elmélkedést kívánja elmélyíteni, emellett arra buzdít, hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük meg az Igét!

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit!

Krisztus Király ünnepén az evangéliumi részletet János evangéliumának tizennyolcadik fejezetéből olvassuk (Jn 18,33b-37).

Az évközi idő utolsó vasárnapján halljuk ezt a részletet János evangéliumából. Pilátus megkérdezi Jézustól „Te vagy-e a zsidók királya? … Tehát király vagy?” és Jézus azt válaszolja neki „Te mondod, hogy király vagyok.” A római helytartó előtt áll Jézus Krisztus, aki mint királyról beszél róla.

Milyen értelemben király Jézus? Mit jelent az, hogy Ő király?

Először is azt jelenti ez a kifejezés, hogy Jézus a világnak, az egész világmindenségnek az Ura. János evangéliumának elején olvassuk az Igéről: „Minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami lett.” Vagyis Isten az Ő Igéje által teremti meg a világot. A második isteni személy, a Fiúisten, az örök Ige, aki által és akiért megteremtette Isten az egész világot. A második isteni személy, az örök Ige testesül meg és Ő Jézus Krisztus. Vagyis Jézus Krisztus az egész világmindenség Ura. Ő az a biztos pont az egész teremtett világban, akire rábízhatjuk magunkat. Az Ige ad egy rendet az egész világnak, mert minden az Ige által lett. Jézus Krisztus, a megtestesült Ige tehát a világmindenségnek, az egész univerzumnak az Ura.

Fontos, hogy nap mint nap bízzuk rá magunkat. Jézus Krisztus az egyetlen állandó az életünkben, Ő a történelem Ura. Ahogy egy alkalommal Mindszenty József bíboros mondta: „a történelem orgonáján a Jóisten játszik”. Bármilyen szituációban is vagyunk vigasztaló örömhír azt tudnunk, hogy Jézus Krisztus a világ Ura. Ő a biztos pont a mi életünkben.

Jézus Krisztus keresztjére Pilátus egy táblát készíttet, melyre azt írták föl több nyelven: A názáreti Jézus, a zsidók királya. Jézus királyi trónusa a kereszt.

Egy alkalommal Rómában történt, hogy Teréz anya nővéreinek egyike a szemétben egy feszületet talált, melyen Jézus karja már eltörött. Ez a nővér nagy fájdalommal vette észre ezt a feszületet a szemétben. Fogta és elvitte kalkuttai Teréz anyának és megmutatta neki. Teréz anya kezébe vette ezt a feszületet, amelyen Jézus karja már eltörött, gyengéden megcsókolta és azt mondta: „ez lesz az én legkedvesebb feszületem, mert ezen látható, hogy milyen sokat szenvedett értem Jézus.” Ezt a feszületet magam is láttam Teréz anya római szobájában az ágya fölött.

Jézus király. A kereszten mutatkozik meg az, hogy Ő a szeretetnek a királya. Az Ő királysága, uralma az Ő szeretet-hatalmát fejezi ki. Az Ő szeretetének hatalma lefegyverez mindenkit. Jézus Krisztus szeretete erősebb minden emberi hatalomnál. Szeretetével legyőz minden rosszat, begyógyít minden sebet. Jézus király az Ő szeretete által és az Ő szeretetének legnagyobb jele a kereszten mutatkozott meg, amikor önmagát adta minden emberért.

Jézus királysága megmutatkozik abban is, hogy Ő azért született és azért jött a világba, hogy tanúságot tegyen az igazságról – ahogy hallottuk Pilátussal folytatott párbeszédében. Amikor Pilátus megkérdezi „de mi az igazság”, Jézus nem válaszol. Később Pilátus saját maga adja meg erre a kérdésére a választ, amikor a megostoroztatott Jézusra rámutatva azt mondja „Ecce homo”, vagyis „Íme az ember”.

Vagyis Jézus király az igazságban is. Ő az, aki megmutatja, hogy mi az igazság, hogy Ő maga az igazság. Megmutatja, hogy akkor igaz és tartalmas az életem, ha odaajándékozom másoknak. Ahogy Ferenc pápa tanítja: „akkor tied az életed, ha megosztod másokkal”.

A megostorozott király, Jézus Krisztus megmutatja nekünk, hogy mi az igazság. Életem igazsága az, hogy akkor igaza az életem, ha odaadom, megosztom másokkal. Jézus felszabadított, szabaddá tett bennünket. Szabad emberek vagyunk! – ahogy Ferenc pápa legutóbbi katekézisében is rávilágított.

Szabaddá tett bennünket Jézus, mert megmutatja az, hogy akkor igaz az életünk, ha odaadjuk. Jézus az életünk igazsága.

Összefoglalva Jézus király ünnepén szemléljük Jézus Krisztust, aki a világmindenség Ura, a történelemnek és egyéni életünknek egyetlen biztos állandója, viszonyítási pontja, akire minden nap rábízhatom magamat.

Jézus Krisztus trónusa a kereszt és ez szemlélteti azt, hogy Ő a szeretetben mutatja meg hatalmát, a szeretete az Ő hatalma. Jézus Krisztus királysága megmutatkozik abban is, hogy feltárja az életünk igazságát, értelmét, ami Ő maga. Szemléljük gyakran a keresztre feszített Jézust! Szemléljük az eucharisztiában valóságosan jelen lévő Jézust és hagyjuk, hogy az Ő szeretete átformáljon bennünket! Legyen Jézus a mi királyunk is!

Amikor a Miatyánk imádságban azt imádkozzuk „jöjjön el a Te országod”, akkor azért imádkozunk, hogy jusson Jézus a mi szívünkben is uralomra, szívünk trónusán Ő legyen a király.

Tartsunk egy kis csendet és ebben a csendben imádkozzunk az egész világért, ajánljunk mindenkit Jézus Krisztus oltalmába! Fohászkodjunk különösen is családokért, a betegekért és az egészségügyben dolgozókért!

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek miképpen kezdetben most és mindörökké! Ámen. Szűz Mária, Béke Királynője, Szent József, könyörögjetek érettünk!

Évközi 34. vasárnap – Krisztus, a Mindenség Királya - 2021. november 21. Jn 18,33b-37

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből

Abban az időben Pilátus maga elé hívatta Jézust, és megkérdezte tőle: „Te vagy-e a zsidók királya?” Jézus így válaszolt: „Magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam?” Pilátus ezt felelte: „Hát zsidó vagyok én? Saját néped és a főpapok adtak a kezembe. Mit tettél?” Ekkor Jézus így szólt: „Az én országom nem ebből a világból való. Ha ebből a világból volna az országom, szolgáim harcra kelnének, hogy ne kerüljek a zsidók kezére. De az én országom nem innét való.” Pilátus megkérdezte: „Tehát király vagy?” Jézus így felelt: „Te mondod, hogy király vagyok. Én arra születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az igazságból való, az hallgat a szavamra!”

Ezek az evangélium igéi.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

partnerek kórházlelkészség