Komlói Kodály Zoltán Ének-Zenei Katolikus Általános Iskola És Óvoda

 

komlo web 20160115 13Az 1937-38-as tanévben kezdte meg működését az intézmény, akkor még külön óvoda és iskolaként. 2012. szeptember 1-től az iskola, majd 2016 szeptemberétől a szomszédos óvoda a Pécsi Egyházmegye fenntartásába került Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda néven. A város legrégebbi, nagy hagyományokkal rendelkező intézménye, tudatosan az egész ember formálása mellett kötelezi el magát. Feladatának tekinti az általános iskolai és óvodai nevelési-oktatási célok vállalása mellett a keresztény hitre nevelést. Célja, hogy a gyermekek az átlagosnál magasabb általános műveltséggel, az idegen nyelvben nagyobb jártassággal, helyes informatikai szemlélettel rendelkezzenek. Kiemelten kezeli a művészeti nevelést, különös tekintettel a zenei nevelésre. Olyan fiatalokat akar nevelni, akikre jellemzőek a sajátos keresztény erények: megbocsátás, alázat, szolgálatkészség, szelídség, türelem, kitartás, a lelkiismeret érzékenysége, az önnevelés igénye. A teljes – testileg, szellemileg, lelkileg egészséges, művelt – ember nevelésére törekszik, aki érti és értékeli a szépet, és tehetségéhez mérten újraalkotja.

komlo web 20160115 10Az óvodában cél a zene megszerettetése, a zenei anyanyelv ápolása. Ehhez szervesen kapcsolódva működik a népi gyermekjátékok-néptánc tehetséggondozó csoport. Szeptembertől egy csoportban német nemzetiségi nevelés is folyik. Feladatnak tekintik, hogy az óvodai nevelés során a gyermekek képessé váljanak a hit befogadására, amelynek elsődleges színtere a heti kettő hittan foglalkozás. Szervezett keretek között folyik az angol nyelv és a vívás oktatása.

A nevelőtestület bízik abban, hogy a családokkal való kapcsolattartás folyamán egyre több embert segíthet az igaz értékek megtalálásához. Éppen ezért a katolikus intézmény nyitott mindazon családok számára, akik elfogadják az iskola és az óvoda katolikus szellemiségét. Lehetőség nyílik nem katolikus gyermekek és tanulók felvételére is. Az iskolában számukra biztosított a felekezet szerinti hitoktatás. Más felekezetekből érkező családoknál az intézmény tiszteletben tartja a saját vallási szokásokat.

Kiemelt cél az iskolában az emelt óraszámú ének-zene tanítás által biztosított nevelési lehetőségek kiaknázása, az alapvető tanulástechnikák megismertetése és készséggé fejlesztése. Kiemelten fontos a hagyományőrzés, a nemzeti kultúra értékeinek közvetítése. Számos tanórán kívüli tevékenység lehetőséget biztosít erre.

A zenei oktatás Kodály Zoltán pedagógiai elvei alapján folyik. Ez a módszer nemcsak az ének-zene oktatásában hasznos, hanem segít más tantárgyak könnyebb elsajátításában is.

A mindennapos testnevelés mellett az éneklés is segíti a jobb állóképességet. Az énekkari „munka" könnyebbé teszi a közösségbe való beilleszkedést, nyitottá, de egyben fegyelmezetté, toleránssá is tesz. A lélek nevelését ugyanolyan fontosnak tartja, mint az írás-olvasás-számolás megtanítását. Ezt szolgálja a zenei nevelés, a heti 2 hittanóra, valamint az iskolai élethez kapcsolódó egyházi eseményeken való részvétel. A gyermekek a hittanórán megismerkedhetnek a Bibliával, és útmutatást kapnak a keresztény értékekről.

Az idegen nyelvek közül választható az angol és a német. Szervezett kosárlabda, röplabda, kölyökatlétika, futball, gyerektorna, vívás és gyógytestnevelés foglalkozások vannak. Az úszásoktatás 3-4-5. osztályban a mindennapos testnevelés része. Hittantábort, kórustábort, sítábort, erdei iskolát, nyári táboroztatást is kínál az iskola.


 

KOMLÓI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

Hivatalos rövidítése: Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola

Székhely címe: 7300 Komló, Templom tér 2.
OM: 027208

Telefon: 72/481-272
Telefax: 72/481-272

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Honlap: www.komlokodaly.hu

Igazgató: Ormándlaky Dalma
Püspöki biztos: Hamzau Relu plébános

Az intézmény alaptevékenységei:

  • általános iskolai nevelés-oktatás 8 évfolyamon
  • emelt szintű „ének-zene" oktatás
  • a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása 8 évfolyamon

Az iskolában diákönkormányzat és szülői szervezet működik.

 

Tagintézménye: Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola Szent Bernadett Tagóvodája
Tagintézmény címe:
7300 Komló, Templom tér 1.

Tagintézmény vezető: Schalpha Anett

Alaptevékenysége:

  • óvodai nevelés
  • többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
  • nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése

Bemutatkoznak a Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola leendő elsős tanítói.

A Megszentelt Élet napján, délelőtt szerzetes testvérek tartottak előadást a komlói és a paksi diákok számára, míg Pécsett az esti órákban Barics Gábriel bicsérdi plébániai kormányzó celebrált szentmisét a pécsi Belvárosi templomban.

A Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda jogszabály szerinti alapfeladata: általános iskolai nevelés-oktatás, alapfokú nevelő-oktató tevékenység nyolc évfolyamon keresztény szellemben a Katolikus Egyház hagyományai szerint.

A Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda az elmúlt tanévben ünnepelte 80., a zenetagozat indulásának 60. évfordulóját. Nem csoda hát, ha minden évben december 16-án tisztelettel és szeretettel emlékeznek meg az intézményben a névadó születésnapjáról.

Negyedik éve adnak hálát Máriagyűdön a Pécsi Egyházmegye iskoláinak tanulói és tanárai az elmúlt tanév sikereiért, örömeiért. Idén tíz iskola mintegy ötszáz diákja gyűlt össze június 13-án az egyházmegye kiemelt kegyhelyén.

Szent Vér Báta

pp mariagyudi kegyhely