Hetente jelentkező lelki sétáink alkalmával rápillanthatunk a térségben rejlő értékekre, betekinthetünk az érintett plébánia közösségi életébe, tevékenységeibe, miközben lelki útravalóval is gazdagodhatunk.

Negyvenegyedik állomás: Nagymányok – „Legyen meg a Te akaratod!”

Bagi Sandor plebanosLelki sétánk következő állomása a Tolna megye déli peremén, szép természeti környezetben elhelyezkedő Nagymányoki Római Katolikus Plébánia, amelyhez jelenleg 3 település tartozik: Kismányok, Nagymányok és Váralja.  A térség lelkipásztori szolgálatát Bagi Sándor plébános látja el, aki a plébánia templomairól és hitéletéről ad tájékoztatást:

Nagymányok már 1333-ban rendelkezett templommal és plébániával. A török hódoltság alatt a templom teljesen elpusztult. Az 1722-es egyházi okmányok szerint csak a téglafalak egy része maradt meg, de sem teteje, sem berendezése nem volt. A katolikus német telepesek 1781-ben kezdtek hozzá a templom építéséhez, melyet 1783-ban Szent Mihály arkangyal tiszteletére szenteltek fel. A barokk stílusban épült templom tornyában 1785-ben két kisebb harang került elhelyezésre, amelyet 1811-ben 3 nagyobbal pótoltak.  Ekkor már toronyórával is rendelkezett az épület. 1822-ben egy 10 váltós orgona működött a kóruson. A templom fennállásának 100. évfordulójára nagyarányú felújítást valósítottak meg, melynek keretében megújult a tetőszerkezet, így a korábbi gúla alakú zárt tetejű torony helyett hagyma alakú tornyot építettek. A 150. évforduló alkalmával újabb felújítás következett: teljes belső és külső tatarozást végeztek hűen alkalmazkodva a barokk stílushoz, valamint a meglévő ablakokat értékes, színes, festett ólomüveg ablakokra cserélték. Az utolsó nagyobb renoválás 1975-ben történt, azóta a torony ismét felújításra szorul. A templomban 2013-ban volt belső festés. A templom búcsúját Szent Mihály arkangyal ünnepéhez, szeptember 29-éhez kapcsolódóan tartják.

267 Nagymanyok faragas

Kismányok településre a török időszak után evangélikus svábokat telepítettek be, majd a II. világháborút követően érkeztek katolikus székelyek, akik ma is a katolikus közösség magját jelentik. A faluban utoljára 1952 körül lakott helyben plébános, ugyanis a település katolikus hitéleti ellátását az akkori rendezési terv alapján Nagymányokhoz csatolták. A plébániaépület jelenleg felújításra szorul. Az 1990-es évek elején épült meg a székely motívumokkal díszített kis templom, melyet a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére szenteltek fel. Ünnepét október 8-ához közelebb eső szombaton tartják. Ekkor székely találkozót is szerveznek, az ország különböző pontjairól érkeznek ide székelyek. Ezen alkalomból minden évben vendégpüspököt hívnak, a tavalyi esztendőben Felföldi László pécsi megyéspüspök volt az ünnepi szentmise főcelebránsa. Ebben a templomban őrzik azt a szép Mária-szobrot, amelyet Hadikfalváról hoztak el és központi fontosságú szerepet tölt be a térségben élő székelyek hitéletében.   

267 Kismanyok Szz Mria szobor

Váralja településen a lakosság szinte teljesen protestáns felekezethez tartozik, reformátusok és evangélikusok lakják, a katolikusok a vegyes házasságok során kerültek a faluba. Katolikus templom és imaház sincs a településen. Misézési lehetőségre már többször tett felajánlást a protestáns felekezet, de a helyi katolikusok inkább vállalják a bejárást Nagymányokra. 

Hívő közösségünkben többségében idősebbek vannak, a fiatalok német nyelvterületen vállalnak munkát, így csak időnként térnek haza. Rózsafüzér társulatunk biztosítja a plébániánk imádságos hátterét.

A gyermekek számára a hitoktatást 3 hitoktató látja el az iskolában. A szentségekre való felkészülés is az iskolában zajlik, mivel a plébániánknak nincs közösségi háza, csak a tervezete készült el még régebben.

Lelki sétánk mottója a „Miatyánk” imádságból származó „Legyen meg a Te akaratod”, amely egyben az 1970-ben felszentelt Bagi Sándor plébános atya papi jelmondata is. A plébános atya hangsúlyozza, hogy lelkipásztori szolgálatában az évtizedek során valóban ez a mottó vezette, utalva a Gulagot megjárt Placid atya gondolataira: Az „Isten nagyon fifikás, trükkösen, ügyesen ötletel, olyanokat talál ki az ember számára, amelyről még álmodni sem mer. Olyan jókat tud tenni az emberrel, hogy el sem tudjuk előre képzelni. Ezt a sok jót tapasztaltam meg én is a hivatásomban és személyes lelki életemben egyaránt.”

Keressétek az Urat, amíg megtaláljátok, hívjátok segítségül, amíg közel van! Hagyja el útját a gonosz, és gondolatait a bűnös; térjen vissza az Úrhoz, mert megkönyörül rajta, Istenünkhöz, mert bőkezű a megbocsátásban. Hiszen az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és az én útjaim nem a Ti útjaitok mondja az Úr. Igen, amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál, az én gondolataim – a ti gondolataitoknál.
(Iz 55, 6-9)

Forrás:
Nagymányoki Római Katolikus Plébánia
Fotó: Pécsi Egyházmegye

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2