A heti rendszerességgel jelentkező „Örömhírre hangolva” videósorozat az adott vasárnap evangéliumi szakaszán való elmélkedést kívánja elmélyíteni, emellett arra buzdít, hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük meg az Igét!

 

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit!

Az évközi huszonnyolcadik vasárnap evangéliumi részletét Márk evangéliumának tízedik fejezetéből olvassuk (Mk 10,17-30). Az evangélista elmondja, hogy egy fiatalember odamegy Jézushoz és megkérdezi tőle: „Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?”

Életünkben sok-sok kérdést felteszünk, de valójában ez a legfontosabb kérdés: mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Emögött a kérdés mögött az az örömhír húzódik, hogy van menyország. Jó azt tudnunk, hogy életünknek van távlata. Nem egy zárt világban élünk, hanem — ahogy Bíró László püspök atya mondja — egy nyitott világban, az örök életre, a menyországra nyitott világban élünk. Ez ad távlatot az életünknek. Jót tesz nekünk, ha minden nap feltesszük a kérdést: mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Az, amit teszek közelebb visz engem a menyországhoz, vagy eltávolít tőle?

Ami közelebb visz a menyhez, arra mindig mondjunk igent! Ami pedig eltávolít a menyországtól, arra mindig mondjunk nemet!

Továbbá Jézus azt mondja: „Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat”, majd a Tízparancsolatból idéz. Ezzel arra akar rávilágítani, hogy a parancsok, parancsolatok Isten ajándékai, melyek az örök életre vezetnek bennünket. Megtartani Isten parancsait – megvéd bennünket. Megtartani Isten parancsait – a biztos utat mutatja, hogy eljussunk az örök életre.

Isten parancsaiban, egyházunk törvényeiben lássuk meg tehát a biztos utat, azt a segítséget, amely abban segít bennünket, hogy eljussunk az örök életre.

Miért tartom meg a parancsokat? Azért, mert Isten kéri ezt tőlem, szeret engem és erre a szeretetre úgy válaszolok, hogy megtartom az Ő szavát. Jézus mondja: aki szeret engem, az megőrzi a szavamat. Megtartani a parancsokat, a szeretet parancsát az a biztos út, amely elvezet bennünket a menyországba. Azzal, hogy megtartjuk a szeretet parancsát, Jézus iránti szeretetünket fejeztük ki.

Végül azt mondja az evangélista: Jézus ránézett erre az ifjúra és megszerette őt. Azt mondta neki: „Valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amid van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben. Aztán gyere és kövess engem!”

Milyen szép ez. Jézus rátekint erre az ifjúra és megszereti őt. Arra bátorítja, hogy adja el mindenét és kövesse őt.

Jézus ránk tekint, és ez a tekintet bennünket is hív, hogy adjunk oda mindent Jézusnak.

Benedek pápa így fogalmaz: Jézus nem kér sokat tőlünk, Jézus mindent kér tőlünk. Vagyis adjuk oda magunkat teljesen neki, kövessük őt!

Szent II. János Pál pápa arra bátorít bennünket, hogy szemléljük Jézus arcát és induljunk el vele, kövessük Őt. Kövessük Jézust! Minden nap mondjunk igent rá és ha így teszünk, eljutunk az örök életre

Tartsunk egy kis csendet és ebben a csendben adjunk hálát az Úrnak, hogy Ő mindenkit meghívott a menyországba! Az életünk a menyországra nyitott élet és ha megtartjuk a szeretet parancsát, ha nap mint nap szemléljük Jézust és újra indulunk tőle, követjük őt, akkor eljutunk a menyországba, eljutunk a boldog örök életre. Ezt az ünnepet az szívünkben őrizzük és erre az örömhírre válaszoljunk nap mint nap!

Imádkozzunk mindenkiért, különösen a családokért, a betegekért és az egészségügyben dolgozókért!

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek miképpen kezdetben most és mindörökké! Ámen. Szűz Mária, Béke Királynője, Szent József, könyörögjetek érettünk!

Évközi 28. Vasárnap – október 10. Mk 10,17-30

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből

Abban az időben amikor Jézus útnak indult, odasietett hozzá valaki, térdre borult előtte, és úgy kérdezte: „Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?”
Jézus megkérdezte: „Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat: Ne ölj! Ne törj házasságot! Ne lopj! Ne tanúskodj hamisan! Ne csalj! Tiszteld apádat és anyádat!”
Ekkor az így válaszolt: „Mester, ezeket mind megtartottam kora ifjúságomtól fogva.”
Jézus ránézett és megkedvelte. Ezt mondta neki: „Valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amid van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben. Aztán gyere és kövess engem!”
Ennek hallatára ő elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona volt.

Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: „Milyen nehezen jut be a gazdag az Isten országába!” A tanítványok megdöbbentek szavain. Jézus azonban megismételte: „Fiaim, milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az Isten országába! Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába.”
Azok még jobban csodálkoztak, és kérdezgették egymást: „Hát akkor ki üdvözülhet?”
Jézus rájuk nézett és folytatta: „Embernek lehetetlen ez, de Istennek nem. Mert Istennek minden lehetséges.”
Ekkor Péter megszólalt és ezt mondta neki: „Nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged.”
Jézus így válaszolt: „Bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap, most, ezen a világon otthont, testvért, anyát, apát, gyermeket és földet – bár üldözések közepette –, az eljövendő világban pedig örök életet.”

Ezek az evangélium igéi.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

partnerek kórházlelkészség