A heti rendszerességgel jelentkező „Örömhírre hangolva” videósorozat a megjelenését követő vasárnap evangéliumi szakaszán való elmélkedést kívánja elmélyíteni, emellett arra buzdít, hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük meg az Igét! (Évközi 4. vasárnap, 2022. január 30.)

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit!

Az évközi negyedik vasárnap evangéliumi részletét Lukács evangéliumának negyedik fejezetéből olvassuk (Lk 4, 21-30).

Jézus, miután felolvasott a zsinagógában Izajás próféta könyvéből ezt mondta: „Ma beteljesedett az Írás, melyet az imént hallottatok.”

Beteljesedett az írás - az Ószövetségben gyakran olvasunk Isten ígéreteiről. Isten az Ő ígéreteit Jézus Krisztusban beteljesítette. Mindazt, amit megígért az Ószövetség emberének, Jézus Krisztusban teljesen megvalósította. Jézus Krisztusban Isten mindent elmondott nekünk, mindent a tudtunkra adott. Jézus Krisztusban beteljesültek az írások, vagyis beteljesült az Ószövetség.

Szemléljük így Jézus Krisztust: egyedül Ő az, aki a mi vágyainkat igazán meg tudja valósítani, be tudja teljesíteni. Bízzuk magunkat rá az Úrra! Merjünk nagyokat álmodni és hagyatkozzunk rá az Úrra! Küzdjünk az álmainkért és bízzuk rá az Úrra azoknak a megvalósítását! Jézus Krisztus az, aki beteljesíti az éltünket.

Ugyanakkor szomorúan olvassuk ebben a szentírási szakaszban, hogy Jézus szeretetére sokan nem szeretettel válaszoltak. Jézus szavaira sokan hitetlenséggel, botránkozással feleltek, sőt többen meg akarják ölni Őt. Kérdezzük meg magunktól: mi hogyan válaszolunk Jézus szeretetére, hogyan hallgatjuk az Úr szavát, hogyan felelünk Isten szavára? Tartsunk bűnbánatot, térjünk meg, mert az Úr szeretete bennünket is válaszra hív!

Végül Lukács megjegyzi azt, hogy Jézus áthaladt közöttük és eltávozott – vagyis az Úrjézus az erőszakra nem válaszol erőszakkal. Ő az erőszakra megbocsátással válaszol. Isten szeretete legyőzi a gonoszt, legyőzi az erőszakot. Ahogy Prohászka Ottokár, a „lánglelkű püspök” mondja: hiszek a szeretet végső győzelmében. Ez a mi nagy reményünk is — Isten szeretete győz. Ahogy Ferenc pápa is mondja: az utolsó szó mindig Istené, Isten szeretetéé.

Ennek a szentírási szakasznak az örömhíre az, hogy merjük Jézusnak elmondani a vágyainkat, az álmainkat! Ő az, aki teljessé teszi az életünket. Ő az, aki beteljesíti vágyainkat, álmainkat. Örömhír továbbá az, hogy Jézus megbocsát. Fontos, hogy bocsánatot kérjünk tőle. Az Ő irgalma erősebb minden gyengeségünknél, minden bűnünknél. Jézus irgalma gyógyít, megbocsát. Végül örömhíre ennek az epizódnak az is, hogy Jézus szeretete győz – a mi életünkben is, ha kinyitjuk a szívünket Őelőtte.

Tartsunk egy kis csendet és ebben a csendben adjunk hálát az Úrnak! Imádkozzunk minden családért, minden fiatalért, idősért, különösen betegekért és az egészségügyben dolgozókért!

2022. január 30. – Évközi 4. vasárnap (Lk 4, 21-30)

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

Abban az időben:
Jézus beszélni kezdett a zsinagógában: „Ma beteljesedett az Írás, melyet az imént hallottatok.” Mindenki helyeselt neki, és csodálkozott a fönséges szavakon, amelyek ajkáról fakadtak. „De hát nem József fia ez?” – kérdezgették.
Ekkor így szólt hozzájuk: „Biztosan ezt a mondást szegezitek majd nekem: Orvos, gyógyítsd önmagadat! A nagy tetteket, amelyeket – mint hallottuk – Kafarnaumban végbevittél, tedd meg a hazádban is!” Majd így folytatta:
„Bizony mondom nektek, hogy egy próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom nektek, sok özvegy élt Izraelben Illés idejében, amikor az ég három évre és hat hónapra bezárult, úgyhogy nagy éhínség támadt az egész földön. De közülük egyikhez sem kapott Illés küldetést, csak a szidoni Száreptában élő özvegyasszonyhoz. Ugyanígy Elizeus próféta korában is sok leprás élt Izraelben, s egyikük sem tisztult meg, csak a szíriai Namán.”
Ezt hallva, a zsinagógában mind haragra gerjedtek. Felugrottak, kiűzték őt a városon kívülre, és fölvezették arra a hegyre, amelyen városuk épült, a szakadék szélére, hogy letaszítsák. De ő áthaladt közöttük, és eltávozott.

Ezek az evangélium igéi.

partnerek kórházlelkészség