Hetente jelentkező lelki sétáink alkalmával rápillanthatunk a térségben rejlő értékekre, betekinthetünk az érintett plébánia közösségi életébe, tevékenységeibe, miközben lelki útravalóval is gazdagodhatunk.

Negyvennyolcadik állomás: Somberek – „Mit akarsz, mit tegyek veled?” (Mk 10,51)

somberek koosz rolandLelki sétánkat a Geresdi-dombság vidékén, a Sombereki Római Katolikus Plébánia területén folytatjuk, amelyhez Somberek, Palotabozsok és Görcsönydoboka települések tartoznak. A térség lelkipásztori szolgálattevője Koósz Roland állandó diakónus, aki a plébánia hitéletéről ad tájékoztatást:

A plébánia központja az 1600 lakossal rendelkező Somberek, két fíliája az 1000 fős Palotabozsok és a 400 lelket számláló Görcsönydoboka. Mindhárom településen többségében katolikus vallásúak élnek, akik nagyon büszkék. A népesség összetételét tekintve Somberek és Palotabozsok esetén többségében svábok és székelyek, továbbá felvidékiek és néhány magyar család, míg Görcsönydobokán a sváb lakosság domináns.

A településeken a hitélettel összefüggő hagyományok meghatározóak, így az egyházközségi életet a falu közösségei is fontosnak tartják.

Sombereken óvodai és iskolai hitoktatás is zajlik. Palotabozsokon nincs iskola, ezért itt csak óvodai hittant tartunk. (Görcsönydobokán köznevelési intézmények hiánya miatt nincs hitoktatás.)

A plébániánkon van egy komolyabb létszámmal működő ministráns közösség.  A pandémia miatt sajnos az elmúlt két évben nem szerveztünk hittantábort, pedig a korábbi években nagyon népszerű volt a gyerekek körében. A tábor keretében mindhárom faluból jelentkező 4-8. osztályosok számára néhány napos hittanos és szabadidős programokat valósítottunk meg.

Ifjúsági énekkarunk, gitáros csapatunk tagjai egy-egy szentmisén vagy igeliturgián szolgálnak és színesítik a liturgiát.

Sombereken és Palotabozsokon rózsafüzér társulatok működnek, Palotabozsokon szép számú Jézus Szíve Társulat tagjai rendszeres összejöveteleket tartanak és imádságban hordozzák a plébániát.

A járványhelyzet előtti időszakban felnőtt hittanos közösségünk is működött, amelynek újraindítását idén szeptembertől tervezzük.  

Palotabozsok és Somberek közötti útról lekanyarodva egy völgyben található a Sarlós Boldogasszony tiszteletére felszentelt Mária-kápolna, amelynek búcsúját közösen ünnepeljük. Mindhárom falu híveinek kedvelt zarándoklathelye, mely a pandémia alatt is lelki menedéket nyújtott számunkra.

A plébánia kiemelkedő eseménye minden évben az Egyházközségi Családi Nap, amelyet a múlt esztendőben a Mária-kápolnánál tartottuk a 3 falu együttműködésével. A családi nap programjait igyekeztünk színessé tenni, így a vallási témájú, családokat bevonó vetélkedő mellett, főzőversenyre, vendég bábművész előadására, légvár állítására is sor került a falvak összefogásának köszönhetően.

A búcsúkat liturgikus szertartás keretében ünnepeljük templomainkban, amelyek építéséről, felszenteléséről, felújításai munkálatairól és értékeiről történeti források tanúskodnak:

A sombereki templomot 1765-ben a nemes sombereki Sauska Antal kezdte el építtetni kőből és téglából, majd fiai, Keresztély és Ferenc fejezték be. A falu népe végezte az építkezés munkálatait, a költségeket a nemesi család biztosította. A templom felépítésének költségét a Sauskáék biztosították. Az építtető jogán így lett a Sauska család a templom kegyura.

333 Somberek templom belso

A templom épületének végleges befejezésére vonatkozóan több vélemény vagy feltételezés is olvasható. A „Históriae Parochaie”-ban leírt alábbi szöveget lehet hitelesnek tekinteni, amelyben ez olvasható:  „ …. a teljes felépítést befejezték Sombereki Sauska Krisztián és Sombereki Sauska Ferencz. Felszentelési ideje bizonytalan, valószínűleg 1782. szeptember 14-én benedikáltatott – A Boldogságos Szűz Mária Szent Nevére”. Ezt a tényt igazolja az 1932-ben tartott 150 éves jubileumi ünnepség és a mellékoltáron elhelyezett márványtábla is. A templom új korszakot jelentett a falu híveinek életében. Eszterházy Pál pécsi püspök 1783. május 13-án Sombereken bérmált, akkor készült az első „Visitatio Canonica” is. A hivatalos latin nyelvű jegyzőkönyv rögzítette az egyházi és községi állapotokat, „és az új templomot is felszentelte” (Pintz Bálint.  1989. 26.o.) 1810. május 29-én Király József pécsi püspök bérmált a községben, és a második „Visitatio Canonica” az alábbi adatokat rögzíti: „Megvizsgálván a templomot, az oltárokat, a keresztkutat és főként a tabernákulumot, mindent a legjobb állapotban találtunk.   A templomnak van orgonája és a toronyban három harang lakik. A harangok közül – egy Szűz Mária nevére szentelve, egy Szent Anna nevére szentelve, és egy Szent József nevére van szentelve.” A harmadik „Visitatio Canonica” 1829-ből származik, Báró Négyesi Szepessy Ignác püspök látogatása alkalmából íródott. A kétnapos látogatás alatt készült jegyzőkönyv rögzítette Somberek és az akkor hozzátartozó filiák (Ráczgörcsöny és Doboka) legfontosabb adatait is.                                                                       

1894-ben festették ki először a templomot Graits Endre akadémiai festő és Vadász Béla pécsi festő közreműködésével.  Az aranycsíkozást Ruzsinszky Béla pécsi aranyozó végezte. Az épületet 1909-ben tatarozták kívülről és a torony új bádogburkolatot kapott, de régi alakját megtartották. Az I. világháború idején a harangokat elvitték, hadi célokra használták fel őket. Az új harangok 1922-ben érkeztek meg Somberekre. Az „A” hangú harang 403 kg, a „Cisz” hangú 190 kg, a harmadik „E” hangú súlya 124 kg volt. 1932-ben vezették be a templomba az elektromos áramot. 1936-ban szinte teljes tatarozásra került sor: átfestették a torony bádogborítását, a tető gerendázatát megjavították és felújították. 1937-ben renoválták a főoltárt és a mellékoltárt. Az ezzel járó költségeket a Sauska és a Mirbach család fedezte.                     

333 Somberek fresko

A II. világháború idején, 1944. júliusában két harangot vittek el háborús célokra. 1964-ben új oltárt állítottak a templomban, ahol a pap a hívekkel szemben misézik, de a régi is megmaradt. Ekkor szerelték le a szentélyt elválasztó korlátot is. 1969-ben került sor a templom külső tatarozására, majd 1970-ben belső felújítás és restaurálás következett.         

A torony 1970. szeptember 16-án leégett, az órák tönkrementek, a harang lezuhant és megrepedt. A nagyharangot Őrbottyánba Gombos Lajoshoz küldték újraöntésre. Az újjáépítés 1972. október 1-én elkezdődött és december 20-ra elkészült a torony sisakja. Decemberre helyére került az újraöntött „A” hangú és a 427 kg súlyú Szűz Mária nevére felszentelt nagyharang is. Jelenleg két harang lakik a toronyban. A sisakrész teljes újjáépítése a korábbinál karcsúbb formában 1973. június végére fejeződött be, ezzel újra megszépült műemlék temploma lett Sombereknek.

Palotabozsoknak már az írásos feljegyzések alapján korábban volt temploma, mely a katolikus hívők adományaiból és a lakosság közös összefogásából épült. A templom védőszentje Szent Erzsébet volt.

A mai templom barokk stílusban épült, egyhajós építmény. Ezt a templomot is Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére szentelték fel valószínűleg 1774-ben, ezért tartjuk november 19-én a búcsú napját, mely a község legnagyobb ünnepe. 1867-ben a templom belső festését és a freskókat Atzker József bécsi festőművész készítette. A torony kétrészes, hagymakupolás, felső része meredeken az ég felé tör. A szentély félkör alakú, melynek központi részében található a rokokó stílusú főoltár. Felette a templom védőszentjéről készült festmény látható, amely Szent Erzsébetet ábrázolja a szegények között.

333 Palotabozsok templom felulrol 1

1972-ben Tarai Teréz pécsi festőművész és restaurátor felújította a freskókat. A hatalmas képek ismét régi pompájukban ragyogtak. A mennyezeten hat, az oldalfalakon két freskó látható.

A szentélyben:
- Mária megkoronázása,
- Péter és Pál apostolok,

A templomhajóban:
- Jézus a háborgó tengeren,
- Jézus a templomban,
- Jézus születése,
- Dávid király hárfázik
- Veronika kendője

A templom díszeit képezi még a benne található 6 szobor:
- Jézus Szíve szobor,
- A „Pieta”,
- A „Lourdi Szűzanya” szobra,
- Szent József szobor,
- Páduai Szent Antal szobor,
- Kis Szent Teréz szobra.

A mellékoltár előtt, a templomhajóban a padsorok között egy 1918-ból származó barnás-vörös márványlap található. Felirata szerint egy sír fedlapja lehet. A márvány több helyen törött, de ki lehet következtetni, hogy valakit ide temethettek el.

333 Palotabozsok templom belso 1

Az I. és a II. világháborús harci cselekmények miatt az imára hívó bozsoki harangokat leszerelték és elvitték háborús célokra. A két harangtól – Szent Péter és Szent László harang – és a Nepomuki Szt. János lélekharangtól könnyek között vettek búcsút a hívek. 1976-ban közadakozásból 2 új harangot vásároltak és szenteltek fel a templomban.

1966-ban maga Bezedeki Márton plébános készített új „szembemiséző” oltárt szilfából. A plébános – aki kitűnő mesterember is volt és szabadidejében orgonaépítéssel és különböző famunkálatokkal foglalkozott – szép, míves oltárt készített a templomba. 1974-ben, a templom 200 éves évfordulójára fejezte be a templom orgonáját, amit hosszú évtizedeken keresztül bővített. Azóta több alkalommal került sor orgona hangversenyekre nagy művészekkel, mert az orgona elrendezése, nagysága és minősége ezt lehetővé tette. A templom énekkara mellett a Rozmaring kórus tagjai nagyobb ünnepek alkalmával végeznek zenei szolgálatot a szentmiséken.

Görcsönydobokán két templom is található, mivel a falu a korábban különálló Cseledoboka és Ráczgörcsöny települések egyesítésével jött létre. A dobokai településrészen a Szent Flórián templomban minden vasárnap tartjuk a szertartásokat, míg a görcsönyi részen Szent Anna tiszteletére épült templomban Szent Anna búcsúnapjához kapcsolódóan végzünk imádságokat és tartunk igeliturgiát.

333 gorcsonydoboka templom 3

Koósz Roland lelkipásztori munkatársat 2019. július 6-án szentelték fel szerpappá a pécsi Szent Péter és Szent Pál Székesegyházban. Diakónusi szolgálatához mottónak Jézus jerikói vaknak mondott kérdését választotta: „Mit akarsz, mit tegyek veled?” (Mk 10,51)

„Számomra azért fontos ez a mondat, mert Jézus ember iránti nyitottságáról, odafigyeléséről, szeretetének személyességéről és dinamizmusáról tanúskodik. Van bátorsága kérdezni. Nem Ő akarja elmondani, hogy mi jó a vaknak, hanem azt akarja adni, amire ott és akkor neki a legnagyobb szüksége van. Ezzel a személyes, nyitott, szolgáló lelkülettel szeretnék jó diakónussá válni.”

Szentelése óta gazdag és szerteágazó feladatot lát el: hirdeti az evangéliumot, előkészíti az áldozati adományokat, a híveket az Úr szent testében és vérében részesíti. Katekéziseket és imádságokat vezet, keresztel, megáldja a házasságokat, áldoztatja a betegeket és haldoklókat, végzi a temetési szertartásokat. Mindennapi szolgálatát örömmel végzi családapaként, lelkipásztori munkatársként és intézményvezetőként egyaránt.

Lelki sétánk zárásaként – tekintettel a sombereki plébániatemplom és a térségben található kápolna védőszentjére, egyúttal közeledve Szűz Mária, a keresztények segítsége liturgikus ünnepéhez (május 24.) – forduljunk bizalommal a Boldogságos Szűz Máriához, hogy közbenjárásával segítsen bennünket szolgálatainkban:

Oltalmad alá futunk Istennek Szent Anyja!
Könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején,
hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől,
mindenkor dicsőséges és áldott Szűz.
Miasszonyunk, mi közbenjárónk, mi szószólónk!
Engeszteld meg Szent Fiadat,
Mutass be minket Szent Fiadnak!
Ámen.

Forrás:
Sombereki Római Katolikus Plébánia
Pécsi Egyházmegye

Fotók: Sombereki Római Katolikus Plébánia

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2