A heti rendszerességgel jelentkező „Örömhírre hangolva” videósorozat az adott vasárnap evangéliumi szakaszán való elmélkedést kívánja elmélyíteni, emellett arra buzdít, hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük meg az Igét!

 

 Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit!

Lukács evangélista elbeszéli, hogy Mária útra kel. Útra kel, hogy meglátogassa rokonát, Erzsébetet, aki áldott állapotban van. Mária útra kel, úton van, hogy találkozzék nagynénjével. Mária jelképezi az egyházat, jelképez bennünket. Az úton lévő egyháznak, az úton lévő keresztényeknek a jelképe ő. Amikor Gábor angyaltól meghallja az örömhírt, hogy ő lesz Isten Fiának az édesanyja, ő lesz a Megváltónak az édesanyja, akkor nem marad odahaza, hanem elindul, hogy találkozzék Erzsébettel. Mária úton van, és ő arra hív bennünket, keresztényeket, hogy mi is mindig legyünk úton. Keljünk útra, járjuk a hit útját! Mert az az egyház, amely megáll, és lemond az úton levésről, az az egyház megbetegszik – tanít Ferenc pápa. Őrizzük a szívünkben Isten szavát, s Isten szavát őrizve a szívünkben keljünk útra Máriával együtt, a hit útját járjuk!

Amikor Mária meglátja Erzsébetet, köszönti őt, s Mária köszöntésére Erzsébet így válaszol: „Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse!” (Vö. Lk 1,42) Erzsébet áldottnak nevezi Máriát, és áldottnak nevezi Jézust, Mária szűz méhének gyümölcsét. Milyen szép ez, a magzatról, mint gyümölcsről beszélni. Isten ajándéka a gyermek, Isten ajándéka az élet. Adjunk hálát minden életért, és szilárd meggyőződéssel valljuk és hirdessük, hogy az élet a fogantatástól kezdődik, és egészen a természetes halálig tart. Legyünk hálásak az életért, minden ember életéért! Védjük az ember életét, védjük a személy jogait! Áldottak vagyunk mindannyian. Isten mindannyiunkat megáldott, Isten mindannyiunkra jót mond, Isten mindannyiunkat szeret. Ünnepeljük ezt a jó hírt, hogy Isten mindannyiunkat szeret, Isten mindannyiunkat megáldott! Isten gyermekei vagyunk, áldottak vagyunk, kiválasztottak vagyunk. Jót tesz nekünk ünnepelni ezt rendszeresen, mert ez megerősít bennünket a reményben, hogy áldott emberek vagyunk mindannyian, mert Isten minden embert szeret.

És végül Erzsébet ezt mondja Máriának: Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked. (Vö. Lk. 1,45) Édes anyanyelvünk így beszél Máriáról: Boldogasszony. Mária boldogságának az oka az, hogy hitte, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki. Isten Igéje testet öltött Szűz Mária szűz méhében a Szentlélektől. Mária rábízta magát az Úr szavára, amikor azt mondta az angyalnak: Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint (Vö. Lk 1, 38). Mária útra kelt, a hit útját járja, és megtapasztalta nap mint nap az ő földi életében is, hogy az Úr szava jó, az Úr szavára rábízhatjuk magunkat. Isten szava beteljesedik az életünkben. Tanuljuk meg Máriától azt is, hogy fogadjuk be az Úr szavát mi is. Bízzuk rá magunkat az Isten szavára, mert az Úr szava bennünk is beteljesül, ha mi nyitottak vagyunk Isten szava iránt. Mi is boldogok vagyunk, mert az Úr szól hozzánk, mert az Úr szeret bennünket. Az Úr mindannyiunkat meghív egy hivatásra, egy kalandra, egy küldetésre. S ha igent mondunk nap mint nap az Úr szavára, akkor lesz boldog az életünk, akkor teljesedik be az életünk, akkor találjuk meg hivatásunkat.

Advent negyedik vasárnapjának örömhíre tehát az, hogy mindannyian útra kelhetünk Máriával és Jézussal együtt. Úton vagyunk, a hit útján, s ezen az úton nem vagyunk magányosak. Isten velünk van, Isten édesanyja, Mária velünk van. S együtt mint egyház zarándokolunk a földi életben. Örömhír az, hogy mi is mindannyian áldottak vagyunk. Merjünk így egymásra tekinteni, merjük mi is áldani egymást, merjünk mi is jót mondani mindig a másikról, egymásról! És jó hír az, hogy mi is boldogok vagyunk, mert Isten szava bennünk is beteljesül, ha nyitottak vagyunk az Úr szava iránt.

Adjunk hálát az Úrnak, s egy kis csendben imádkozzunk most közösen, különösen is a családokért, a betegekért és az egészségügyben dolgozókért.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek miképpen kezdetben most és mindörökké! Ámen. Szűz Mária, Béke Királynője, és Szent József, könyörögjetek érettünk!

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Advent negyedik vasárnapja – 2021. december 19. (Lk 1,39-45)

„Mária még ezekben a napokban útnak indult, és a hegyekbe sietett, Júda városába. Zakariás házába tért be és üdvözölte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében a gyermek, maga Erzsébet pedig eltelt Szentlélekkel. Nagy szóval felkiáltott: „Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse! Hogy lehet az, hogy Uramnak anyja jön hozzám? Lásd, mihelyt meghallottam köszöntésed szavát, az örömtől megmozdult méhemben a gyermek. Boldog, aki hitt annak a beteljesedésében, amit az Úr mondott neki!”

Ezek az evangélium igéi.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

partnerek kórházlelkészség