A heti rendszerességgel jelentkező „Örömhírre hangolva” videósorozat a megjelenését követő vasárnap evangéliumi szakaszán való elmélkedést kívánja elmélyíteni, emellett arra buzdít, hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük meg az Igét! (Évközi 14. vasárnap, 2022. július 3.)

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit!

Az évközi 14. vasárnap evangéliumi részletét Lukács evangéliumának 10. fejezetéből olvassuk.

Ebben az evangéliumi szakaszban arról hallunk, hogy Jézus kiválaszt hetvenkét tanítványt, és kettesével elküldi őket. Küldetést ad nekik, Jézus küldi őket, hogy hirdessék az örömhírt, hogy gyógyítsanak és hirdessék a békét mindazoknak, akikkel találkoznak. Nem könnyű feladat, éppen ezért mondja Jézus nekik: „Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé.” Jézus tudja, hogy tanítványaira megpróbáltatások várnak. De mégis, küldi őket. Küldi, hogy hirdessék az örömhírt, hogy gyógyítsanak, s a békét, Isten békéjét vigyék. A tanítványok számíthatnak az Úrra. Az Úr gondoskodik róluk. A küldő támogatásában a küldöttek mindig bízhatnak.

Jézus először is azt kéri ezektől a tanítványoktól, hogy ahová betérnek, azt mondják: „Békesség-e háznak.” A béke Isten ajándéka és Jézus az ő küldötteit, tanítványait arra hívja, hogy Isten ajándékát, a békét, vigyék az emberek közé. A béke követeivé válnak Jézus tanítványai. A béke Isten áldása, Isten ajándéka. Fontos, hogy mi is kérjük ezt az ajándékot.

Jézus bennünket is küld, hogy a béke követei legyünk, hogy ne falakat építsünk, hanem hidakat építsünk, ahogy Szent II. János Pál pápa tanítja. Jézus bennünket is küld, hogy az erőszakra ne erőszakkal válaszoljunk, hogy vigyük az embereknek a megbocsátást, az irgalmat, mert a megbocsátás és az irgalom, az igazságosság tiszteletben tartása hozza létre a békét az emberek között.

Jézus továbbá azért küldi a tanítványait, hogy gyógyítsák meg a betegeket. A gyógyítás, a vigasztalás küldetésében is részesülnek ezek a tanítványok. Valójában Isten az, aki gyógyít, aki megvigasztal, de Isten szeretetét elvíve az embereknek, találkoznak az emberek Isten vigasztaló szeretetével, Isten gyógyító kezével.

Jézus bennünket is hív, hogy mi is vigyük Isten irgalmas szeretetének balzsamát az emberek közé és ezzel a balzsammal gyógyítsuk sok embertestvérünk sebét, ahogy Ferenc pápa fogalmaz. Minket is küld az Úr tehát, hogy gyógyítsunk, vagyis hogy megvigasztaljuk embertársainkat azáltal, hogy meglátogatjuk őket, hogy meghallgatjuk őket, hogy megfogjuk a kezüket, imádkozunk velük és értük. A szelíd szó, a gyengédség gesztusai, a szeretet konkrét gesztusai gyógyítják sok sebtől vérző embertársainkat.

Továbbá Jézus a tanítványait azért is küldi, hogy hirdessék, elközelgett az Isten országa, Isten szeretet hatalma, Isten szeretet uralma. Isten velünk van, és ezt a jóhírt fontos, hogy a tanítványok vigyék és hirdessék. Ez az örömhír, Isten velünk van. Isten közöttünk van. Isten szereti az embert.

Jézus hetvenkét tanítványt küld, hogy gyógyítsák meg a betegeket, hogy a béke örömhírét vigyék, azt a jóhírt, hogy Isten velünk van, elérkezett az Isten országa. De Jézus ma is küld embereket, küld bennünket is. Mindannyian küldetést kapunk. Keresztségünkből fakadóan küldetést kapunk arra, hogy Isten szeretetéről, Isten irgalmáról tanúságot tegyünk ott, ahol az emberek élnek, ahol az emberek dolgoznak, szenvednek. Lehetőségeink szerint, életállapotunk szerint feladatunk a misszió, a Jézus Krisztusról való tanúságtétel. Jézus számít ránk. Jézus megadja az erőt ehhez a küldetéshez, hogy mi is hirdessük, Isten velünk van, hogy mi is vigyük az ő békéjét, oda, ahol élünk, környezetünkbe, és legyünk mi is vigasztaló, gyógyító emberek. A jó szó, a megbocsátás, a gyengédség gesztusai által.

Tartsunk egy kis csendet, adjunk hálát az Úrnak, hogy bennünket is küld erre a küldetésre, bennünket is segít ebben a küldetésben, és imádkozzunk csendesen minden családért, különösen a fiatalokért, az idősekért, a betegekért, az egészségügyben dolgozókért és a béke ajándékáért.

2022. július 3. – Évközi 14. vasárnap (Lk 10,1-12.17-20)

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott.
Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok: Békesség e háznak! Ha békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga bérére.
Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek: Elérkezett hozzátok az Isten országa!
De ha betértek valamelyik városba, és nem látnak titeket szívesen, menjetek ki az utcára, és mondjátok: Még a port is lerázzuk, ami városotokban a lábunkra tapadt, de tudjátok meg: Elérkezett hozzátok az Isten országa. Bizony mondom nektek: Szodomának könnyebb sorsa lesz azon a napon, mint ennek a városnak.”
A hetvenkét tanítvány nagy örömmel tért vissza. „Uram – mondták –, a te nevedre még a gonosz lelkek is engedelmeskedtek nekünk.” Ő így válaszolt: „Láttam a sátánt: mint a villám, úgy bukott le az égből. Hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon és skorpiókon járjatok, hogy minden ellenséges erőn úrrá legyetek: Semmi sem fog ártani nektek. Mindazonáltal ne annak örüljetek, hogy a gonosz lelkek engedelmeskedtek nektek. Inkább annak örüljetek, hogy nevetek föl van írva a mennyben.”

Ezek az evangélium igéi.

partnerek kórházlelkészség