Hetente jelentkező lelki sétáink alkalmával rápillanthatunk a térségben rejlő értékekre, betekinthetünk az érintett plébánia közösségi életébe, tevékenységeibe, miközben lelki útravalóval is gazdagodhatunk.

Negyvenedik állomás: Szászvár – „Ne félj, én veled vagyok!” (vö: ApCsel 18,9-10)

Vida Zsolt plebaniai kormanyzoLelki sétánk következő állomása a Mecsek és a Tolna-Baranyai-dombság vidékén, a Völgységben elhelyezkedő Szászvári Római Katolikus Plébánia. A Plébánia által jelenleg ellátott települések: Györe, Izmény, Kárász, Köblény, Magyaregregy, Máza, Szalatnak, Szászvár, Tófű, Vékény.  A térség plébániatemplomáról, Mária-kegyhelyéről, hitéletéről és kapcsolódó programokról Vida Zsolt plébániai kormányzó mesél:

Klimo György püspök szorgalmazására, a barokk kori katolikus újjászületés jegyében épült szászvári plébániatemplomot 1779. május 3-án szentelték fel Nagyboldogasszony tiszteletére.

1879-ben ünnepelték a szászvári templom felszentelésének 100 éves évfordulóját, amelynek emlékére egy új, 130 cm magas Borromei Szent Károly szoborral is gazdagodott a templom. Régebben Borromei Szent Károly liturgikus emléknapján végeztek szentségimádást a hívek, így ebből a tiszteletből készítették a szobrot, amely napjainkban is látható a templom lourdes-i mellékoltárának bal oldalán.

260 Kiss Gyorgy centenarium 2

A templom időközben felújításra szorult, ezért Szabó Géza tiszteletbeli pápai káplán, szászvári plébános kezdeményezésére 1913 tavaszán megkezdődött az adakozás a templom restaurálásához. Az egyházmegyei hatóság Éber Sándor bajai tanítóképző intézeti rajztanárt és festőművészt bízta meg a belső tér festményeinek elkészítésével, amelyeket napjainkban is láthatunk a templomunkban: 1. Angyali üdvözlet; 2. Mária látogatása Erzsébetnél; 3. Krisztus születése. A szentély mennyezetére a művész földgömbön álló, kitárt karú Krisztust festett. A freskókkal összhangban álló díszítő ornamentikát a szászvári születésű Vörös Sándor pécsi mester festette. A templom korábbi egyszerű ablakai helyére üvegfestményű ablakok kerültek, amelyek Ligeti Sándor alkotásai. Az ablakok elkészítéséhez a település hívei, vállalkozói és szervezetei járultak hozzá. A szépen restaurált templom szentélyétől déli irányban toldották hozzá a Szent Anna kápolnát. A kápolna oltára Patton János asztalos üzemében készült el 1913 augusztusára. Színes üvegablaka Szent András apostolt ábrázolja, amely Suligói András vállalkozó adománya.  A mély hittel rendelkező, munkaszerető, útépítő ember értékes művészi orgonát is ajándékozott a templomnak, hozzájárult a festési munkálatokhoz és berendezésekhez is. Isten dicsőségére végzett áldozatos támogatásáért és munkájáért a szászvári egyházközség örökös dísztagjává avatták.  Mivel a templom liturgikus tere a kápolnával kibővült, fényes ünnepség keretében 1913. szeptember 15-én Gr. Zichy Gyula pécsi megyéspüspök szentelte újjá a templomot. A felszentelést követően még maradtak utómunkálatok a Szent Anna kápolnában. Az oltárszobrot Szabó Géza plébános kérésére Szászvár híres szülöttje, Kiss György szobrászművész készítette el. Az oltárszobor ülve ábrázolta Szent Annát, kis leánya, Mária gyengéden hozzásimulva szemeit égre emeli. Közben édesanyja átöleli egyik karjával, másik kezével pedig a Szentírás lapjaira mutatva Isten szeretetére tanítja. A kompozícióban a művész a szintén Anna nevű édesanyját mintázta meg. A szobor teljes áhítatot ébreszt a nézőben, mert Kiss György nemcsak alakot formált, hanem lelket is adott. A művésznek ez volt a harmadik ajándéka a falu számára. Az első egy Szent József szobor volt, amelyet még Münchenben faragott. Másik ajándéka a sokak által ismert jubileumi kereszt, amely nem bronzból készült, hanem horganyból és a Rózsahegy lábánál látható.

260 Szent Anna oltrszobor 225x300

Érdekességként említhető, hogy a templom közvetlen szomszédságában található az a középkori várkastély, amelynek alapja már 1370-ben állt. A műemléki oltalom alatt álló épületben 2015-ben nagyszabású fejlesztés történt. A helyreállításnak köszönhetően megtekinthető a vár változatos története, többek között a középkori pécsi püspökség történeti és művészeti világa. A korszerűsítés eredményeképpen látható a kőtár, mely a vár építészeti, művészeti jellegzetességeit mutatja be.

A plébánia területén van egy Mária-kegyhely is. Magyaregregyen a Kisboldogasszony tiszteletére felszentelt kegyhelyre minden év szeptemberében búcsút szervezünk, amelyre a környező településekről több százan érkeznek. A kegyhely kialakulása egy csodás forrásfakadáshoz és gyógyuláshoz köthető, amely 1856-ban történt. A kárászi plébánia történetében olvasható, hogy az eseményt követő években megjelentek a zarándokok a forrás körül, majd egyre többen érkeztek elsősorban a Mecsek falvaiból és Dombóvár környékéről. 

260 Magyaregregy KIsboldogasszony bucsu 1

A Szászvári Római Katolikus Plébánia korábban Györe, Izmény, Máza, Szászvár, Tófű településeket foglalta magába. Mivel Gyurosovics Mihály kárászi plébános atya nyugállományba került, így 2019. január 1-jétől a Kárászi Plébánia településeinek ellátása is hozzánk került: Kárász, Köblény, Magyaregregy, Szalatnak, Vékény.

Tófű és Vékény kivételével, mindegyik faluban van katolikus templom, amelyekben jelenleg a szentmisék celebrálását úgy tudjuk megoldani, hogy a 86 éves Mihály atya – aki korához képest jó szellemi és fizikai állapotban van – besegít a plébánia hitéletének ellátásába.

260 Magyaregregy Gyurosovics Mihaly

A plébániánkon vannak lelkiségi mozgalmak. Minden településen működik Rózsafüzértársulat és Szeretetláng közösség. A térségben 2 iskola van – Szászváron és Györén – ahol két főállású hitoktatónk tanít. A plébániai fakultatív hitoktatás keretében én tanítom a hittant az elsőáldozók és bérmálkozók számára.

Minden évben készítünk pasztorális tervet, amelynek keretében az egész éves programtervünket megjelenítjük a honlapunkon és Facebook oldalunkon. Csak úgy lehet közösségeket formálni, ha élő és gazdag a lelki élet a templomokban, ezért több alkalommal szervezünk kapcsolódó programokat.

Vannak állandó eseményeink is, például Szent József ünnepéhez kapcsolódva az idei évben március 20-án tartjuk az édesapák és nagyapák megáldását, májusban Anyák napján az édesanyákat köszöntjük, amelynek keretében 1-1 szál virágot is kapnak. Árpádházi Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódóan megáldjuk a kenyeret és mindenki vihet belőle. A hagyományos megemlékezéseket megtartjuk.  

260 Szaszvar kenyermegaldas 1

Fontosnak tartjuk a fiatalokkal való foglalkozást is. Évente kétszer, tavasszal és ősszel szervezünk számukra kirándulást. Négy éve rendezünk egyhetes hittantábort, illetve az idei esztendőben családtábort is szeretnénk szervezni, hogy a szülőket is bevonjuk és erősítsük a közösséget. A táborok helyszíne a Váraljai Ifjúsági Tábor, amely egy erdő közepén áll és mivel nincs internet, a fiatalok egy kis időre kikerülhetnek az online világból is.

A völgységi településeken szinte nincs más felekezet, csak katolikusok. A különböző betelepítések során a Felvidékről és Erdélyből is katolikus vallásúakat telepítettek be.

A nemzetiségi hagyományokat ápolják, ehhez kapcsolódunk a hittantáborokban is programokkal, például sváb dalok tanításával vagy olyan kézműves foglalkozásokkal, amelyek a sváb hagyományokat követik.

260 hittantabor kirandulas

Mivel a szászvári plébániának nincs közösségi háza, ezért 2019-ben a Magyar Falu program keretében pályáztunk régi szászvári plébánia. A tető már elkészült, emellett a belső terek rendezésére van szükség. Ha elkészül a közösségi tér, akkor több programot tudunk megvalósítani, ugyanis sok tervünk van:

Szeretnénk létrehozni a Völgységi Katolikusokért Alapítványt, amellyel a programszervezésbe is jobban be tudunk kapcsolódni.

Havonta szeretnénk szervezni egy játékklubot, ahol a játék mellett fontos az együtt töltött idő is a gyermekek számára.

Anyák klubját és egy férfiklubot is szeretnénk kialakítani, ez utóbbit Felföldi László pécsi megyéspüspök úr által szervezett Férfitalálkozókon elhangzott kezdeményezés alapján. Terveink között szerepel egy filmklub elindítása is.

2019-ben indítottuk útjára azt a programsorozatot, amelynek keretében 2 havonta szervezünk előadásokat különböző témakörökben. Például a Házasság hetéhez kapcsolódva vagy családi nevelésre vonatkozóan. Meghívott vendégeink között szerepelt már Dr. Müller Cecília, Dr. Csókay András és több neves előadó.

260 Szaszvar hazasparokmegaldasa

A nagy ünnepeket egy helyen, a plébániatemplomban szoktuk tartani, a különböző településekről buszokkal hozzuk el a helyszínre az embereket. A plébániatemplom búcsúját Nagyboldogasszony napján, augusztus 15-én ünnepeljük. Ezen a napon mindig egy meghívott vendég az ünnepi szónok. A szentmisét követően templomi koncertet és agapét tartunk a híveknek.

Lelki sétánk végéhez közeledve a plébános atya a saját kései papi hivatásáról oszt meg értékes gondolatokat:

39 éves koromban érett meg a papi hivatás gondolata bennem és 45 évesen, 2011-ben szenteltek pappá. Mindig kerestem a világban valamit, amit a sikeres civil életben nem találtam, hiányt éreztem. Amikor Isten megszólított, akkor először megrémültem a papi hivatás gondolatától, nem tartottam magam alkalmasnak. Amikor végül igent mondtam, akkor nagy boldogság töltötte el a lelkemet, amely ma is tart. A papi hivatás megtalálásában Kövesi Ferenc esperes, plébános atya segített, akinek ezért mai napig hálás vagyok.

A papi jelmondatom: „Én nem azért jöttem, hogy nekem szolgáljanak, hanem azért jöttem, hogy én szolgáljak” (Mt 20,28)

Sokszor megtapasztaltam az Isten végtelen kegyelmét. Papi szolgálatommal azt szeretném elérni, hogy az emberek is megtapasztalják Isten szeretetét, továbbá érezzék, milyen jó az Istennel együtt élni…

Nagyböjt kezdetén állunk, ilyenkor előtérbe kerül a legismertebb keresztény ájtatosság, a keresztút, amely Jézus szenvedésének és kereszthalálának állomásait eleveníti fel.  Történeti források tanúskodnak arról, hogy a szászvári templomban a korábbi időszakban milyen imádságokkal és népénekekkel, hogyan zajlott a keresztút. Lelki sétánkat az alábbi nagyböjti – sokak által ismert – népénekkel zárjuk:

Bűnbánóknak menedéke!
Trónusodhoz eljövünk, Ah! mert máshol
nincs üdv s béke, Jézus, irgalmazz nekünk.

Szenvedésed drága árán
Váltottad meg életünk, Ó, ne hagyj el
minket árván, Jézus, kegyelmezz nekünk.

Forrás:
Szászvári Római Katolikus Plébánia
Szászvári Római Katolikus Plébánia | „Az Úr így szólt Pálhoz:” Ne félj….én veled vagyok” (ApCsel 18-9-10) (szaszvariplebania.hu)
Liturgikus Népénektár

Fotó:
Pécsi Egyházmegye, Szászvári Római Katolikus Plébánia

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2