Őszentsége Ferenc pápa 2020. november 18-án Mons. Felföldi Lászlót pécsi megyéspüspökké nevezte ki. Az új főpásztor püspökké szentelésére és beiktatására 2021. január 6-án, Urunk megjelenése (Vízkereszt) ünnepén 10.30 órakor kezdődő szentmisén került sor a Pécsi Székesegyházban.

Az eseményen különleges módon ünnepelt az Egyház, mivel a koronavírus-járvány miatt bevezetett intézkedések csak korlátozott módon tették lehetővé a Székesegyházban való jelenlétet. A hívek otthonaikból, az EWTN Katolikus Televízió közvetítése révén vagy az egyházmegye digitális felületein követhették a rendkívüli alkalmat. Az ünnep hangulatát lelkiekben az a tény is fokozta, hogy Pécs városa 95 év után adott újra otthont püspökszentelésnek.  

A szentmisén az evangélium felolvasását követően Szép Attila püspöki irodaigazgató ismertette a pápai kinevező okiratot, a pápai bullát. S.E.R. Mons. Michael August Blume SVD alessanói c. érsek, Magyarország apostoli nunciusa egészségügyi okokból nem tudott jelen lenni.

Bolla Pontificia S.E. Mons. László Felföldi page 0001

Ferenc püspök, Isten szolgáinak szolgája szeretett fiának, Felföldi Lászlónak, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye papjának és ugyanott jelenlegi általános helynöknek, kiválasztott pécsi megyéspüspöknek: üdvözlet és apostoli áldás!

Remélve, hogy amit Krisztus az ő emlékezetére cselekednünk parancsolt, növeli szeretetünket (vö. Római misekönyv, Évközi 33. vasárnap, áldozás utáni könyörgés), az Úr iránti mély tiszteletben szüntelen örvendezzünk és vigadozzunk az Úrban, hívén abban, amit most még nem látunk, hogy majd mielőbb lássuk, amit nem láthatunk. Erre a biztatásra támaszkodva és a pásztori buzgalom szándékától megerősítve, atyai szeretettel fordítjuk figyelmünket a pécsi nyáj lelki szükségleteire, amely ez idő szerint üresedésben lévén új pásztorra és az egyházmegyei élet irányítójára vár azt követően, hogy a korábbi elöljárója, tiszteletre méltó testvérem, Udvardy György a veszprémi metropolitai székbe lett áthelyezve. Rólad tehát, szeretett fiam, úgy gondoljuk, hogy alkalmasnak látszol arra, hogy ellásd ezt a feladatot, aki, miután a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegyebeli szolgálataidban mostanáig gyakorlatot szereztél, az ügyek intézésében való jártasságnak, valamint az emberi és papi jó tulajdonságoknak a kitűnő felkészültségével olyannyira rendelkezőnek mutatkoztál.

Ezért hát, miután meghallgattuk a Püspöki Kongregáció tanácsát, apostoli hatalmunknál fogva megteszünk téged pécsi püspöknek, megadva ezzel az ehhez tartozó jogokat és rád róva az ennek megfelelő kötelességeket. A liturgikus szabályokat betartva a püspökké szentelést [Róma] városán kívül bárhol, bármely katolikus püspöktől fogadhatod; előbb azonban tégy hitvallást, valamint nekünk és utódainknak szóló hűségesküt az egyházi törvény szabályai szerint.

Ezeket a feladatokat elfogadva, kedves fiam, legyen gondod arra, hogy Isten segítségével állandó figyelmes tanulmányozója légy a szabadság tökéletes törvényének (vö. Jak 1,25), hogy a rád bízott hívők, téged követve, az ige tevékeny megvalósítóivá, és ne csak – önmagukat becsapva – hallgatóivá kívánjanak válni, és szilárdan ragaszkodjanak Krisztus irgalmának parancsaihoz.

Kelt Rómában, Szent Péternél, az Úr 2020. és pápaságunk 8. évében, november hó 18-án.

Ferenc

MK LA puspokszenteles 58

A pápai bulla ismertetését főszentelő homíliája követte.

Erdő Péter bíboros esztergom - budapesti érsek, metropolita beszédében kiemelte, Urunk megjelenésének ünnepén, Vízkereszt napján püspökszentelésre gyűltek össze a hívek. Majd utalva az evangéliumra, megemlítette, a napkeleti bölcsek látogatásának történetét az Egyház ősidők óta a saját küldetésének képét fedezi fel. „A távolról érkező napkeleti bölcsek meglátták Jézus csillagát. Hogy ez a tavaly emlegetett konstelláció volt-e, a Szaturnusz és a Jupiter együttállása, vagy annál is különösebb jelenség, azt nem tudjuk. De az biztos, hogy Jézus személyében nemcsak a Máté-evangéliumban szereplő bölcsek, hanem az agg Simeon is, aki Lukács evangéliumában veszi karjába a gyermek Jézust, meglátta azt a világosságot, amely minden nép számára felragyog. Mert Krisztus világosság a nemzetek megvilágítására és dicsőség a választott népnek (vö. Lk 2, 31-32).”

Bíboros úr továbbá hangsúlyozta annak fontosságát, hogy figyeljük a jeleket, ugyanakkor ne csillagjós módjára, hanem szeretettel tanulmányozzuk az idők jeleit. Végül Szent Péter apostol, a Pécsi Egyházmegye védőszentjének közbenjárást kérte az új püspök atyáért, az egyházmegye egész közösségéért és egész Egyházunkért.

A prédikáció után a mindenszentek litániájának énekelésével folytatódott a szentelési szertartás, mely alatt a felszentelendő a földre borulva imádkozott. A püspökszentelés további mozzanata a szentelők kézrátétele, a felszentelő ima elmondása, a fej megkenése, az evangéliumos könyv, a gyűrű, a mintra és a pásztorbot átadása volt. Végezetül járványhelyzetre való tekintettel a felszentelő püspökök és a papság ez alkalommal meghajlással köszöntötték Felföldi László pécsi megyéspüspököt.

MK LA puspokszenteles 64

A szentelési szertartást az Eucharisztia liturgiájának ünneplése követett. Az áldozás után, miközben az ünneplő közösség a Te deumot énekelte, Felföldi László püspök úr a templomtérben levő hívekhez vonult és megáldotta őket.

Dr. Kvanduk Frigyes általános helynök köszöntő beszéde

Excellenciás és Főtisztelendő Megyéspüspök Úr!
László atya!

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Pécsi Egyházmegye és a paptestvérek nevében, mint az Őszentsége Ferenc pápa által kinevezett új megyés főpásztort.

Országunk egy távoli részéből érkezett hozzánk, egy ősi kegyhely közelében- Máriapócs- formálódott gyermekkora, most pedig egy másik kegyhely –Máriagyűd- közelében veszi át az egyházmegye életének vezetését. Ez az imádsággal átszőtt hely a Pécsi Egyházmegye különös kincse a Bátai Szent vér kegyhellyel együtt, amelyekre sok minden más feladat mellett nagy gondja volt elődjének, György püspöknek. Köszönet érte és minden más az Egyházmegyéért hittel és nagy odaadással végzett szolgálatért.

Az első századok egyházának különös tapasztalata volt Kis-Ázsiában, de az egész Mediterránemuban, hogy az utazó keresztények mindenhol testvérre és otthonra találtak. Szeretet és hit éltette a találkozásokat. László atya egy sokfelekezetű világból jön egy soknemzetiségű egyházmegyébe. Ez gazdagságot jelent és feladatot is: Szívből megérteni a másikat, felfogni a különböző kultúrájú rétegek értékeit. Bizonyosan nagy tapasztalata van e téren s erre a segítségére szüksége is van az itt élő hívek közösségének: Szükséges, hogy erőteljesebben egymásra találjunk Jézus Krisztusban a Szentlélek révén.

László atya életét hosszú időn keresztül formálta egyházmegyéje hivatali szolgálatával együtt a Plébániai élet feladata. Amely megnyilatkozott a közösségek valamint a családok lelki életének segítésében. Egyik nyilatkozatában megdöbbentő egyszerűséggel fejtette ki, hogy a családoknak nincs alternatívája. Mindebben azt is felfedezhetjük, hogy a Jó Isten szeretete sem váltható le semmivel. Segítsen mindannyinkat ezen az úton és hiszem, hogy ezt az életet kis jó akarattal bárki felismerheti és támogatni tudja.

László atya! Segítsen a Jó Isten és mi melletted vagyunk!

MK LA puspokszenteles 86

Dr. Czopf László (családapa, orvos, egyetemi oktató) köszöntője az egyházmegye világi hívei nevében

Excellenciás Püspök atya!

A Pécsi Egyházmegye hívei, az itt élők nevében szeretettel, bizalommal és örömmel fogadjuk egyházmegyéjében.

Hálásak vagyunk a Szentléleknek, a szentatyának a döntésért, és imádkozunk a Debrecenben, Nyíregyházán és Józsán hagyott testvérekért. Tudjuk, hogy a Szentlélek ott fúj, ahol akar, ennek ellenére nem kapkodó, nem irracionális. Ha történik is elszakadás, veszteség, fájdalom, történnie kell áldásnak, ajándékozásnak, kárpótlásnak is.

Hasonlókat érzünk most Udvardy György érsek atyával kapcsolatban, aki közénk tartozik, akinek Istenbe vetett bizalma abban is megnyilvánul, hogy bízik bennünk, sokat imádkozott és dolgozott értünk, de küldetése most Veszprémbe szólítja.

Imádkozunk László püspök atya családjáért Geszteréden és máshol, hogy ez az új feladat, költözés – a távolság, elszakadás ellenére – új áldást is jelenthessen számukra. Köszönjük Istennek, hogy megalapozták László püspök atya Istenbe vetett hitét és emberi életünk iránti optimizmusát, melyre épülhetett papi hivatása, emberekhez küldetése és a mai nap is.

A nagy ünnepeket várakozás előzi meg. A karácsony előtt ott az advent, húsvét előtt a nagyböjt. Kell ez ahhoz, hogy átélhessük a találkozás örömét, az ünnep személyes élménnyé váljon.

Erre a mai ünnepre 16 hónapig vártunk, közösen és egyénenként imádkozva leendő püspökünkért.

Az egyik ima így hangzott: Küldj olyan főpásztort egyházmegyénkbe, aki életszentsége miatt kedves lesz előtted, nekünk pedig éber gondoskodásával javunkra válik.

Ahogy azt püspök atya is tapasztalta, a magvető munkájának eredménye nagyban függ a termőföld, a talaj minőségétől. A magvető, a földműves Jézus, és nevében a püspök. Néha a talaj nem tudja magáról pontosan, hogy milyen is ő, de egy biztos, a mag, amire mindnyájan várunk, az az örömhír magja.

Miután a mai napon alázattal elfogadta a Szentlélek meghívását erre a feladatra, és megkapta a szükséges kegyelmet, szeretettel hívjuk személyes találkozásokra egyházmegyéjének híveivel, családjaival, közösségeivel, intézményeivel, az egyházmegye területén élő összes emberrel, világi szervezetekkel és nemzetiségekkel is. Herzlich willkommen! Dobrodošli! Isten hozta közöttünk!

Megismertük a szeretetet. Igen, Isten szeretetét a világon, az embereken keresztül.

Püspök atya szavaival: Szeretni csak az tud, aki békében és örömben él.

Békében önmagával, elvárásaival, céljaival, lehetőségeivel, közvetlen környezetével és békében embertársaival, a világgal. Különben olyan az élet, mint az elrontott étel, minden benne van, de valahogy mégis ehetetlen.

Nagy bizalommal mondom: mindnyájan szeretnénk, hogy ehető legyen, és szeretnénk ehhez személyesen, egyházközségeinken és közösségeinken keresztül hozzájárulni.

Köszönöm szépen.

MK LA puspokszenteles 89

Dr. Udvardy György érsek elköszönő beszéde

Apostoli Nuncius Úr! Eminenciás Bíboros Úr, Érsek és Püspök Urak! Főtisztelendő Paptestvérek! Kedves Testvérek! Kedves László Püspök Atya!

2011. Húsvéthétfőjén, a Feltámadott Krisztus reménységével és bátorságával köszönthettem a Pécsi Egyházmegye papságát és híveit, azzal a meggyőződéssel, hogy az Egyházam küldött ide, az Evangélium hirdetésére. Néhány hónap híján tíz évig szolgálhattam Isten szent népét ebben az egyházmegyében. Boldog voltam itt, köszönöm egyházamnak, hogy itt lehettem.

Köszönet és hála van bennem az Egyházmegye papjai felé, hogy az ige- és a szentségek szolgálata révén éltetik a reményt a fiatalokban, a családokban, az idősekben, a szenvedőkben, a szegényekben, a plébániaközösségek híveiben. Köszönöm, hogy a közös képzésekben, a közös imádságban mindinkább alkalmasabbakká akartunk válni az egyházmegye jelen – nem könnyű – körülményei között a szentelésből fakadó küldetésünk teljesítésére. Köszönöm ebben Mayer Mihály nyugalmazott püspök úr egységet szolgáló segítségét.

Köszönet és hála van bennem, hogy az Egyházmegye katekétáival, a katolikus iskolák-intézmények pedagógusaival, munkatársaival, a szülőkkel együtt járhattuk a Krisztus és egymás szeretetében a növekedés útját, hogy az itt élő népnek élete legyen. Fölragyogtatva a Krisztusban megismert teljes embert, segítséget és eszközöket adva gyermekeinknek szívébe és kezébe, a Krisztus teljességére való növekedéshez. 

Ugyanígy köszönetemet fejezem ki az idősotthonok vezetőinek, munkatársainak együttműködő szolgálatukért; az egyházmegyei karitatív szervezetek és csoportok szegényeket segítő, az isteni irgalmasságot, szolidalitást, a gondoskodás kultúráját építő tevékenységükért. 

Jó volt együtt dolgozni – és köszönöm – a közjó érdekében a városok, – kiemelten Pécs városa – a települések önkormányzataival, az állami szervek és hatóságok vezetőivel és munkatársaival. A tudomány és a keresztény kultúra megőrzése, művelése, erősítése érdekében az Egyetem vezetésével, oktatóival, a tudományok képviselőivel, azokkal, akik a Szentlélek inspirációitól vezetve végzik mindennapi munkájukat, kutatásaikat oktatói tevékenységüket. Köszönetet mondok Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolánk munkatársainak, hogy a hittudomány művelésével, különböző fórumokon való megjelenítésével, mintegy értelmezési alapját adják az istentkutató-, istentkereső ember tevékenységének.

Köszönöm az Egyházmegyében élő, szolgálatot teljesítő szerzetes közösségek jelenlétét és karizmáik megjelenítését munkájuk, imádságaik során.

Nagyon hálás vagyok, hogy a két jelentős ősi kegyhelyet – Máriagyűd, Báta – sikerült felújítani, és a hívek, zarándokok lelkipásztori szolgálatába állítani. Éljetek ezekkel az ajándékokkal!

Nagy hálával mondok köszönetet az Egyházmegyei Hivatalban minden pap és világi munkatársamnak. Jó volt együttműködni, megtalálni és kialakítani a lelkipásztori munkát segítő adminisztratív, gazdasági, evangelizáló srtuktúrát. Magam sokat tanultam ennek során, és remélem, hogy munkatársaimnak sikerült átadni ezen a területen is egyházunk biztos, de szüntelenül megújuló lelkületét. Az ebben való bizakodásomra ad okot az a tény is, hogy a közel másfél éves – a személyes kapcsolatot sokszor nélkülöző időszakban is – biztosították a stabil működést. Ezt külön köszönöm!

Nagyon hálás vagyok a közös ünnepekért, a liturgikus alkalmakért, különösen azokért, melyeknek ebben a gyönyörű, megújult székesegyházban lehettünk részesei. Köszönöm mindenki szolgálatát!

Nem sikerült minden elgondolásomat maradéktalanul megvalósítani. Maradtak hiányosságok, voltak rossz döntéseim, vannak mulasztásaim. Leginkább azok állnak előttem, amikor nem időben, nem határozottan figyelmeztettem, vagy cselekedtem.                   

Szigorú, olykor fájdalmas döntéseket is kellett hoznom. A megkülönböztetés ajándékát kérve sem volt minden esetben egyszerű világosan ítélni és cselekedni. Döntéseimben mindig az Egyházunk közjavát, növekedését és egységét, a törvényességet tartottam szem előtt. Így gondolok azokra az esetekre is, amikor ugyan népszerűnek látszó, ámde káros gondolkodást vagy magatartást kellett távol tartani Egyházunk közösségétől.

Ha valakit az elmúlt években megbántottam – nem állt szándékomban – bocsánatot kérek! Ha valaki – akarva-akaratlanul – kárt okozott Egyházamnak, személyemnek, megbocsátok. Senkivel kapcsolatban nincs harag a szívemben.

Köszönöm, hogy itt szolgálhattam!

Készséges akarattal fogadtam Szentatyánk, Ferenc pápa döntését, a Veszprémi Főegyházmegye élére történő kinevezésemet. Isten a jövőt bizonyosan Veszprémben készíti az egyházmegye számára és számomra is. Az eddig eltelt időszakban ennek máris számtalan konkrét jelét tapasztalhattam meg, amiért már most nagyon hálás vagyok.

Az elmúlt másfél év sok mindenben tanított, erősített: bizalom, napi helytállás, szabadság, elengedés, alku helyett az isteni áldás ereje. Isten mindent kér és mindent ígér – ezt élem át munkatársaimmal együtt minden nap a hitben, ráismerő örömmel.

Imádkozzatok értem, hogy a lehetőségeket jól használjam fel, és örömmel építsem Isten Országát a Veszprémi Főegyházmegyében. Az imáitokat, felajánlásaitokat hálásan köszönöm!

Kedves László Püspök Atya!

Az imént elnyert szentelésben Krisztus a maga életére, teljes életére hívott meg Téged. Legyél boldog, „jópásztor” püspök! A magad karizmáival, a derűddel, az Isten- és emberszereteteddel legyél áldása ennek a földnek és ennek a népnek itt, Isten pécsi Szentegyházában. „A föld jó!” – mondotta itt Veres András püspök úr 2011. április 25-dikén. Püspök úr, Te pedig azt nyilatkoztad nemrégiben: „Nem az ember, hanem a föld dönti el, hogy mit és hogyan terem.”. Áldásos szolgálatod révén a „jó föld” teremjen sok jó gyümölcsöt, amiben a papság, a hívek és Te is örömödet leled. Áldást kérni, áldást adni, áldássá lenni áldozattal jár, a Te személyes áldozatoddal! De csak ebből fakad remény és jövő. Szolgálatod által jöjjön közelebb az Egyházmegye minden hívéhez az évekkel ezelőtt választott szentírási gondolat ígérete: „Reményt és jövőt adok nektek” (Jer 29, 11)

Isten áldjon püspöki szolgálatodban! Isten áldja az Egyházmegyét!

MK LA puspokszenteles 87

Végül Felföldi püspök atya mondott beszédet.

Felföldi László beszéde kezdetén kiemelte a Pécsi Egyházmegye és Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye híveit, akik a járványhelyzetre való tekintette online, a média segítségével kapcsolódtak az ünnephez. Majd külön szeretettel köszöntötte szülőfalúja, Geszteréd hívőközösségét, illetve a Nyíregyházán és Debrecenben élőket, akiket az előző évtizedekben hálával szolgált. Ezt követően kifejezte köszönetét Dr. Udvardy György veszprémi érsek számára, aki bizalommal, baráti segítséggel adta át számára az Egyházmegyét. „Köszönöm a közel tíz év áldozatos munkáját, és ígérem, igyekszem minden erőmmel és tudásommal méltón folytatni a munkát, dolgozni az Úr szőlőskertjében. Kívánom, hogy a Veszprémi Egyházmegyében szolgálatod gyümölcsei örömmel erősítsék szívedet. […] Ebben a hivatásban én ma ültem be az iskolapadba. Még minden ismeretlen, még nagyon sok kérdésem van. Még segítségre szorulok, itt a Pécsi Egyházmegyében a Te segítségedre is.”

MK LA puspokszenteles 92

Felföldi László pécsi megyéspüspök kiemelte továbbá, szívből jövő üzenettel szeretne szólni a vele együtt ünneplő közösséghez, majd a „barátság, kenyér, béke” szavait kiemelve János evangéliumának tizenötödik fejezetéből idézve hangsúlyozta: „Barátaimnak mondalak titeket, mert mindent tudtul adtam nektek, amit Atyámtól hallottam. Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket és arra rendeltelek, hogy munkátokkal gyümölcsöt hozzatok: maradandó gyümölcsöt. Akkor mindent megad nektek az Atya, amit a nevemben kértek tőle. Ez az én parancsom: szeressétek egymást!” (Jn 15,15-17) Ezt követően kitért a járványhelyzet nehézségeire, amelyek megtanítanak bennünket a küzdelemre. „Mert a vírus harca ellenünk, nem maszkon, nem a védőoltáson dől el, hanem a szervezetünk ellenálló képességében. Az egészség valójában a vírusok és bacilusok kiegyensúlyozott harca bennünk, értünk. Itt és most ez a küzdelem ránk vár. Nem a miértekre kell választ találnunk, hanem a hogyant kell Krisztus akarata szerint megválaszolnunk és megvalósítanunk.”

Köszöntőbeszéde végén a jelenlévő Főtisztelendő Atyákhoz szólt. „Kezdjük el, barátsággal, Isten, önmagunk és egymás felé. Legyen a szívünkben mindig egy szelet tápláló kenyér és legyünk nagyon erősen felvértezve a küzdelemre, hogy a gonosz erők vírusai ne tudjanak legyőzni bennünket” – mondta, végül Szent Pál apostol Efezusiakhoz írt levelét idézte: „Vegyétek fel tehát Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, s megállhassatok, mert mindent megtettetek. Úgy álljatok tehát, hogy derekatokat övezzétek fel igazságossággal, s öltsétek magatokra a megigazulás vértjét! Lábatok saruja legyen a béke evangéliumának hirdetésére való készség. Mindezekhez vegyétek a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a Lélek kardját, vagyis az Isten igéjét. Mindenkor esedezzetek a Lélekben, minden imádságban és könyörgésben, s őbenne virrasszatok teljes állhatatossággal könyörögve az összes szentért, és értem is, hogy Isten adjon nekem szavakat, amikor megnyitom ajkamat, hogy bátran hirdessem az evangélium titkát.” (Ef 6, 13-19)

Főtisztelendő Mons. Felföldi László Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Geszteréden született 1961. február 4-én egy háromgyermekes család egyik fiúgyermekeként. Az általános iskolai tanulmányait követően a piaristák kecskeméti gimnáziumába járt (1975–1979), majd pedig elektroműszerészi végzettséget szerzett Nyíregyházán (1979–1981). Ezt követően felvételt nyert az Egri Főegyházmegye papnövendékei közé, 1981 és 1986 között Egerben végezte filozófiai és teológiai tanulmányait.

1986. június 21-én szentelték pappá az Egri Főegyházmegye szolgálatára. Újfehértón (1986–1988), majd Egerben (1988–1990), a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megalapítása után pedig Nyíregyházán (1990–1996) szolgált káplánként.
A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspöki titkára (1996–1998), majd helyettes irodaigazgatója volt (1998–2009). 2003-2015 között püspöki helynök, 2015-től 2019-ig általános helynök. A debreceni Megtestesülés Plébánián plébános 2003–2017, a debreceni esperesi kerület esperese 2007–2017 között.

2017-től 2019-ig az Egyházmegyei Lelkipásztori Intézet vezetője, hitoktatási referens, az akolitusok egyházmegyei koordinátora, valamint a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház plébánosa.

Díjai, kitüntetései: pápai káplán 2000-ben; címzetes prépost 2011-ben. A debreceni városvezetés 2013-ban „Pro Urbe” díjban részesítette, 2015-ben Csáky Imre-díjban részesült, 2016-ban pedig szülőfaluja díszpolgára lett.

Fotó: Magyar Kurír / Lambert Attila

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

2024 július
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Közelgő események

Nagyboldogasszony főünnepe:
-
2024. 08. 15. - 2024. 08. 15.
A Pécsi Egyházmegye főbúcsúja - Szentmise Máriagyűdön:
-
2024. 08. 17. - 2024. 08. 17.
KOVÁSZ - A Pécsi Egyházmegye családi napja:
-
2024. 08. 19. - 2024. 08. 19.
Szent István király ünnepe - Szentmise a székesegyházban:
-
2024. 08. 20. - 2024. 08. 20.
KILÁTÓ - Keresztény gólyatábor Sikondán:
-
2024. 08. 21. - 2024. 08. 24.

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség