A heti rendszerességgel jelentkező „Örömhírre hangolva” videósorozat az adott vasárnap evangéliumi szakaszán való elmélkedést kívánja elmélyíteni, emellett arra buzdít, hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük meg az Igét!

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szeretettel köszöntök mindenkit.

János evangéliuma első fejezetének első tizennyolc verse egy csodálatos himnusz Isten Igéjéről. Isten Igéje, a Második Isteni Személy, a Fiúisten, aki öröktől fogva van, aki öröktől fogva születik az Atyától. Isten az Ő Szava, vagyis Igéje által teremtett mindent. Erről az Igéről mondja János, hogy „az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert” (Jn 1,9). Egy másik helyen, szintén János evangéliumában Jézus önmagáról mondja: „Én vagyok a világ világossága” (Jn 8,12).

Mit jelent az, hogy Isten Igéje a világ világossága? Mit jelent az, hogy Jézus Krisztus a megtestesült Ige, a világ világossága? A sötétség a bűnt jelképezi, a világosság pedig Jézus Krisztust. Jézus a világ világossága tehát azt jelenti, hogy, ahogy a fény legyőzi a sötétséget, úgy Jézus Krisztus legyőzte a bűnt. Legyőzte a bűnnek, a halálnak a hatalmát. Jézus Krisztus az Ő irgalmas szeretetével megvilágít minden embert, megvilágítja az életünket. Ő a világ világossága, vagyis Ő az, aki értelmet ad életünknek. Ő az, aki utat mutat nekünk, sőt maga az út, hiszen ezt mondja önmagáról Jézus: „Én vagyok az út, az igazság és az élet” (Jn 14,6). Jézus a világ világossága, vagyis megmutatja az embernek az embert. Megmutatja életünk lényegét, létünk igazságát. Jézus Krisztus megvilágosítja az életünket, célt, utat mutat. Rávilágít identitásunkra, életünk értelmére, szépségére.

Hagyjuk, hogy Jézus szeretetének fénye átjárjon bennünket! Hagyjuk, hogy begyógyítsa sötétségeinket, vagyis bűneinket! Hagyjuk, hogy átformáljon bennünket!

Jézus a világ világossága, számunkra is világosság, aki utat mutat nekünk, aki reményt ad nekünk.

Arról olvastunk továbbá, hogy Ő, mármint Isten Igéje „a világban volt, és a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be” (Jn 1,10-11). Karácsony titkához az is hozzá tartozik, hogy Isten Igéje emberré lett, megszületett, de sokan elutasították őt. Sajnos Betlehemben nem volt hely számára faluban, nem volt hely számára a házakban, ezért szerény körülmények között kellett megszületnie. Jézus Krisztus megszületett, de sokan nemet mondtak rá, sokan elutasították Őt. Mindezek ellenére Jézus kopogtat szívünk kapuján, és arra vár, hogy hívjuk Őt be a szívünkbe. Hagyjuk, hogy átjárja az Ő szeretete a mi életünket, hagyjuk, hogy Ő legyen számunkra a világ világossága. Egy bölcs mondja: „Hiába született meg Jézus Krisztus Betlehemben kétezer évvel ezelőtt, ha a te szívedben nem született meg”.Hagyjuk, hogy Jézus Krisztus megszülessék a szívünkben, fogaduk Őt be. Fogadjuk Őt be embertársainkon keresztül is, a szeretet gesztusain keresztül is, hiszen Jézus jelen van minden egyes emberben, különösen a szenvedőkben, a betegekben, a szegényekben, a menekültekben. Legyünk nyitottak embertársaink felé, vegyük észre bennük Jézus Krisztust! Legyünk befogadóak, nyitottak feléjük, szeretettel fordulva hozzájuk.

Végül arról hallottunk, hogy azt mondja János: „Istent soha senki nem látta, Isten Egyszülöttje, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki” (Jn 1,18). Jézus Krisztus az, aki feltárja nekünk Istent, vagyis aki kinyilatkoztatja nekünk, hogy kicsoda Isten, hogy milyen a mi Istenünk. Jézus elbeszéli nekünk szavaival és tetteivel, hogy Isten a mi irgalmas Atyánk, mi pedig az Ő gyermekei vagyunk. Ünnepeljük ezt a nagy titkot, Karácsony üzenetét: Isten Fia azt mutatja meg nekünk, hogy Istent mi is „apának” szólíthatjuk. Isten gyengédségéről szól a Karácsony, ahogy Ferenc pápa tanít. A Mennyei Atya gyengédsége mutatkozik meg Jézus Krisztusban. Jézus Krisztusban mindannyian Isten gyermekei lettünk.

Ünnepeljük ezt a jó hírt! Isten Igéje fényt ad az életünkbe, a világ világossága számunkra is. Fogadjuk Őt be, hagyjuk, hogy átformáljon Jézus Krisztus bennünket! Szemléljük Őt, és hagyjuk, hogy Ő is szemléljen, szeretetével átformáljon minket. Hagyjuk azt a jó hírt bennünk megerősödni, hogy Istent mi is „atyának” szólíthatjuk.

Ünnepeljük ezt a jó hírt, és csendben imádkozzunk mindnekiért, különösen a családokért, a betegekért, a fiatalokért, az idősekért, és az egészségügyben dolgozókért!

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek miképpen kezdetben, most és mindörökké! Szűz Mária, Béke Királynője és Szent József könyörögjetek érettünk!

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Karácsony utáni 2. vasárnap

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből (Jn 1,1-18)

Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Őbenne élet volt, és ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be.
Föllépett egy ember, akit Isten küldött: János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, ő csak azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról.
Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden embert. A világban volt, és a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.
És az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az Atya Egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal.
János tanúságot tett róla, amikor ezt hirdette: „Ő az, akiről mondtam, hogy utánam jön, de megelőz engem, mert előbb volt, mint én.” Hiszen mi mindannyian az ő teljességéből nyertünk kegyelemből kegyelmet. A törvényt ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által valósult meg. Istent soha senki nem látta, Isten Egyszülöttje, aki az Atya kebelén van, ő nyilatkoztatta ki.

Ezek az evnagélium igéi.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

partnerek kórházlelkészség