Hetente jelentkező lelki sétáink alkalmával rápillanthatunk a térségben rejlő értékekre, betekinthetünk az érintett plébánia közösségi életébe, tevékenységeibe, miközben lelki útravalóval is gazdagodhatunk.

Hatvanhetedik állomás: Pécs-Székesegyházi Római Katolikus Plébánia – „Szeressétek egymást” (Jn 13,34)

szep attila pemLelki sétánk következő állomása a Pécs-Székesegyházi Római Katolikus Plébánia. A plébánia lelkipásztori szolgálatát Szép Attila plébános és Berecz Tibor káplán látja el. A plébánia hitéletét az alábbiakban Attila atya mutatja be:

A jelenlegi Pécs-Székesegyházi Plébánia a város két legősibb belvárosi plébániájának egyesítéséből jött létre 2017. január 1-jével, így a plébánia nevét adó Szent Péter és Pál Székesegyház mellett, a Gyertyaszentelő Boldogasszony-templom (közismert nevén belvárosi templom, dzsámi) az a két hitéleti központ, ahol a liturgikus ünneplésre a hívek összegyűlnek.

Ez azonban még nem a teljes igazság, hiszen a plébániához több másik templom is tartozik, melyek lelkipásztori gondozását nem a plébánia papjai látják el. A Hunyadi János utcában található Szent Imre-templom és a Király utcában álló, hamarosan újra nyíló Urunk színeváltozása, közismertebb nevén Lyceum-templom a Magyar Pálos Rend gondozásában működik, a székesplébánia egyedül a szentségkiszolgáltatással járó adminisztrációs feladatokat látja el. Hasonlóképpen gondoskodik a Betegápoló Irgalmasrend a Széchenyi téren lévő Szent Sebestyén-templom (irgalmas templom) működtetéséről. Örömteli hír, hogy október végén a pécsi irgalmas rendház új szerzetesek érkezésével létszámban is gyarapodik.

A székesegyházzal szemközt álló egykori Miasszonyunk Zárdatemplom a ciszterci rendhez tartozik, főként a Ciszterci Nevelési Központ használja. A teljességhez hozzátartozik, hogy a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, a Szent Mór Iskolaközpont és a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumában is van egy-egy kápolna, melyek szintén az adott katolikus oktatási intézmény kisebb létszámú közöségeinek nyújtanak imádságra lehetőséget. A nagyobb kört érintő liturgikus események a székesegyházban és a belvárosi templomban találnak otthonra. A szentségekre való felkészítés az iskolai katekézisre építve a plébánián történik.

448 szekesegyhaz hivekkel

Mindebből is látszik az a gazdagság, ami régóta jellemzi a plébániai közösséget, de az is elmondható, hogy nehéz meghatározni, körülírni a plébánia hitéletét, hiszen a székesegyház régóta gyűjtőpontja, otthona a legkülönbözőbb lelkiségi vagy önsegítő csoportoknak, közösségeknek, színhelye sokféle rendezvénynek. A hetvenes évek végének, még állami részről szemmel tartott hittanóráin felnövekvő generáció tagjai, a kilencvenes években a Lélek indítására alakuló közösségekben részt vevők a mai napig meghatározó módon vannak jelen nemcsak a plébánia, de a város és környékének egyházi életében is. A plébániához kötődő házas, családos csoportok egy része is ekkor indult, és azóta is elevenen őrzi a lángot, de van olyan közösség is, mely éppen az idén válik nagykorúvá, 18 évvel ezelőtt alakult a plébániai jegyesoktatáson résztvevők köréből.

A pécsi házas hétvégés közösség is sok szállal kötődik a plébániához, két csoport jelenleg is rendszeresen itt tartja összejöveteleit. A székesegyház nevét viseli a pécsi nagycsaládos közösség is, melynek bölcsője ringott itt, de a növekvő létszámuk miatt (több mint 200 család) 2016 óta Családok Háza néven önálló épületbe költöztek. A közösség tagjainak jelenléte azonban azóta is gazdagítja az egyházközséget.

Egyházmegyénkben ma már csak a mi plébániánkon van jelen a Neokatekumenális Út, itt azonban jelentős számban, 3 csoportot alkotva élik az Út lelkiségét és szólítanak meg rendszeres katekéziseikkel keresőket, mélyebb lelki életre vágyókat. Régi közösség a plébánián a hetente összegyűlő bibliakör is, ahol az aktuálisan a plébánián szolgáló atyák vezetésével a Szentírás, és általa Krisztus jobb megismerésére törekednek. 

448 pasztoforium corpus christi 20170707 17 900

A lelkipásztori tevékenység biztos támogatását jelenti az oltáregylet és a rózsafüzértársulat tagsága, akiknek a mindenki által látogatható rendszeres szentségimádásához, rózsafüzér imádságához szabadon lehet csatlakozni. Az egész napos szentségimádás csütörtökönként 8-18 óra közt van a Corpus Christi kápolnában, melynek keretében 17 órától a társulat tagjai vezetik a rózsafüzérimádságot. Önálló közösségként, de szintén elsősorban imádságos szolgálatával van jelen a plébánián a domonkos harmadrend. Szívesen fogadnak tagjaik közé érdeklődőket.

A szent helyek felsorolásakor nem került említésre a Kálvária-kápolna a stációkkal, mely nagyböjti időben minden péntek délutánján keresztúti ájtatosságra hív, de ettől eltérő időben is rendelkezésre áll, a bejutási lehetőséget a plébániai irodán lehet kérni. Több pécsi közösség és vidéki zarándok is él ezzel a lehetőséggel.

A plébániaközösségünkhöz tartoznak azok a testvérek is, akik már nem tudnak eljutni a templomi szertartásokra, őket otthonaikban havonta keressük fel és biztosítjuk a szentségi találkozás lehetőségét, illetve a plébániánk területén működő Tímár utcai Dr. Szántó László Szeretetotthonba is rendszeresen járunk szentmisét tartani, szentségeket kiszolgáltatni.

448 Dzsami 08

A Szűzanya hónapjaiban, októberben és májusban mindkét templomban lehetőség van a rózsafüzér, illetve a litánia közösségi végzésére. A belvárosi templomban, melynek altemploma temetőként is működik, november hónapban a szentmisék jelentős részét a hívek kérésére az elhunyt hozzátartozókért ajánljuk fel. Minden, a plébániához bármilyen szállal kapcsolódó elhunytról közös szentmisében emlékezünk meg az adott hónap utolsó péntekjén a székesegyházban tartott 18 órai szentmisén, melyre a hozzátartozókat is hívjuk.

A székesegyházi és belvárosi plébánia 2016 óta közösen tartotta az úrnapi körmenetet, mely az egyik templomból indult és a másikban ért véget, a résztvevők útközben énekelve, imádkozva tettek tanúságot az Oltáriszentségben való hitükről. Ez a szokás azóta is él, azonban az idei évtől kibővített formában. A ferences és az irgalmas templom is állított egy-egy oltárt, így a körmenet útvonala megváltozott, abba bekapcsolódott ennek a két templomnak is a hívő közössége is, még inkább mutatva katolikus közösségünk egységét.

448 357 Urnapja 2022 103

Túlmutat a plébánia keretein az adventi roráték sora, ahol a közösségek beosztás alapján tevékeny részvételükkel segítik a karácsonyi készületet. Az agapéhoz szükséges előkészítés, teafőzés, kenyérkenés már a 6 órakor kezdődő hajnali mise előtt egy-egy csoportnak feladatot ad, míg mások a liturgián való zenei szolgálatban, illetve felolvasásban működnek közre. A szentmise után örömteli találkozásra nyílik lehetőség a püspöki palota kocsiszínjében. Sajnos az elmúlt két évben ez a pandémia miatt elmaradt, annál nagyobb lelkesedéssel készülünk rá idén.

A plébánia cserkészcsapata, a 604. Szent Mór Cserkészcsapat, nemcsak a plébánia területéhez tartozó gyerekeket, fiatalokat gyűjti össze. Életüket önállóan szervezik, melyhez cserkészotthont áll rendelkezésükre. Rendszerint a plébániai családos szentmiséhez csatlakozva tartják az évkezdő csapatmiséjüket, ahol szolgálatot vállalnak, illetve egy-egy nagyobb eseménynél állnak a közösség rendelkezésére.

A belvárosban jelen lévő intézmények magas száma miatt az óvodai, iskolai és plébániai katekézisben – az egyházi iskolákat nem számítva – tíz hitoktató szolgál a plébánián. Ők szervezik nagy odaadással és lelkesedéssel az általános- és középiskolások számára a nyári napköziket, táborokat is, melyek az idei esztendőben is gyümölcsözőek voltak a résztvevők számára. Karitász csoport a plébánián ezidáig – talán a karitatív intézmények (Máltai Szeretetszolgálat, Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász) közelsége miatt – nem alakult, de az ünnepek kapcsán a hitoktatók koordinálásával a leginkább rászoruló hittanos gyermekek részére élelmiszercsomagot ajándékozunk.

Jelenleg a plébánia területén lévő templomokban vasárnaponként 11 szentmisét mutatnak be. A székesegyházban 8, 9.30, 17 (angol) és 18 órakor, a belvárosi templomban 11 és 20 órakor, valamint a hónap harmadik vasárnapján a székesegyházban német nyelvű szentmisét is tartanak 16 órakor. Előesti szentmisén 4 helyen lehet részt venni, a székesegyházban (latin) és a belvárosi templomban 18 órakor, a Dóm Kőtárban a Neokatekumen Közösséggel együtt 19.30-kor.

448 orgona szekesegyhaz

Templomaink rendszeresen adnak helyet hangversenyeknek, de örömteli tény, hogy a szentmisék zenei szolgálatát négy kórus látja el. A jövőre 70 éves évfordulóját ünneplő Palestrina kórus egész évben a szombat esti székesegyházi latin nyelvű szentmiséken, és egyes püspöki szertartásokon szolgál. Idén november 19-én Szent Cecília-napi hangversenyre hívnak minden érdeklődőt este 7 órára a székesegyházba. A Bárdos kórus a tanévben minden vasárnap a reggel 8 órai szentmisén énekel, húsvétkor és halottak napja estéjén zenekarral kiegészülve szolgálnak. A Mozart kórus 2000 óta működik a bazilikában, jelenleg alkalmanként püspöki szentmiséken látnak el zenei szolgálatot. A legfiatalabb közösség az egy esztendeje a családok, gyermekek részére tartott vasárnapi szentmiséken szolgáló gitáros zenekar.

A lelki séta aprópója Szent Mór közelgő ünnepe. Mind a székesegyházban, mind a belvárosi templomban kápolnát szenteltek Szent Mór tiszteletére. Az előbbi természetszerűleg a díszesebb, a székeskáptalan imádságainak helyszíne, az utóbbi az egyszerűbb, de szintén ragyogó, hiszen az Oltáriszentség őrzésének és szentséglátogatásnak a helyszíne, valamint a szentmisék alatt gyóntatóhelyként van használatban.

448 Szekesegyhaz 02

Mór püspökről tudjuk, hogy korábban alázatos és tiszta életű szerzetesként élt Pannonhalmán. Itt egy alkalommal Szent István király kíséretében Szent Imre herceg hét csókkal köszöntötte őt, ezzel jelezve, hogy teljesen elkötelezett, tiszta, Istennek adott életet él. A kemény, férfias Imre herceg, akit az ország vezetésére készítettek fel, Mórban lelki társát, testvérét köszönthette, akire később a közel se3m könnyű időszakban a három évtizede megalapított Pécsi Egyházmegye kormányzását bízták. Két határozott jellem, tiszta élet találkozása volt ez. Azt gondolom, hogy a mostani időben is ilyen férfiakra és nőkre van szükség, akik egészen Istennek tudják adni magukat. A székesegyház Szent Mór kápolnájában Székely Bertalan ezt a jelenetet is megörökítette. Az 1891 júniusi templomszentelés kapcsán a székesegyházat a mennyországhoz hasonlították, és invitálták az embereket, hogy aki azt látni kívánja, jöjjön el Pécsre. Utazóból, érdeklődőből azóta sincs hiány egyik templomunkban sem. A plébániaközösség minden tagja nevében azonban a szentéletű püspök közbenjárását inkább azért kérjük, hogy ez az ország közöttünk valósuljon meg, annak legyen hírértéke, hogy az itt élők mennyire szeretik egymást. A közösségben erre már most is sok szép példát találunk: biztasson bennünket a jézusi szó: „Szeressétek egymást! Amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” (Jn 13,34-35)

Szent Mór liturgikus emléknapjának könyörgése:

Mindenható Istenünk, tekints Szent Mór püspök érdemeire, és közbenjárására add, hogy példája nyomán tiszta és alázatos szívvel szolgáljunk neked. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké.

Szcitovszky János egykori pécsi püspök 1848-ban Szent Mór tiszteletére szerkesztett egy 8 versszakból álló énekszöveget, mely Mór püspök életének eseményeit is összefoglalja:

Nagy lsten! kit szenteidben
Csudál a föld és ég!
S imád e szentek szentjében
A hű kereszténység;
Hálát mondván szent nevednek
Dicséretet Mór püspöknek.
S minden dicsőültnek.
S minden dicsőültnek.

Fotó:
Pécsi Egyházmegye
Hegyi László

Forrás:
Pécs-Székesegyházi Római Katolikus Plébánia
Szent Mór könyv, 1936 (p. 182-183.)

Pécsi Egyházmegye

Az oldalon közzétett fotók és a szöveg részben vagy egészben történő felhasználása kizárólag forrásmegjelöléssel vagy a Pécsi Egyházmegye írásos hozzájárulásával engedélyezett.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2