A heti rendszerességgel jelentkező „Örömhírre hangolva” videósorozat az adott vasárnap evangéliumi szakaszán való elmélkedést kívánja elmélyíteni, emellett arra buzdít, hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük meg az Igét!

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit!

Az évközi harmadik vasárnap evangéliumi részletét Lukács evangéliumának első és negyedik fejezetéből olvassuk (Lk 1,1-4;4,14-21).

Jézus nyilvános működésének elején történik ez az epizód. Jézus bemegy a názáreti zsinagógába és ott felolvas Izajás próféta könyvéből. Olyan szép ez a jelenet!

Jézus kinyitja a tekercset és felolvas belőle egy részletet. Vagyis Jézus is rendszeresen olvasta az írásokat, Ő is fontosnak tartotta a Szentírás olvasását. Minden egyes alkalommal, amikor a szentmisén, a liturgián a Szentírásból olvasunk fel, akkor Isten szava szólal meg számunkra. Fontos, hogy olvassuk, fontos, hogy hallgassuk egyénileg is és közösségileg is Isten szavát, mert az Úr üzenete számunkra az, amit akkor olvasunk a szentmisén, a liturgián.

Továbbá, amikor Jézus felolvas, a következőt mondja Izajás próféta könyvéből: „Az Úr Lelke van rajtam. Fölkent engem és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek”. Jézus örömhírt hozott. Örömhírt minden embernek, de elsősorban a szegényeknek – ahogy Ferenc pápa hangsúlyozza: Jézus tanításának első számú címzettjei a szegények, a társadalom perifériáján élő emberek. Jézus örömhírt hozott, evangéliumot hozott minden embernek – szabadulást, reményt, gyógyulást, vigaszt, bátorítást, örök életet.

Jézus reményt hoz minden ember szívébe. Egyedül Ő tud igazi reményt, igazi örömet adni minden embernek. Az örömhír nem valami, hanem valaki – Jézus Krisztus maga. Jézus Krisztus minden embert szeret. Az örömet, a reményt, a vigaszt, a gyógyulást, az örök életet Jézus mindenkinek oda szeretné ajándékozni, mindenkit meghív az örömre, a reményre, a vigaszra, a szabadulásra, a gyógyulásra.

Végül, miután összehajtotta a tekercset, Jézus azt mondja: „Ma beteljesedett az Írás, amelyet az imént hallottatok.”

Milyen fontos ez a kis szó: ma! Lukács evangéliumában gyakran találkozunk ezzel a kifejezéssel. A második fejezetben az angyalok ezt mondják a pásztoroknak: „Ma megszületett a Megváltó Dávid városában, Betlehemben.” A tizenkilencedik fejezetben Zakeusnak Jézus azt mondja: „Ma a te házadban kell megszállnom”, illetve „ma üdvösség köszöntött erre a házra”.

A ma kifejezi azt, hogy Istennel mindig a mában, a mostban tudunk találkozni. A pillanatot, a jelent, a mát kell jól megélnünk, mert a múlt már elmúlt, a jövő még nem a mienk. Igazán a pillanatban, a mostban tudunk találkozni az Istennel, egymással és önmagunkkal. Amikor tehát a Szentírásból olvasunk, Isten az, aki ma, aki most szól hozzánk. Hagyjuk, hogy a mostban, a mában megérintsen bennünket Isten szava, Isten szeretete és ne holnap válaszoljunk az Ő szavára, hanem most, ma!

Mi az örömüzenete ennek a szentírási szakasznak? Az, hogy az Úr szól hozzánk. Amikor a Bibliából olvasunk, Isten szava hangzik el számunkra is. Örömhír az, hogy Jézus számunkra is örömöt, reményt, vigaszt, gyógyulást, bátorítást hoz. Ő adja az örök életet, Ő maga az örömhír!

Örömhírünk az is, hogy Istennel mindig a mában tudunk találkozni, csak ragadjuk meg jól a mát, a pillanatot!

Tartsunk egy kis csendet és ebben a csendben imádkozzunk mindenkiért – a családokért, a fiatalokért, az idősekért, a betegekért és az egészségügyben dolgozókért!

2022. január 23. Évközi 3. vasárnap, Isten Igéjének vasárnapja, Lk 1,1-4;4,14-21
EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

Már sokan vállalkoztak arra, hogy a körünkben lejátszódott eseményeket leírják, úgy, ahogy ránk maradt azoktól, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az isteni igének. Most jónak láttam én is, hogy elejétől kezdve mindennek pontosan utánajárjak, és sorban leírjak neked mindent, tiszteletreméltó Teofil, hogy meggyőződjél róla, mennyire megbízhatók azok a tanítások, amelyekre oktattak.
Abban az időben:
Jézus a Lélek erejével visszatért Galileába. Híre elterjedt az egész környéken. Tanított a zsinagógákban, és mindenki elismeréssel beszélt róla.
Eljutott Názáretbe is, ahol nevelkedett. Szokása szerint bement szombaton a zsinagógába, és olvasásra jelentkezett. Izajás próféta könyvét adták oda neki. Szétbontotta a tekercset, és éppen arra a helyre talált, ahol ez volt írva: „Az Úr Lelke van rajtam. Fölkent engem és elküldött, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, s hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabaddá tegyem az elnyomottakat, és hirdessem: elérkezett az Úr esztendeje.”
Összetekerte az Írást, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában minden szem rászegeződött. Ő pedig elkezdte beszédét: „Ma beteljesedett az Írás, amelyet az imént hallottatok.”

Ezek az evangélium igéi.

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

LD honlap logó Telefon

partnerek kórházlelkészség