A heti rendszerességgel jelentkező „Örömhírre hangolva” videósorozat a megjelenését követő vasárnapi evangéliumi szakaszon való elmélkedést kívánja elmélyíteni Nyúl Viktor plébános, főiskolai tanár gondolataival, emellett arra buzdít, hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük meg az Igét! (Évközi 3. vasárnap, 2023. január 22.)

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök Mindenkit!

Az évközi harmadik vasárnap evangéliumi részletét Máté evangéliumának negyedik fejezetéből halljuk.

Olyan szép, ahogy Máté evangélista rámutat arra, hogy az ószövetségi jövendölések Jézus Krisztusban teljesedtek be. Izajás prófétát idézi, amely próféta a következőt mondja: „A sötétben lakó nép nagy fényt lát, és fény virrad a halál honában s árnyékában ülőkre” (Mt 4,16). Ez a nagy fény, amelyet meglátnak a sötétségben ülők, Jézus Krisztust jelképezi. Jézust, aki János evangéliumában azt mondja magáról: „Én vagyok a világ világossága” (Jn 8,12). Jézus az, aki fényt hoz Galilea népének, Jézus az, aki fényt hoz minden ember életébe.

Hogyan hoz Jézus világosságot az életünkbe? Az evangélista három kifejezést hangsúlyoz Jézus kapcsán. Előszöris azt, hogy Jézus hirdette az örömhírt. Továbbá, hogy Jézus tanított, illetve, hogy Jézus minden betegséget és gyötrelmet meggyógyított.

Jézus útra kel. Nem marad otthon názáreti csendjében, hanem elindul Kafarnaumba, annak környékére. Útra kel. Jézus, aki útra kel. Isten útra kel, hogy találkozzék az emberrel. Isten – tanítja Ferenc pápa – úton van felénk és arra hív, hogy mi is keljünk útra, hogy mi is együtt haladjunk egymással, és együtt haladjunk az Úr Jézussal. Jézus útra kel, hogy találkozzék velünk. Azáltal hoz fényt az életünkbe, hogy örömhírt hoz. Jézus hirdeti az örömhírt: „elközelgett a mennyek országa” (vö. Mt 3,2; Mt 4,17; Mt 10,7; Mk 1,15; Lk ). Máté evangéliumában a mennyek országa Isten országának a szinonimája, vagyis Isten „szeretet-uralmának”, Isten „szeretet-hatalmának” a jelképe ez a kifejezés: mennyek országa. Az örömhír, amit hirdet Jézus Krisztus, az evangélium, amit hirdet az Úr, ez: Isten velünk van, Isten közel van hozzánk, Isten mellettünk van. Meghív bennünket a vele való közösségre. Meghív bennünket az ő szeretetének birodalmába, az ő szeretetének országába. Jézus fényt hoz minden ember életébe azáltal, hogy örömhírt hirdet. XVI. Benedek pápa mondja egy alkalommal: a kereszténység elsősorban örömhír. Jézus Krisztus örömhírt hirdet. Ez az örömhír az, hogy Isten szeret bennünket, az Úr velünk van.

Továbbá azt hangsúlyozza Máté, hogy Jézus tanít. Jézus mint tanítómester tanít bennünket. Ő a mi egyetlen Mesterünk, ő a Tanító, aki tanít bennünket. Tanítás alatt nem csupán ismeretterjesztésről beszélünk.  A tanítás egy kapcsolatra is utal. Jézus azáltal, hogy tanít, meghív bennünket, mindannyiunkat, hogy tanítványaivá váljunk, hogy a mesterünkkel, az egyetlen mesterünkkel, Jézus Krisztussal barátságra lépjünk. Jézus tanít. Tanít bennünket arra, hogy kik vagyunk. Tanít bennünket arra, hogy mi az életünk értelme és célja. Megtanítja nekünk, hogy az életünk szép, hogy az életünknek van értelme, hogy Isten küldetést ad mindannyiunknak. Jézus az igazságra tanít bennünket. Megtanít bennünket a szép életre. Megtanít bennünket a szeretetre. Ő a mi tanítósmesterünk.

Egy alkalommal egy újságíró kérdezte meg Szent II. János Pál pápát: Szentatya, ön szerint van mondanivalója Jézusnak a huszonegyedik század embere számára? A pápa a következőt válaszolta: Egyedül Jézus Krisztusnak van mondanivalója a ma embere számára. Jézus fényt hoz az életünkbe azáltal is tehát, hogy tanít bennünket, hogy vezet bennünket.

Végül azt hangsúlyozza az evangélista, hogy Jézus „meggyógyított a nép körében minden betegséget és minden gyötrelmet” (Mt 4,23). Jézus mint irgalmas orvos jár-kel az emberek között. Nem megy el részvét nélkül semmiféle ínség és nehézség mellett. Meghallgatja a szenvedőket, megvigasztalja az embereket. Megérint bennünket, hogy felemeljen. Jézus a szavával, cselekedeteivel gyógyít, lehajol hozzánk és hirdeti, hogy Isten irgalom, Isten gyengédség. Jézus a mi gyógyító mesterünk, a mi orvosunk, aki azért jött, hogy életünk legyen, és az életünk bőségben legyen (vö. Jn 10,10). Jézus Krisztus fényt hoz, nemcsak Galilea számára, hanem az egész világ számára. Jézus Krisztus fényt hoz mindannyiunk életébe azáltal, hogy nekünk is örömhírt hirdet, meghív a vele való barátságra, nekünk is adja az ő szeretetének fényét. Jézus Krisztus fényt gyújt az életünkben tovább azáltal, hogy tanírt bennünket, és gyógyít bennünket.

Hogyan válaszoljunk Isten szeretetének fényére? Erről hallottunk szintén a mai evangéliumi szakaszban. Jézus a galileai tenger mentén haladva meglátja Pétert és annak testvérét, Andrást, továbbá Jánost és az ő testvérét, Jakabot, és ezt a két testvérpárt meghívja: Kövessetek engem! – mondja nekik. Ezek a férfiak, akiket megszólított az Úr, ott hagyják halászhálóikat, ott hagyják a bárkát, és elindulnak Jézus után. Követni kezdik őt. Az Úr Jézus, a világ világossága megszólít bennünket is: Kövessetek engem! Kövessük az Úr Jézust! Járjunk az ő világosságának örömében, vagyis nap mint nap kövessük az Urat, és így válaszoljunk az ő szeretetére. Legyünk mi is hírnökei az ő örömhírének. Legyünk mi is továbbadói az ő tanításának, s váljunk mi is gyógyítókká olyan értelemben, hogy egy jó szóval, az irgalmasság konkrét, figyelmes gesztusaival vigasztaljuk azon embertársainkat, akik szomorúak, akikkel találkozunk.

Tartsunk egy kis csendet, ünnepeljük együtt az Úr Jézus szeretetét, és imádkozzunk mindenkiért: elsősorban Ferenc pápáért, a békéért, a családokért, a fiatalokért, az idősekért, a betegekért, az egészségügyben dolgozókért.

Nyúl Viktor plébános, főiskolai tanár

2023. január 22. – Évközi harmadik vasárnap (Mt 4,12-23)

Amikor Jézus meghallotta, hogy (Keresztelő) Jánost fogságba vetették, visszatért Galileába. Elhagyta Názáretet, és a tengerparti Kafarnaumban telepedett le, Zabulon és Neftali vidékén, hogy beteljesedjék, amit Izajás próféta mondott:
Zabulon földje és Neftali földje, a tenger útja, a Jordán vidéke, a pogányok Galileája: A sötétben lakó nép nagy fényt lát, és fény virrad a halál honában s árnyékában ülőkre.
Ettől kezdve Jézus tanítani kezdett. Ezt hirdette: „Térjetek meg, mert elközelgett a mennyek országa!” *
A Galileai-tenger mentén járva meglátott két testvért: Simont, akit Péternek is neveznek, és Andrást, a testvérét. Éppen hálót vetettek a tengerbe, mert halászok voltak. Így szólt hozzájuk: „Kövessetek engem, és én emberek halászává teszlek titeket!” Erre azok otthagyták hálóikat és követték őt. Amint onnan továbbment, meglátott másik két testvért is: Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost. Apjukkal, Zebedeussal a hálóikat javították a csónakban. Őket is elhívta. Ők is otthagyták a csónakot és az apjukat, és követték őt.
Jézus pedig bejárta egész Galileát. Tanított a zsinagógákban, hirdette a mennyek országa örömhírét, és meggyógyított a nép körében minden betegséget és minden gyötrelmet.

Ezek az evangélium igéi.


Pécsi Egyházmegye

Az oldalon közzétett fotók és a szöveg részben vagy egészben történő felhasználása kizárólag forrásmegjelöléssel vagy a Pécsi Egyházmegye írásos hozzájárulásával engedélyezett.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

partnerek kórházlelkészség