Hetente jelentkező lelki sétáink alkalmával rápillanthatunk a térségben rejlő értékekre, betekinthetünk az érintett plébánia közösségi életébe, tevékenységeibe, miközben lelki útravalóval is gazdagodhatunk.

Huszonhatodik állomás: Sásd – „Nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről” (1Kor2,2)

Bodor Kornel plebanosLelki sétánk következő állomása a Sásdi Római Katolikus Plébánia területe. A plébániához az alábbi települések tartoznak: Baranyajenő, Baranyaszentgyörgy, Felsőegerszeg, Gödre, Meződ, Oroszló, Palé, Sásd, Szágy, Tormás, Varga, Vázsnok. A Skóciai Szent Margit Gondozóotthon továbbá Jágónak és Tarrós települések lakóinak ellátását is Bodor Kornél plébános úr végzi, aki a térség hitéletéről mesél:

A térségben eredetileg Vázsnokon alakult plébánia, amely 1750-1793-ig működött.  A faluban lévő templom az idők során kicsinek bizonyult, ezért új épület vált szükségessé, amelyet azonban már – központi szerepére és kedvezőbb domborzati viszonyaira való tekintettel – Sásdon valósítottak meg. Az épület – a lebontott vázsnoki templom építőanyagainak felhasználásával – 1796-ban épült fel és Kisboldogasszony tiszteletére szentelték fel. Még ebben az évben, 1796-ban épült meg a plébánia is. A templomot többször felújították, de végső arculatát 1950-es években nyerte el, amikor is a falakra festett angyalkák képeit a helyi gyermekekről mintázták.

Az utóbbi időszakban több templomunknál folytak felújítási munkálatok: az oroszlói templom nagy renoválás néhány évvel ezelőtt zajlott; illetve a baranyaszentgyörgyi templomban is történtek javítási munkálatok. A sásdi plébániaépület felújítása 2015-ben fejeződött be. A gödrei kálvária felújítása a helyi önkormányzat támogatásával valósult meg. Az elkészült stációkat idén június 30-án Felföldi László pécsi megyéspüspök áldotta meg. Jelenleg a sásdi templom mindhárom harangjának javítása van folyamatban. A sásdi templomban Angster orgona, Szágyon mágocsi hangszer van beépítve, Gödrén egy különleges orgona van, amelynek felújítását az önkormányzat támogatná. 

Említésre méltó műalkotás a plébániánk kapuja mellett található Nepomuki Szent János szobor, illetve a Szentháromság-szobor, amely a templom mellett helyezkedik el. A templom előtt látható keresztet 1920-ben emelték.

thumb 173 Sasd nepomuki szent janos szobor

Nepomuki Szent János szobra

Közösségeink sorában a Mária Légió imacsoport heti rendszerességgel tartja összejöveteleit, továbbá Rózsafüzér társulatunk is imádságos hátteret biztosít. A Karitász csoportunk oroszlói telephellyel az Egyházmegyei Katolikus Karitásszal együttműködve segíti a rászorulókat az aktuális lehetőségekkel, támogatásokkal. A Házas hétvégések csoportjához a sásdi plébániáról is kapcsolódnak hívek.  

Szertartásaink körében kiemelkedő a tradicionálisan megtartott Úrnapi körmenet. Jól működik az iskolai hitoktatás, a nyári hittantáborban sok gyermek örömmel vesz részt.  A plébániatemplom búcsúját Kisboldogasszony napján, szeptember 8-án tartjuk.  

Az adventi hangversenyünket minden évben, így az idei esztendőben is advent 3. hétvégéjére szervezzük.  

Jövő héten, november 16-án lesz a Skóciai Szent Margit Gondozóotthon védőszentjének ünnepe, amelynek celebránsa jómagam leszek. A Gondozóotthon – amely 23 éve áll az Egyházmegye fenntartásában – lelkipásztori ellátása hozzám tartozik: látogatom a betegeket és időseket minden héten, heti kétszer tartok ott szentmisét, szentgyónásra, szentáldozásra, a betegek szentségének felvételére is biztosítok lehetőséget, továbbá az otthon lakóival folytatott beszélgetésekre, meghallgatásokra is szentelek időt. Szívesen végzem ezt a szolgálatot, amelyben papi jelmondatom is megerősít: „Elhatároztam ugyanis, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről.” Az idézet a Korintusi levél 2. fejezetéből származik, amelynek egységét elolvasása mindannyiunk számára lelki töltekezésül szolgálhat :

Én is, amikor nálatok jártam, testvérek, nem keresett szavakkal vagy bölcsességgel akartam nektek hirdetni Isten misztériumát. Elhatároztam ugyanis, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről. Gyöngeségem tudatában félve és nagyon elfogódottan mentem hozzátok. Tanításom és igehirdetésem ezért nem a bölcsesség elragadó szavaiból állt, hanem a Lélek és az erő bizonyságából, hogy hiteteknek ne emberi bölcsesség, hanem Isten ereje legyen az alapja. A tökéletesek körében azonban mi is bölcsességet hirdetünk. Nem ennek a világnak a bölcsességét, sem az e világ pusztulásra ítélt fejedelmeit, hanem Isten titokzatos, rejtett bölcsességét, amelyet Isten öröktől fogva megdicsőülésünkre rendelt. Ezt senki sem ismerte fel a világ fejedelmei közül, mert ha felismerték volna, nem feszítették volna keresztre a dicsőség Urát. Így érvényes az Írás szava: Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik.
(1 Kor 2,1-9)

Lelki sétánk végén Bodor Kornél plébános úr arra biztat bennünket, hogy imádkozzunk Szent Mihály arkangyalhoz, ahogy az oroszlói hívek is imádkoznak minden szentmise végén:

Szent Mihály arkangyal,
védelmezz minket a küzdelemben;
a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk!
Esedezve kérjük: „Parancsoljon neki az Isten!”
Te pedig, mennyei seregek vezére,
a sátánt és a többi gonosz szellemet,
akik a lelkek vesztére körül járnak a világban,
Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére!
Ámen.

Forrás:
Sásdi Római Katolikus Plébánia

Fotó:
Sásdi Római Katolikus Plébánia
Pécsi Egyházmegye

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

LD honlap logó Telefon