A heti rendszerességgel jelentkező „Örömhírre hangolva” videósorozat a megjelenését követő vasárnapi evangéliumi szakaszon való elmélkedést kívánja elmélyíteni Nyúl Viktor biblikus teológiai tanár gondolataival, emellett arra buzdít, hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük meg az Igét! (Karácsony, éjféli szentmise, 2022. december 25.)

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök Mindenkit!

Karácsonykor az éjféli szentmisén az evangéliumi részletet Lukács evangéliumának 2. fejezetéből olvasunk.

Lukács hangsúlyozza, hogy Augustus császár uralkodása alatt, amikor népszámlálást írt ki a császár, született meg Jézus. Augustus császár teremtette meg az úgynevezett Pax romana-t, vagyis a római békét. A birodalom területén szinte mindenütt béke honolt, továbbá – jelképesen mondva – ő az akkori földkerekség ura volt, hiszen a római birodalom szimbolzálta az egész világot. A császár a világ ura, a népszámlálás pedig arra utal, hogy az egész világ jelen van ebben az epizódban. Jézus Krisztus a világnak az ura, ő az egész univerzumnak az ura, ő minden népnek az ura. Ez a lukácsi felvezetés tehát jelképesen arra mutat rá, hogy az a valaki születik meg, aki az egész Világmindenségnek az ura, az a valaki születik meg, aki minden embernek az ura, s ez a valaki Isten Fia, Jézus Krisztus. Ő nemcsak egy népcsoportnak, nemcsak egy tájegységnek az ura, hanem az egész emberiségnek, az egész világnak, az egész univerzumnak. Isten Fia azért született meg, hogy mindenkinek a Messiása legyen, mindenkinek Megváltója legyen. Senki sincs kizárva Isten szeretetéből. Isten mindenkit át akar ölelni, mindenki előtt nyitott az ő irgalmas szeretete.

Továbbá Lukács evangélista azt is megjegyzi, hogy Mária Betlehemben szülte meg az ő gyermekét, pólyába takarta, és jászolba fektette. Gyönyörű szép ez a sor. Ezt a mondatot az angyal is megismétli a pásztoroknak mondva: Ez lesz a jel: Gyermeket találtok pólyába takarva és jászolba fektetve (vö. Lk 2,14). Jézus Krisztus betlehemben született meg. Betlehem zsidó nyelven azt jelenti: a kenyér háza. Jézus Krisztust jászolba fektetik. Oda, ahonnan az állatok ettek. Vagyis bizonyos értelemben, jelképesen mondva már Jézus születésekor is étellé válik. Hiszen később majd őmaga sajátmagáról mondja: "Én vagyok az élet kenyere" (Jn 6,35.48), a mennyből alászállott élő kenyér (vö. Jn 6,41). Jézus Krisztus tehát a kenyér házában születik, és ő maga kenyérré válik, az élet kenyerévé az Oltáriszentségben. Jézus Krisztus önmagát ajándékozza nekünk az Oltáriszentségben.

A bátaszéki Nagyboldogasszony templom oltárán csodálatos domborművek láthatók. Egymás mellett az oltáron a következő két domborművet láthatjuk: az első alkotáson az látszik, hogy Mária a jászolba fekteti a gyermek Jézust. A gyermek Jézus édesanyjára mosolyog. A másik domborművön az oltáron az látható, hogy üres Jézusnak a sírja. Az asszonyok az üres sírt szemlélik.

Jézus Krisztus születése, jászolban való elhelyezése már előképe annak, hogy Jézus azért született meg, hogy értünk meghaljon és feltámadjon. Önmagát adja értünk. Szemléljük karácsony titkát, azt a misztériumot, hogy Isten Fia azért lett emberré, hogy önmagával megajándékozzon bennünket, hogy ne valamit adjon nekünk, hanem önmagát adja nekünk. A kenyér házában születik meg Jézus Krisztus, aki önmagát az élet kenyerének nevezi. Önmagát az Oltáriszentségben nekünk ajándékozza, hogy felemeljen, hogy szabaddá tegyen bennünket.

Továbbá az evangélista arra is rámutat, hogy Mária pólyába takarja gyermekét. Milyen szép ez a kép. Milyen gyengéd ez a kép. Isten Fia emberré lesz, megérinthetővé lesz, hagyja, hogy megérintsék, pólyába takarják. Isten Fia a gyengédségét fejezi ki az Istennek. Ahogy Ferenc pápa mondja, a karácsony számára Isten gyengédségéről beszél. Isten életstílusának egyik jellemzője – tanít a pápa –, hogy Isten gyengédség. Isten gyengédség, Istent meg lehet érinteni Jézus Krisztusban, és Jézus Krisztus bennünket is megérint, bennünket is átölel.

Karácsony titka tehát Isten gyengédségéről beszél, hogy Isten Fia értünk emberré, csecsemővé lett, hogy megérinthessük őt és ő is átölelhessen bennünket. Arra hív meg minket, hogy mi is merjünk gyengédek, szelídek lenni. Ahogy Ferenc pápa mondja, egy olyan világban, amelyben sokszor jelen van az önzés, a gőg, a kiselejtezés, a közömbösség, fontos, hogy a szelídséget, a gyengédséget éljük. A szelídség és a gyengédség forradalmáról beszél Ferenc pápa. A szelídség és a gyengédség forradalma pedig Jézus Krisztussal kezdődött meg. Jézus arra hív bennünket, hogy legyünk gyengédek egymáshoz.

Ünnepeljük és szemléljük tehát karácsony szent titkát, hogy Jézus Krisztus az egész világ ura, minden ember számára megszületett, hogy minden embert üdvözítsen. Ünnepeljük, hogy Jézus odaadja magát nekünk, minden embernek. Ünnepeljük azt a jó hírt, hogy Isten gyengédség, és gyengédségével gyógyít, vígasztal mindannyiunkat.

Tartsunk egy kis csendet, és ebben a csendben, szemlélve a titkot, imádkozzunk Ferenc pápáért, László püspökatyánkért, a családokért, a fiatalokért, az idősekért, a szenvedőkért, a szegényekért, az egészségügyben dolgozókért, és a béke ajándékáért.

Nyúl Viktor – plébános, teológiatanár

2022. december 24. – KArácsony, éjféli szentmise (Lk 2,1-14)

Azokban a napokban Augusztusz császár rendeletet adott ki, hogy írják össze a földkerekség lakosságát. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíria kormányzója Quiriniusz volt. Mindenki elment a maga városába, hogy összeírják. Galilea Názáret nevű városából József is fölment Dávid városába, a júdeai Betlehembe, hogy összeírják eljegyzett felségével, Máriával, aki gyermeket várt. Amíg ott tartózkodtak, beteltek Mária napjai, hogy megszülje gyermekét. Világra hozta elsőszülött fiát, pólyába takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson.
A környéken pásztorok tanyáztak a szabad ég alatt, nyájukat őrizték az éjszakában. Egyszerre csak megállt előttük az Úr angyala, és az Úr dicsősége beragyogta őket. Nagyon megrémültek. Az angyal így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! Íme, jó hírt hozok nektek, amely nagy öröm lesz az egész népnek. Ma megszületett a Megváltótok, az Úr Krisztus, Dávid városában. Ez lesz nektek a jel: Kisdedet találtok pólyába takarva és jászolba fektetve.” Az angyalt hirtelen nagy mennyei sereg vette körül, Istent dicsőítve ezt zengték: „Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakaratú embereknek!”

Ezek az evangélium igéi.


Pécsi Egyházmegye

Az oldalon közzétett fotók és a szöveg részben vagy egészben történő felhasználása kizárólag forrásmegjelöléssel vagy a Pécsi Egyházmegye írásos hozzájárulásával engedélyezett.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

partnerek kórházlelkészség