Hetente jelentkező lelki sétáink alkalmával rápillanthatunk a térségben rejlő értékekre, betekinthetünk az érintett plébánia közösségi életébe, tevékenységeibe, miközben lelki útravalóval is gazdagodhatunk.

Hatvanhatodik állomás: Pécs-Ferences templom – „Az élet Krisztus” (Fil 1,21)

dr simon wagner istvanLelki sétánk következő állomása a Pécs-Szent Ferenc Római Katolikus Plébánia. A plébánia lelkipásztori szolgálatát Dr. Simon-Wagner István plébános látja el, aki a Ferences templom történetét, hitéletét mutatja be:

A ferences rend pécsi működéséről tanúskodó első adat 1256-ból való. A ferences szerzetesek ekkor még elszórtan, magánházakban laktak a városban. 1260-ban már főzárdaként említették a pécsi épületükben működő rendet. 1301-ben a Kóródy család segítségével építették fel a későbbi rendházuk egy részét és kéttornyú templomukat. Az épületet a török időkben sajnos lerombolták, illetve egy részét Memi Pasa dzsámijává alakították át, a korábbi szentély mögött, a mostani főbejárat előtt pedig felépítették Memi Pasa fürdőjét.

A jelenleg is álló, XVIII. századi pécsi ferences templom felmenő falaiban őrzi a török idők előtti ferences kolostor templomának maradványait. A szerzetesek 1715-ben kezdték építeni a mai templomot. 1746-ban magasították meg a tornyot, a mai barokkos sisakot 1807-ben alakították ki, az órát 1828-ban szerelték fel. Az 1880-as években, majd az 1926-30 között végzett homlokzati alakítások során az épület megjelenése részben módosult. A keleti homlokzat mai formáját az 1881 évi átépítés során nyerte el.

1926 októberében, Assisi Szent Ferenc halálának 700. évfordulója alkalmából alkotta meg Gebauer Ernő a keleti homlokzat félkörív alakú mezőjében látható freskót. Középen Jézus, tőle jobbra Szent Ferenc, Szent Bonaventura, Szent Antal és Szent Lajos francia király, balra Szent Klára, Kortonai Szent Margit, Szent Erzsébet és Assumpla Mária térítő apáca képe látható. A két ablak között egy Kapisztrán Szent János freskó volt, de 1930-ban a két kis kórusablak helyett egy nagyobbat készítettek, így ez a festmény elpusztult.

Az első főoltár fából készült és az 1727-ben keleti szentélyben állt. Az 1758-ban nyugati oldalra áthelyezett szentély főoltára már márványból készült. A mai főoltár felállításának pontos ideje nem ismert, Szömörics Simon házfőnök nevéhez fűződik valamikor 1860 és 1879 között. Az oltár asztala vörös márványból készült, rajta emeletes tabernákulum, melyet sárgás rózsaszínű gyűdi márványból faragtak. A főoltár oromzatának közepén a lebegő Szentháromság csoport, kétoldalt a párkánykarzaton egy-egy térdeplő angyal. Az oltárkép Assisi Szent Ferenc stigmatizációját ábrázoló nagy méretű olajfestmény, melyet Senser Pál festett 1737-ben.

431 pecs szent ferenc templom kupola

A szentély kupola-boltozatát Gebauer Ernő készítette, az égi jelenetben Jézust az őt dicsőítő szentek és angyalok körében ábrázolja. A szentély utáni boltozati festmények sora Éber Sándor alkotása. Assisi Szent Ferenc Naphimnuszából vett részlet képi megformálása, a következő kép a halaknak prédikáló Szent Ferenc. A harmadik freskó Árpádházi Szent Erzsébetnek állít emléket. A legutolsó képen Szent Cecília látható.

A templombelső díszítőfestői munkáit Korényi József egri festő tervezte és festette.

A mellékhajóban a régi kápolnák összenyitásával alakult ki az északi oldalon a mai oltárok sora. A keleti szentély áthelyezésekor, 1729-ben épült a Fájdalmas Szűzanya kápolna. A torony lábánál először lorettói Mária kápolna épült, majd 1885-ben itt kapott helyet a lourdes-i kápolna. A mellékhajó következő oltára a Szent Kereszt oltár a megfeszített vérző Krisztus életnagyságú szobrával, melyet a Páduai Szent Antal és Szent Anna tiszteletére emelt oltárok követnek. Az északi bejárat felé a mellékhajó utolsó oltára az északi bejárat felé a Fájdalmas Szűzanya oltár. A templom déli oldalának mellékoltárai a kórus felől: első Lisieux-i Kis Szent Teréz oltár, Szent József oltár, Nepomuki Szent János oltár. Az utolsó mellékoltár a Jézus Szíve-oltár. A déli mellékoltárok felett festett üvegablakokon át szűrődik be a napfény. Az ablakok jelenetei: Szent Péter átveszi a mennyország kulcsait, Jézus keresztelése, Jézus és a szamáriai asszony.

431 szent anna oltar

Az északi oldalfal szentély felőli részétől indulva helyezkednek el a keresztúti stációk. A 14 fából faragott képet Nagy Mihály, a Zsolnay gyár szobrász-mintázója tervezte és a Szent József műhely faragó művészei alkották az 1930-as években.

A ferences asztalosműhelyben a XVIII. század közepén már orgonaépítéssel is foglalkoztak. 1719-ben készítettek egy orgonát a templom részére. A hangszert 1803-ban és 1809-ben korszerűsítették és 1879-ig használták. Ekkor Angster József először egy két manuálos, majd 1944-45-ben egy három játszóasztalú és 36 regiszteres orgonát épített. Az orgonaház a helyi asztalosműhelyben készült.

A templom minden famunkája a szerzetes fráterek keze munkáját dicséri. Az előállított tárgyak, a hajó padjaitól az orgonaszekrényig, a mellékoltároktól a sekrestye szekrényekig, szobrokig magas színvonalon láttak napvilágot. A szentélyt körülöleli a mintegy 40 méter hosszú gyóntatófolyosó íve. A gyóntatószékek 1903-ban szintén az itteni asztalos műhelyben készültek.

A templom különleges ékessége a karácsonyi időben felállításra kerülő életnagyságú, fából faragott, festett szobrokból álló betlehem. Jézus születésének emléket állító teljes kompozíció több mint 50 darabból álló együttese első alkalommal 1941-ben került felállításra, azóta minden évben szentestétől vízkeresztig tekinthető meg.

431 betlehem

A templom titulusa Assisi Szent Ferenc stigmatizációja, amelynek emléknapja szeptember 17-én van, azonban a templom búcsúját Szent Ferenc tranzitusához kapcsoljuk, amelynek liturgikus ünnepe október 4-re esik. A búcsúhoz kapcsolódóan a múlt hétvégén tartottunk háromnapos lelkigyakorlatot. Meghívott vendégünk Dr. Tempfli Imre egyháztörténész atya, a stuttgarti Szent Gellért Magyar Katolikus Egyházközség korábbi plébánosa volt. A triduumon tartott elmélkedését 3 gondolatra fűzte fel: szegénység, engedelmesség, tisztaság. Assisi Szent Ferenc életpéldája mit jelent a világi hívek számára?

  • A lelki szegénység Isten dicsőségére szolgál. Sokszor a kevesebb több, nem kell feleslegesen ragaszkodni tárgyakhoz, osszuk meg amink van, hiszen a boldogságunk kulcsát a másik szívében találjuk.
  • Az engedelmesség tekintetében fontos kire hallgatunk, ha dönteni kell, kinek a nevében döntünk és kit képviselünk.
  • A tisztaságra minden krisztushívő kötelezett. A lényeg a szív tisztasága, amelynek vannak ellenfelei – kontroll, teljesítési kényszer és a pesszimizmus.

431 pecs szent ferenc triduum 1

„Ha nem ismerjük a Szentírást, nem ismerjük Krisztust" - mondta Szent Jeromos. Akit nem ismerünk, azt nem is szerethetjük. Ezért fontos elmélyedni a kinyilatkoztatás üzenetében és azt átadni. Erre törekszem a prédikációk, a bibliaórák, a beszélgetések és a plébánia facebook oldalán közzétett anyagok által. A bibliaórák minden hónap 1. és 3. keddjén vannak megtartva. Az első évadban az őstörténettel kezdtünk, a mostani második évadban a Jelenések könyvét vesszük.

Nem csak a tudás fontos, hanem a hiteles keresztény lelkiség is. Ami ezt illeti Szt. Ferenc ünnepén kívül, aki templomunk és közösségünk védőszentje, megemlékezünk még azokról a szentekről is, akiknek oltárt emeltek templomunkban. Liturgikus ünnepeket megelőzően litániát mondunk és kilencedet végzünk.

Az adventi időszakban a rorate-szentmiséken is egy-egy témáról elmélkedünk. Tavaly a jézusi nyolc boldogságot vettük górcső alá, idén az angyalokról fogunk elmélkedni. Advent második felében az Ó-Antifóna- és a „Szállást keres a Szentcsalád” ájtatosságot tartottuk meg. Mivel nem volt saját Szentcsalád képünk, egy nagylelkű hívő készített a templom számára egy Szentcsalád festményt.

Nagyböjtben keresztúti ájtatosságokat tartunk, melyekhez a hitoktatók, a hittanosok és a munkatársak is betársulnak; egy-egy alkalommal ők vezetik az ájtatosságot. Nagyböjt péntekjein tematikus beszédek hangzanak el a szentmise keretében. 

Májusban és októberben ájtatosságokat tartunk. Jelentősebb ünnepek és szentek liturgikus emléknapjához kapcsolódóan litániákat mondunk. Például június havában a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.

Csütörtökönként rózsafüzért imádkozunk a hívekkel, a hónap első csütörtökjén pedig vezetett szentségimádást tartunk 16.00 órától. A szentmisék hétköznapokon 17.00 órától vannak, hétvégén 8.00, 11.00 és 17.00 órakor, adventben hajnali 6.00 órakor.

A gyerekekkel való foglalkozásban a hitoktatók működnek közre. Júniusban táborokat szerveztünk, majd egy utótalálkozóra is sor került a plébánián, ahol képeket vetítettünk és a hitoktatók, illetve a szülők bevonásával egy bibliai jelenetet adtunk elő.

431 pecs szent ferenc templom csalados talalkozo

Zarándoklatokat is szervezünk, így jutottunk el idén Marija Bistricára, a horvátországi nemzeti Szűz Mária kegyhelyre, valamint Varasd gyönyörű várát és óvárosát is megtekintettük. Jövő évi terveink között szerepel a ludbregi Szent Vér kegyhelyet célzó zarándoklat csáktornyai kitérővel.

Mint minden szentség, Assisi Szent Ferenc (+1226) életszentsége is egyedülálló volt. Számára Jézus olyasvalaki volt, akit utánozni kell (imitatio Christi), a puszta imádás nem elég. Mivel pedig Jézus alázatos és szegény volt, Jézus egyszerű utánzása lett Ferenc életprogramja.

Ferenc megpróbált a "nagyság" rendszerén kívül munkálkodni, és minden hatalmi rendszeren kívül élni. Felismerte azonban, hogy az Egyház az az elsődleges színtér, ahol az örömhírt terjeszteni lehet, ezért az egyházon és a társadalmon belül, de azok peremén élt. "Mezítláb állt a földön, és mégis érintette az eget."

Szent Ferenctől sok mindent tanulhatunk, például így buzdította társait Krisztus követésére: „Hirdesd az evangéliumot, és ha szükséges, használj szavakat is! Először tedd, ami szükséges, azután, ami lehetséges, és máris megteszed a lehetetlent. A lélekben szegények nem azért boldogok, mert valamit elvesztettek, hanem azért, mert valamit megtaláltak.”

431 assisi szent ferenc

Dr. Simon-Wagner István plébános atya papi jelmondata a pappá szentelésekor: „Az élet Krisztus” (Fil 1,21), az ezüstmisén pedig „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek.” (Jn 21,17) Eredetileg archeológus szeretett volna lenni, a jézusi úton való elinduláshoz egy szikra kellett. Papi hivatásának megerősítésében nagy szerepet játszott az idei búcsú meghívott vendége, Dr. Tempfli Imre atya, aki akkor még nagybányai káplánként fiatalokkal való foglalkozásával jó példaként szolgált, hitelesen képviselve, hogy szavak és tettek egyaránt szükségesek Krisztus követéséhez.

Lelki sétánk zárásaként Assisi Szent Ferenc Naphimnuszának soraiból idézünk, hogy Istennek hálát adva, erőt merítsünk alázatos szolgálatunkhoz:

Mindenható, fölséges és jóságos Úr,
Tied a dicséret, dicsőség és imádás,
És minden áldás,
Minden egyedül téged illet, Fölség,
És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja.

Dicsérjétek az Urat és áldjátok,
És mondjatok hálát neki,
És alázatosan szolgáljátok.

(Naphimnusz – részlet, Sík Sándor fordítása)

Forrás: Pécs-Szent Ferenc Római Katolikus Plébánia

Fotó:
Pécsi Egyházmegye
Pécs- Szent Ferenc Római Katolikus Plébánia

Pécsi Egyházmegye

Az oldalon közzétett fotók és a szöveg részben vagy egészben történő felhasználása kizárólag forrásmegjelöléssel vagy a Pécsi Egyházmegye írásos hozzájárulásával engedélyezett.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2