A heti rendszerességgel jelentkező „Örömhírre hangolva” videósorozat az adott vasárnap evangéliumi szakaszán való elmélkedést kívánja elmélyíteni, emellett arra buzdít, hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük meg az Igét!

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit!

Adventben Jézus eljövetelére várakozunk. Lukács evangélista a 3. fejezet elején hangsúlyozza, hogy egy konkrét történelmi pillanatban elhangzott az Úr szava Keresztelő János felé. És Keresztelő János meghallva az Úr szavát hirdeti a bűnbánat keresztségét, megtérésre szólítva fel hallgatóságát. Elhangzott az Úr szava. Isten szava ajándék. Isten hozzánk is szól. Az Úr szavát mi is hallhatjuk. Csodálatos örömhír tudnunk azt, hogy Isten hozzánk is szól. Istennek van mondanivalója felénk. Isten szeret bennünket, s az ő szeretete megmutatkozik az ő szaván keresztül is. Különösen is jelentős az, hogy adventben olvassuk a Szentírást. Hagyjuk, hogy a mi életünkben is, a mi élettörténetünkben is megszólalhasson az Úr szava, mert Isten hozzánk is szólni akar. Nap mint nap hallgassuk Isten szavát. Ferenc pápa bátorít arra, hogy minden nap olvassunk el egy részletet az evangéliumból. Az Úr szava számunkra is útmutatás, számunkra is vigasztalás. Hagyjuk, hogy Isten szava átformáljon, átalakítson bennünket.

Továbbá az evangélista azt is elmondja, hogy János bűnbánati keresztséget hirdetett a bűnök bocsánatára. Adventi készületünkhöz hozzátartozik annak tudatosítása is, hogy bűnösök vagyunk, hogy rászorulunk Isten irgalmára. Advent csodálatos örömhíre az, hogy az az Úr Jézus érkezik, annak az Úr Jézusnak az eljövetelét ünnepeljük, aki irgalmas, aki mindig megbocsát. Nincs az a bűn, amit, ha megbánok, ne bocsátaná meg a Jóisten. Vagyis az Úr minden bűnt megbocsát, ő irgalmas. Isten nem tesz egyenlőségjelet a személy és a tettei közé. A személy mindig több, mint amit tesz. Isten a bűnre mond nemet, az emberre mindig igent mond. Isten irgalmas, s adventi lelki készületünk fontos része az, hogy bűnbánatot tartsunk, hogy elvégezzük a szentgyónásunkat, hogy hagyjuk, hogy Isten irgalmas szeretete felszabadítson bennünket is, megbocsátsa bűneinket.

És végül Lukács evangélista azt is elmondja Izajás prófétát idézve: „Készítsétek az Úr útját” (Vö. Lk 3,4). Az Úr Jézus érkezik, de mi is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy eljusson a szívünkhöz. Nekünk kell szívünk ajtaját kitárni előtte, nekünk kell a szívünkhöz vezető utat gondozni, hogy az Úr megérkezhessen a szívünkbe. Készíteni az Úr útját konkrétan azt jelenti, hogy elcsendesedünk, hogy hallgatjuk az Úr szavát, befogadjuk az Úr szavát, és rábízzuk magunkat Istenre. Az Úr útját készíteni annyit jelent, hogy figyelünk őrá, hogy figyelünk a környezetünkben élőkre. Meghalljuk Istennek a szavát, meghalljuk embertársaink szavát, különösen a szegények szavát, és meghalljuk a Föld sóhaját. Ahogy Ferenc pápa kéri tőlünk, elcsendesedni. Ez segít bennünket, hogy készítsük az Úr számára az utat, mert Istennel igazán a csendben tudunk találkozni, amikor Isten megszólal, és a szívünkben, a csendben meghallhatjuk az Úr szavát.

Advent 2. vasárnapjának örömüzenete tehát az, hogy az Úr Jézus érkezik. Fontos, hogy elcsendesedjünk, készítsük az Úr útját a mi szívünk felé. Fontos, hogy hallgassuk az Úr szavát rendszeresen olvasva a Szentírást. S nagyon fontos, hogy bűnbánatot tartsunk. Isten szeret bennünket. Erre a szeretetre válaszoljunk nap mint nap.

Most tartsunk egy kis csendet, s ebben a csendben imádkozzunk mindenkiért, különösen is a családokért, a szenvedőkért és az egészségügyben dolgozókért.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek miképpen kezdetben most és mindörökké! Ámen. Szűz Mária, Béke Királynője, és Szent József, könyörögjetek érettünk!

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Advent második vasárnapja - 2021. december 5. (Lk 3,1-6)

Tibériusz császár uralkodásának 15. esztendejében, amikor Poncius Pilátus volt Júdea helytartója, s Galileának Heródes volt a negyedes fejedelme, testvére, Fülöp meg Itureának és Trachonitisz tartományának, Lizániás pedig Abilinának volt a negyedes fejedelme, Annás és Kaifás főpapok idején az Úr szózatot intézett Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. S ő bejárta a Jordán egész környékét, hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára, ahogy meg van írva Izajás próféta beszédeinek könyvében: „A pusztába kiáltónak a szava: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit! A völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, halmokat hordjátok el, ami görbe, legyen egyenessé, a göröngyös változzék sima úttá, és minden test meglátja az Isten üdvösségét.

Ezek az evangélium igéi.

partnerek kórházlelkészség