Hetente jelentkező lelki sétáink alkalmával rápillanthatunk a térségben rejlő értékekre, betekinthetünk az érintett plébánia közösségi életébe, tevékenységeibe, miközben lelki útravalóval is gazdagodhatunk.

Negyvenkilencedik állomás: Bicsérd – Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké (Zsid 13,8)

Lelki sétánk következő állomása a Bicsérdi Római Katolikus Plébánia, amelyhez Aranyosgadány, Bicsérd, Boda, Gerde, Pécsbagota, Pellérd, Szabadszentkirály, Velény, Zók települések tartoznak. A térség lelkipásztora Dohány Zoltán plébános, aki a plébánia hitételét mutatja be, megemlékezve a szent elődökről is:

A források arról tanúskodnak, hogy Bicsérden 1787 óta működik római katolikus plébánia és ettől az évtől indult az anyakönyvvezetés is. A plébániatemplom 1838-ban épült meg. A plébánosok sorában említésre méltó Beck Lajos, aki 1896-tól 1923-ig volt bicsérdi plébános, előtte a pécsi székesegyházban kápláni szolgálatot végzett. Érdekesség, hogy az akkori megyéspüspök úrtól szakrális berendezési tárgyakat könyörgött ki a Székesegyházból a bicsérdi templom számára, amelynek Urunk mennybemenetele a titulusa. A legenda szerint két templom – a bicsérdi és a szentlőrinci templom – alaprajzát összecserélték, és fordítva kerültek megépítésre. Eredetileg Szentlőrincen épült volna meg a nagyobb, Bicsérden a kisebb épület. Jelenleg Bicsérden van egy szép nagy templom, amelynek igen jelentős a befogadóképessége.

339 bicserd mennybemenetel

Az idei templombúcsút Urunk mennybemenetelének ünnepén, május 29-én (vasárnap) 16.00 órakor tartjuk a templomban. Az ünnepi szentmisére Egri József kerületi esperes, sellyei plébános urat és Horváth István nyugalmazott plébános atyát is meghívtuk. A búcsú keretében szeretnénk megemlékezni Ropoli Tibor esperes-plébános atyáról, aki 1969-1996 közötti időszakban szolgált a plébánián. Jelentős munkásságát diavetítés keretében digitalizált képek segítségével szeretnénk bemutatni a résztvevőknek. Mindenkit szeretettel várunk a közös ünneplésre!

339 bicserd ropoli tibor emlkmu

A plébánián fontosnak tartjuk, hogy a szent elődök emlékezetének ápolását. Ropoli atya tiszteletére 1996-ban készült el egy emlékmű készült el a templom mellett, amelynek koszorúzása jelentős lelkipásztori munkásságának állít emléket. A plébános atya volt Dr. Lábady Tamás, alkotmánybíró, a Pécsi Táblabíróság volt elnökének a bérmaszülője is.  Felesége a bicsérdi templomba lépve emlékezett, hogy hajdanán itt vettek részt jegyesoktatáson a férjével. Egri József atya az esperességet 1996-ban vette át Ropoli Tibortól, Serban Valentin a XX. század végén 6 esztendeig volt itt plébános, sokat tett a hitoktatásért a térségben akkoriban. Valentin atya az idei év január 24-én Ropoli Tibor születésének 94. évfordulóján mutatta be ezüstmiséjét a templomban. 2002-2017-ig Hamzau Relu atya művelte Isten országának itteni szántóföldjét. A Cursillo mozgalomban több mint 80 ember vett részt, akik máig tanúskodnak plébániai működéséről és aktív hitéleti tevékenységéről. Ne feledkezzünk meg Barics Gábriel atyáról sem, aki 2017-től 4 esztendeig közvetlenségével, vidámságával, emberek közti derűs jelenlétével fontos színfoltot képviselt a plébánia életében és a tavalyi esztendőben egy jó plébániát sikerült átvenni tőle.

A térségben nem lehet állítani azt, amelyet a Jn 5,7-ben olvasunk: „Uram – válaszolta a beteg –, nincs emberem, aki bevinne a tóba, amikor felkavarodik a víz.” Itt a plébánián vannak emberek, akik segítenek, amikor szükséges, de ez elmondható a volt pellérdi plébánia közösségéről is. Németh László nagybecskereki püspök úr hangsúlyozta, hogy ma beszélni kell a plébánia dolgairól – hogyan lesz, miként lesz – és ebben fontos a világiak és civilek szerepe is.

339 bicserd kormenet 2

Programok szervezésében nagy segítséget jelent, hogy a plébánián van egy közösségi terem. Az események közül nagyobb jelentőségű volt az a 3 napos lelkigyakorlat, amelyet április 8-9-10-én tartottunk a lengyeltóti Horváth Lóránt atya vezetésével Bicsérden és Pellérden. Május elején májusfát állítottunk közösen. Mostanában sűrűbben megfordulnak a környéken a „házas hétvégések” is. Május 11-én a Házas Hétvége régiós választásának helyszíne volt a falu, mely alkalommal már a faluházat is igénybe vettük. Szépen lezajlott az esemény. Próbálunk életet vinni a faluba különböző programokkal. A Lengyeltótiból érkezett atya fogalmazta meg, hogy itt az élet lüktetése a kívül állók számára is érzékelhető. Június 6-án, pünkösdhétfőn 11.00 órakor Bíró László püspök úr mutat be szentmisét.

339 bicserd hittantabor

Nyáron napközis hittantábort szervezünk Bicsérden és Pellérden is.

Liturgikus menetrendük alapján a 9 településünkből 7 helyen vannak legalább 2 hetente szentmisék vagy igeliturgiák. A liturgikus épületek tekintetében 4 településen van templomunk (Boda, Bicsérd, Pellérd, Szabadszentkirály), két kápolnánk Aranyosgadányban és Pécsbagotán található (ez utóbbiban Kármelhegyi Boldogasszony tiszteletére július 16-án évi rendszerességgel tartunk ünneplést), valamint két faluban (Gerdén és Zókon) imaházunk van.

A rendszeresség, a lelkes közösség és a közös imádság együttesen hozza meg gyümölcsét – vallja Dohány Zoltán plébános atya, akinek papi jelmondata: „Tudjuk azt is, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden a javukra válik” (Róm 8,28b) És valóban számos, különböző élethelyzetben be is igazolódik a jelmondat…

Lelki sétánk végén, Urunk mennybemenetelének ünnepéhez kapcsolódóan – hálát adva és reménykedve – bizalommal forduljunk az alábbi könyörgéssel Istenünkhöz:

Mindenható Istenünk, hadd ujjongjunk szent örömmel, és hadd vigadjunk gyermeki hálaadással, mert szent Fiadnak, Krisztusnak mennybemenetele a mi fölemelkedésünk: ahová ugyanis a Fő eljutott dicsőségben, oda kapott meghívást az egész test, az Egyház, reménységben. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

Forrás:
Bicsérdi Római Katolikus Plébánia

Fotó:
Bicsérdi Római Katolikus Plébánia
Bodnár Boglárka
Pécsi Egyházmegye

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2