család

Az érdeklődőknek már előre érdemes beírni a naptárba augusztus 19-ét, amikor újra megnyílnak a nagyközönség előtt a Pécsi Püspökség kapui. A Pécsi Egyházmegye családi fesztiválja, a KOVÁSZ egész napos rendezvényére nagy szeretettel hívják és várják a kicsiket és nagyokat, fiatalokat és időseket, családosokat és egyedülállókat egyaránt.

„Fiatalságunk rosszul nevelt, fittyet hány a tekintélyre és semmiféle tiszteletet nem tanúsít az idősek iránt. Manapság fiaink […] nem állnak fel, amikor a helyiségbe belép egy idős ember, feleselnek a szüléikkel és fecsegnek ahelyett, hogy dolgoznának. Egyszerűen kiállhatatlanok.”

A Katolikus Szeretetszolgálat „Természetes gyermekáldás” elnevezésű projektje keretében az egyházmegyék bevonásával hazánkban mára mintegy 100 oktató nyújt segítséget az Egyház tanításával összhangban levő módon a természetes gyermekáldást előnyben részesítő pároknak. A cikluskövetési módszerek egyike a FEMM Health, egy olyan átfogó női egészségügyi program, melynek egyik oktatója Kapitányné Légrádi Éva, a Pécsi Egyházmegyei Hivatal munkatársa, akit hívő párok és az Egyházhoz nem tartozók egyaránt felkeresnek személyes kérdéseikkel.

Második évadát kezdte meg szeptember 17-én a Család Klub programsorozata Szigetváron. A Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskolában negyven felnőtt és ugyanennyi gyermek gyűlt össze, hogy a Katolikus Karitász szervezte süteményvásár után a kisebbek játszóházban, elsőáldozói szentségfelkészítőn, a felsősök pedig társasjáték klubban vegyenek részt, amíg a szülők Nagy Péter nevelési szakember előadását hallgathatták meg „A nevelés, mint értékrend-átadás" címmel.

A Pécsi Egyházmegye idén is megrendezi a 2022-ben hagyományteremtő szándékkal életre hívott családi fesztivált, a KOVÁSZT. Az augusztus 19-i egész napos rendezvényre a Pécsi Egyházmegye főpásztora az egyházmegye minden egyházközségéből hívja és várja a híveket, kicsiket és nagyokat, fiatalokat és időseket, családosokat és egyedülállókat egyaránt.

A Pécsi Egyházmegye augusztus 12-én a máriagyűdi kegyhelyen megtartott fogadalmi búcsúján a szentmise zárásában Felföldi László pécsi megyéspüspök főpásztori buzdító beszédet intézett az egyházmegye valamennyi egyházközségéhez és a megjelent hívekhez, melyet az alábbiakban adunk közre.

Június 18-án Magyarszékre látogatott Felföldi László pécsi megyéspüspök, ahol ünnepi szentmisén találkozott a hívekkel, majd megáldotta a Szent Őrzőangyalok-templom új toronyóráját, az épület melletti emlékkeresztet, valamint a közeli temető bejáratául szolgáló székelykaput.

 A Pécsi Egyházmegye idén is megrendezi a 2022-ben hagyományteremtő szándékkal életre hívott és nagy sikert aratott egyházmegyei családi fesztivált, a KOVÁSZT. Az augusztus 19-i egész napos rendezvényre, melynek az előkészületei már javában tartanak, az egyházmegye minden egyházközségéből hívják és várják a híveket, kicsiket és nagyokat, fiatalokat és időseket, családosokat és egyedülállókat egyaránt.

Hagyományteremtő szándékkal, első alkalommal rendezett családi napot a Komlói Római Katolikus Plébánia június 4-én a Sikondai Pihenőparkban.

2023. május 30-án délelőtt a Szentszék sajtóirodájából élőben közvetített sajtótájékoztatót tartottak, melyen bemutatták a Globális Családpaktumot és Ferenc pápának a globális családpaktum elindítása alkalmából küldött üzenetét.  

Konferenciát szerveztek május 11-12-én Rómában az olasz társadalom minden szektorának, politikai, gazdasági, egyházi élet képviselőinek részvételével a születésszám növelésének érdekében. Ferenc pápának az eseményen elhangzott felszólalását az alábbiakban adjuk közre.

„A párkapcsolati idő, a jegyesség ideje nem az Isten háta mögé való, hanem Isten szeme elé.” A jegyesség az első témája Bíró László püspök atya videó-sorozatának, mely a házasság kérdéseit járja körbe a jegyes-, majd a házaspár és a közösség vonatkozásában is.

A videósorozat második részében Bíró László püspök atya utat szeretne mutatni azoknak a házaspároknak, akik a gyermektelenség fájdalmát hordozzák. A szentségi házasság létrejötte pillanatától család.

Nagy öröm az egész családnak, amikor megérkezik a várva várt gyermek, unoka. Fontos azonban, hogy a szülői feladatok teljesítése mellett ne feledkezzünk el házastársunkról, ápoljuk házasságunkat.

Pécsett, a Családok Házában a FEMM Health programról Kapitányné Légrádi Éva, a pécsi egyházmegye családpasztorációs munkatársa tartott előadást március 31-én Miért fontos ismernünk testünk jelzéseit? címmel.

Március 25-én Marton Zsolt váci megyéspüspök, az MKPK családreferense katekézist tartott fiataloknak az élet szentségéről, a családi életről és a házasságra való felkészülésről egyházmegyéje fiataljainak.

37. A köztes, befogadási szakasz időtartama változó lehet: néhány hét azok számára, akik már részesültek keresztény képzésben, néhány hónap azok számára, akiknek nemcsak az első megkülönböztetést kell elvégezniük a jegyességben, hanem keresztségi identitásuk elmélyítésére is szükségük van. Egy befogadási fázis azon párok számára is elképzelhető, akik a többi párhoz képest később csatlakoznak, s így később kezdenek járni a foglalkozásokra.

38. A befogadás ne korlátozódjon a bemutatkozásra és a bürokratikus formaságok elintézésére, hanem legyen valódi személyes találkozás és megismerkedés. A lelkipásztori csapat üdvözlési és érintkezési stílusa meghatározó szerepet játszik. Ez egyaránt vonatkozik azokra, akik hosszabb képzés után – és így egy már megszilárdult hitélettel és az egyházi életben való részvétellel – érkeznek, és azokra is, akik első alkalommal közelednek a plébániai közösséghez.{1} Ez utóbbi esetben, különösen, ha olyanokról van szó, akik távol állnak a vallásgyakorlattól és gyakran a hitről való mindenféle beszédtől, fontos, hogy a befogadás a kérügma meghirdetésévé váljon, hogy Krisztus irgalmas szeretete legyen az a hiteles „spirituális hely”, amelyben a párt befogadják.{2}

39. Nemcsak a hit „első meghirdetésének” van kérügmatikus jellege, hanem magának a házasság szentségének is az Egyház részéről valódi igehirdetés tárgyává kell válnia, különösen azok számára, akiknek nincs érett hittapasztalatuk és egyházi kapcsolódásuk. A házasságra készülőknek meg kell látniuk a már összeházasodott párokban – és maguknak is meg kell tapasztalniuk –, hogy a házasélet válasz az emberi személy legmélyebb várakozásaira, a kölcsönösség, a közösség, a testi és lelki termékenység iránti vágyára.{3} Ezért a felkínált katekézisnek arra kell törekednie, hogy megmutassa a szeretet hitvesi és családi jellegét, és kiemelje annak minden sajátos jellemzőjét: teljesség, egymás kiegészítése, egyetlenség (kizárólagosság), véglegesség, hűség, termékenység, nyilvános jelleg. A házasságról szóló „evangéliumi igehirdetésnek” meg kell mutatnia, hogy ezek olyan jellemzők, amelyek az emberi szeretet belső dinamizmusából erednek. Ez azt jelenti, hogy a
hűség, az egyetlenség, a véglegesség, a termékenység, a teljesség végeredményben minden hiteles, férfi és nő által megértett, kívánt és koherensen megélt szerelmi köteléknek a „lényegi dimenziói”, és nem csak a „katolikus” házasság „ismertetőjegyei”. Következésképpen a házasság szentségét nem pusztán erkölcsi vagy jogi kötelezettségként lehet a párok elé tárni, amelynek alá kell vetniük magunkat, hanem ajándékként, felkínált kegyelemként, segítségként, amelyet Isten éppen a hiteles szeretet követelményeinek megvalósításához nyújt nekik. A házasságra készülőkkel és a házasokkal való lelkipásztori gondoskodásnak végeredményben mindig örömteli és kérügmatikus hangvételűnek kell lennie – erőteljesnek, ugyanakkor felkínáló jellegűnek –, összhangban azzal, amit II. János Pál pápa és Ferenc pápa javasolt.{4} A keresztény családok tanúságtétele, szépsége és vonzereje a lelkipásztorok segítségére lehetnek e kihívások tekintetében.{5}

40. A házassági katekumenátusra meghívható párok megismerésének ezen időszakában különös figyelmet kell fordítani mindazokra, akik inkább házasságkötés nélkül élnek együtt, de ennek ellenére nyitottak a vallási témákról való beszélgetésre, és hajlandók közeledni az Egyházhoz.

Megértő tekintettel,{6} szívélyesen és legalizmus nélkül kell fogadni őket, értékelni kell a „család iránti vágyukat”, és el kell kerülni, hogy bármilyen nyomást gyakoroljunk rájuk. Egyszerűen meg kell hívni őket, hogy szánjanak időt a meghallgatásra és a reflexióra, világossá téve, hogy ők maguk hozzák meg a szentségi házasság megkötésére vonatkozó végső döntést, önállóan, személyes meggyőződésből, a megkülönböztetés eme idejének gyümölcseként.{7}

41. A befogadást végezheti egy házaspár, lehetőség szerint a pap közreműködésével. Ez több találkozásból is állhat, melyek során – bátorító és testvéri légkörben – megpróbálják – a házaspárral együtt – megérteni, melyek a valódi okai annak, hogy szeretnének felkészülni a házasságra, vagy legalább megpróbálnak őszinte megkülönböztetést végezni.

Ez megfelelő alkalom a templomi házasságkötés iránti kérelmük hátterében álló kétes motivációik megtisztítására, illetve a vallásgyakorlástól eltávolodott emberek esetében a hit első meghirdetésére. Adjunk időt a párnak, hogy együtt gondolkodhassanak, döntsenek és tudatos döntést hozzanak. Ezért jó, ha a jelöltekkel való beszélgetésre több időpontban kerül sor. A pár önvizsgálati munkájának irányítása és konkretizálása érdekében hasznos lehet, ha a további találkozókra tekintettel írásban is odaadjuk az átgondolandó szempontokat.

42. Fontos, hogy mind azokban, akik már megélik a vallási és egyházi dimenziót, mind azokban, akiknek még nincs hittapasztalatuk, meglegyen a belső készség arra, hogy a házassági katekumenátussal elinduljanak a hitre térés, illetve a hitbeli fejlődés útján. A párok csak akkor lépjenek a következő szakaszba, ha megérlelték magukban azt a döntést, hogy folytatják a hitbeli előrehaladás megkezdett útját.

43. Amint azt már említettük, azoknak a megkeresztelt embereknek az igen magas száma, akik érett hittapasztalat és egyházi elkötelezettség nélkül kérik a templomi házasságkötést, megkívánja, hogy az eddiginél nagyobb lelkipásztori figyelmet szenteljünk nekik.{8} Nagy gondot kell fordítani arra, hogy ezeket a helyzeteket helyes hozzáállással kezeljük, elkerülve a felületes és elhamarkodott javaslatokat, ehelyett értékes lehetőségnek tekintsük őket arra, hogy az evangéliumi tanítást hirdessük, és közel legyünk a „hitben kicsiny testvéreinkhez”, akiket a keresztény élet teljessége és a házasság szentségének teljessége felé kell kísérnünk {9} oly módon, hogy „a jegyesek ne csak érvényesen kössék meg a szentségi házasságot, hanem az gyümölcsöt is teremjen”.{10}

44. Minden eddiginél nagyobb szükség van arra, hogy a nem gyakorló megkeresztelt embereket, akiknek kevés vagy semmilyen hitbeli tapasztalata nincs, kifejezetten meghívjuk egy jól felépített katekumenális programon való részvételre, melynek célja a kérügma elfogadása, az elme és a szív Jézus tanítása szerinti képzése, és az Egyház életébe való beilleszkedés. A legutóbbi három pápa tanítóhivatala ugyanis ismételten kijelentette és hangsúlyozta a hit és a házasság szentsége közötti kapcsolatot.{11} Nyilvánvalóan az élő és kifejezett hit megléte a házasulandókban az eszményi helyzet ahhoz, hogy a házasságkötéshez azzal a világos és tudatos szándékkal érkezzenek, hogy igazi, vagyis felbonthatatlan és kizárólagos, a házastársak javára rendelt és az utódnemzésre nyitott házasságot kötnek. Mindazonáltal a házasság szentségéhez való engedésnek és a házasság érvényességének továbbra is szükséges feltétele nem a jegyesek bizonyos, a priori megállapított „minimális hitszintje” {12}, hanem az a szándékuk, hogy azt tegyék, amit az Egyház a megkeresztelt személyek közötti házasságkötéskor tenni kíván.{13}

45. Lelkipásztori szinten gondosan meg kell vizsgálni azoknak a megkeresztelt személyeknek a különböző helyzetét, akik nem mutatnak elegendő készséget a hitre.

Amennyiben kifejezetten és hivatalosan elutasítják azt, amit az Egyház a házasságkötéskor tenni szándékozik, nem engedhető, hogy a jegyesek szentségi házasságra lépjenek.{14} Olykor előfordul, hogy ez az elutasítás ténylegesen jelen van a jegyesek elméjében és szívében anélkül, hogy ennek teljesen tudatában lennének, vagy anélkül, hogy ezt egyértelműen kinyilvánítanák. Ezért a lelkipásztorkodásban tevékenykedőknek komoly kötelessége, hogy a jegyesek valódi szándékait felszínre hozzák, hogy ők maguk tisztában legyenek velük, és őszintén kinyilvánítsák azokat kísérőiknek, hogy a házasságra való felkészülés és a házasságkötés ne merüljön ki pusztán külsődleges cselekedetekben.

Ha viszont – annak tagadása nélkül, amit az Egyház tenni szándékozik – a jegyesek részéről tökéletlen készség áll fenn, akkor nem szabad kizárni a szentség felvételére engedésüket. A lelkipásztori munkatársak nem mulasszák el kihasználni ezt a helyzetet, mint a párok számára kedvező alkalmat arra, hogy újra felfedezzék hitüket, érettebb hitre jussanak, visszatérjenek keresztségük gyökereihez, felélesztve az isteni élet „magját”, amelyet már elvetettek bennük. Hívják meg őket, hogy gondolkodjanak el a szentségi házasság választásáról, mint szerelmük megszilárdításáról, megszenteléséről és beteljesüléséről.{15} A házasság szentsége mellett csak akkor tudnak világosan dönteni, ha újra felfedezik a keresztény lét ajándékát – új teremtmények vagyunk, Isten gyermekei, akiket ő szeret és meghívott –, a házasságot saját keresztségi identitásukkal folytonosságban és Isten sajátos meghívásának megvalósításaként felfogva. A hit újbóli felébredése ugyanis természetes módon arra készteti az embert, hogy megérezze a házasságban jelen lévő szentségi kegyelem erejét, és hogy a lehető legjobban felkészüljön annak befogadására.{16}

46. Vannak olyan, a világ minden térségében egyre gyakrabban előforduló helyzetek, amelyek különleges figyelmet és lelkipásztori gondoskodást érdemelnek: azokról a párokról van szó, amelyekben az egyik fél keresztény, a másik viszont nem keresztény vallású, vagy amelyekben az egyik fél katolikus, a másik viszont nem katolikus keresztény felekezethez tartozik. Olyan párok is előfordulhatnak, amelyekben mindkét fél katolikus, de egyikük nem hajlandó a katekumenátus útját végigjárni. Mindezekben az esetekben a pap feladata felmérni, hogy a házasságra való felkészítés terén miként lehet a legjobban eljárni.

47. A befogadó fázis végén, ha megérett a döntés a párban a katekumenátusba való belépésről, bevezetjük a jegyeseket a házasságra való felkészítés első szakaszába (közeli felkészítés). Ezt a lépést ki lehet fejezni a tényleges katekumenátusba való belépés rítusával. Ez történhet egyszerűen, a párok bemutatásával a közösségnek a vasárnapi mise keretében, rövid mintaszövegekkel, egy, a célnak megfelelő imával és néhány konkrét gesztussal, például a Biblia átadásával; elkerülve azonban, hogy ez a rítus bármilyen módon „házassági szertartásnak” tűnjön. A közösség számára világossá kell tenni, hogy ezek a párok a katekumenátus útjára lépnek, mely a házasság melletti döntéssel kapcsolatos
megkülönböztetés időszaka. Alternatív megoldásként – különösen, ha kulturális okokból célszerűbb elkerülni a „nyilvános” és közösségi szertartást – felkínálhatjuk a pároknak, hogy vegyenek részt egy meghittebb imaalkalmon, az új katekumenek csoportján belül, a kísérők csapatával együtt, és átadhatjuk nekik a Bibliát, vagy adhatunk nekik az alkalomhoz illő más jelképet.

------

{1} „A munkatársaknak és a felelősöknek […] mint nevelőknek rendelkezniük kell azzal a képességgel, hogy a jegyespárokat fogadni tudják, függetlenül azok szociokulturális hátterétől, intellektuális képzettségüktől és konkrét képességeiktől” (CSALÁD PÁPAI TANÁCSA: FELKÉSZÍTÉS A házasság szentségére, 43).
{2} „A katekéta ajkán újra meg újra felhangzik az első igehirdetés: »Jézus Krisztus szeret téged. Életét adta azért, hogy üdvözítsen, és most mindennap melletted él, hogy megvilágosítson, megerősítsen, megszabadítson téged.« […] Az egész keresztény képzés elsősorban a kérügma elmélyítése, mely egyre inkább és egyre jobban megtestesül, s mely állandóan megvilágítja a katekézis feladatát, lehetővé téve, hogy megfelelően értsük mindazt, amit a katekézisben kibontunk. Ez a hirdetés válaszol minden emberi szívben jelen lévő, végtelenre irányuló vágyra” (FERENC PÁPA: Evangelii gaudium, 164–165).
{3} Vö. Amoris laetitia, 201.

{4} Vö. II. JÁNOS PÁL PÁPA: Familiaris consortio, 68; FERENC PÁPA: Amoris laetitia, 1, 59, 200–201.

{5} „A keresztény házasság áldottságáról való legmeggyőzőbb tanúságtétel a keresztény házaspár és család szép élete! Ennél hatásosabban nem lehet felragyogtatni a szentség szépségét!” (FERENC PÁPA: Általános kihallgatás. Katekézis a családról, 12. rész: A házasság I., 2015. április 29.).

{6} Ebben a megértésre való törekvésben hasznos figyelembe venni az emberek szubjektív és objektív nehézségeit, azt, hogy „nehezen tudják felfogni” és „nehezen tudják megélni” azt, amit az Egyház javasol, az Amoris laetitia 301–303. pontjaiban jelzett kritériumok fényében.

{7} „Amikor pedig fogadjátok a fiatalokat, és találkoztok velük, az evangéliumhoz illő stílusban álljatok közel azokhoz, akik inkább azt választották, hogy házasságkötés nélkül élnek együtt. Lelki és erkölcsi szinten azok közé a szegények és kicsinyek közé tartoznak, akiknek az Egyház – Mesterének és Urának nyomdokain – olyan anyja kíván lenni, aki nem hagyja el őket, hanem közel áll hozzájuk és gondoskodik róluk. Ezeket az embereket is szereti Krisztus szíve. Gyengéd és együttérző tekintettel forduljatok feléjük” (FERENC PÁPA: BESZÉD A házassági perekről szóló tanfolyam résztvevőihez, 2017. február 25.).

{8} Erről az alapvető szempontról, melyet nem lehet figyelmen kívül hagyni a házasságra való felkészítés megfelelő megújítása érdekében, nagyon hasznos elolvasni a NEMZETKÖZI TEOLÓGIAI BIZOTTSÁG A hit és a szentségek kölcsönössége a szentségek ökonómiájában című dokumentumát, amely 2019. december 19-én megkapta a Szentatya kedvező véleményét.

{9} „[…] »az összes ilyen helyzethez konstruktív módon kell közelíteni, keresve a lehetőséget, hogy a család és házasság evangéliumi teljessége felé vezető út alkalmává alakítsuk át ezeket. Azaz türelemmel és tapintattal kell fogadni és kísérni őket.« Ezt tette Jézus a szamariai asszonnyal (vö. Jn 4,1–26): válaszolt igaz szeretetre irányuló vágyára, hogy megszabadítsa mindattól, ami beárnyékolta az életét, és elvezesse az evangélium teljes örömére” (Amoris laetitia, 294).

{10} JÁNOS PÁL PÁPA: Familiaris consortio, 68.

{11} Vö. II. JÁNOS PÁL PÁPA: Beszéd a Rota Romana Bíróság törvénykezési évének megnyitása alkalmából, 2003. január 30.; XVI. BENEDEK PÁPA: Beszéd a Rota Romana Bíróság törvénykezési évének megnyitása alkalmából, 2013. január 26.; FERENC PÁPA: Beszéd a Rota Romana Bíróság törvénykezési évének megnyitása alkalmából, 2015. január 23.

{12} „Jó, ha újra elmondjuk világosan, hogy a hit minősége nem lényegi feltétele a házassági beleegyezésnek, melyet – a mindenkori tanítás szerint – csak természetes szinten meglévő valóság vagy hiány akadályozhat meg (vö. CIC 1055. kán. 1. és 2. §). A habitus fidei ugyanis a keresztségkor beoltódik a lélekbe, és titokzatos módon hatással van a lélekre akkor is, amikor a hit nem fejlődött ki, és pszichológiailag úgy tűnik, hogy hiányzik. Nem ritka, hogy a házasulandók, akiket a természet ösztöne (instinctus naturae) késztet az igaz házasságra, a házasságkötéskor csak korlátozottan ismerik fel Isten tervének teljességét, és csak később, a családi életben fedezik fel mindazt, amit a Teremtő és Megváltó Isten számukra elhatározott. A hitbeli képzettség hiánya és a házasság egységére, felbonthatatlanságára és szentségi méltóságára vonatkozó tévedés is csak akkor teszi érvénytelenné a házassági beleegyezést, ha ezek meghatározzák az akaratot (vö. CIC 1099. kán.). Épp ezért a házasság szentségével kapcsolatos tévedéseket nagyon gondosan kell megítélni” (FERENC PÁPA: Beszéd a Rota Romana Bíróság törvénykezési évének megnyitása alkalmából, 2016. január 22.).

{13} „A szentségekre vonatkozó hagyományos tanításhoz tartozik az a meggyőződés, hogy a szentségek kiszolgáltatásához legalább az a szándék szükséges, hogy azt tegyék, amit az Egyház tesz. Mindezek a szentségek három összetevőből állnak: a dolgokból, amelyek az anyagot alkotják, a szavakból, amelyek a formát jelentik, és a szolgálattevő személyéből, aki azzal a szándékkal szolgáltatja ki a szentséget, hogy azt teszi, amit az Egyház tesz (cum intentione faciendi, quod facit Ecclesia). Ha ezen összetevők egyike hiányzik, akkor nincs szentség. A latin teológia általános véleménye szerint a házasság szentségének kiszolgáltatói a jegyesek, akik egymásnak szolgáltatják ki a házasság szentségét. A szentségi házasság esetében legalább a természetes házasság létrehozásának szándéka szükséges. A természetes házasságnak pedig, ahogyan azt az Egyház értelmezi, lényegi tulajdonságai közé tartozik a felbonthatatlanság, a hűség, valamint az, hogy a házasság a házastársak és az utódok javára van rendelve. Ha tehát a házasságkötési szándék nem tartalmazza – legalább bennfoglaltan – ezeket a tulajdonságokat, akkor a szándékban súlyos hiány van, amely kétessé teszi a természetes házasságot, mely a szentségi házasság szükséges alapja” (NEMZETKÖZI TEOLÓGIAI BIZOTTSÁG: A hit és a szentségek kölcsönössége a szentségek ökonómiájában, 168).

{14} „A szentségi szándék sosem automatizmus gyümölcse, hanem mindig a hit által megvilágosított tudaté, az emberi és az isteni összekapcsolódásának eredményeként. Ebben az értelemben a házasság megkötése csak akkor mondható igaznak, ha a házastársak emberi szándéka arra irányul, amit Krisztus és az Egyház akar” (FERENC PÁPA: Beszéd a Rota Romana Bíróság törvénykezési évének megnyitása alkalmából, 2018. január 29.); „amikor minden törekvés zátonyra fut és a házasulandók kifejezetten és nyíltan megvallják, hogy elutasítják, amit az Egyház akar a házasság szentségének kiszolgáltatásával, a lelkipásztoroknak nem szabad esküvőre bocsátani őket. Bármennyire nehezükre esik, az ilyen jegyeseknek el kell ismerniük és minden illetékesnek tudomásul kell vennie, hogy ilyen körülmények között nem az Egyház akadályozza meg az esküvőt, hanem ők maguk, akik így kérik” (Familiaris consortio, 68).

{15} „Azok hite ugyanis, akik az Egyháztól kérik, hogy házasságot köthessenek, különböző fokon állhat, és a lelkipásztor legfontosabb feladata, hogy e hitet fölébressze, táplálja és megérlelje. Ugyanakkor a pásztoroknak meg kell érteniük azokat az okokat, amelyek az Egyházat arra indítják, hogy azokat is házasságkötésre bocsássa, akik nincsenek tökéletesen felkészülve” (Familiaris consortio, 68).

{16} „A keresztény házastársak nem naivak, ismerik az élet problémáit és veszélyeit. De nem félnek felvállalni felelősségüket Isten és a társadalom előtt. […] Természetesen ez nehéz. Ehhez kegyelemre van szükségünk, arra a kegyelemre, amelyet a szentség ad nekünk! A szentségek nem arra vannak, hogy az életet díszítsék […], a kegyelem nem azért van, hogy az életet díszítse, hanem azért, hogy erőssé tegyen bennünket az életben, hogy bátorrá tegyen bennünket, hogy képesek legyünk előrehaladni! […] A keresztények azért kötnek szentségi házasságot, mert tudatában vannak annak, hogy szükségük van rá! Szükségük van rá, hogy egységben legyenek egymással és betöltsék szülői küldetésüket. »Jó- és balsorsban, egészségben és betegségben«” (FERENC PÁPA: BESZÉD a hit évében Rómába zarándokló családokhoz, 2013.
október 26.).

 

 

 

 

 

Ferenc pápát tíz éve, március 13-án válaszották meg a világegyház fejének. Az alábbiakban Marton Zsolt váci megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Családügyi Bizottságának elnöke írását közöljük Ferenc pápa családról szóló tanításáról, mely a Magyar Kurír katolikus híportálon jelent meg.

A szeretet dallamával találjátok meg az élet dallamát, hogy megerősödjetek abban az élethelyzetben és hivatásban, amelyre Isten küldött titeket – fordult a hívekhez Felföldi László megyéspüspök, aki a Pakshoz közeli, alig 2000 lelket számláló Németkéren celebrált hálaadó ünnepi szentmisét február 19-én. A főpásztor a házasság hete zárónapján Isten áldását kérte a házaspárokra és a családokra a Szent Kereszt templomban.

A Pécsi Egyházmegye két településén tartanak Jegyes Hétvégét 2023 tavaszán. Máriagyűdön március 17-19. között, Magyarszéken május 26-28. között várják azokat a jegyespárokat, akik komolyan gondolják a másik melletti elköteleződésüket, és hisznek abban, hogy a házasság egy életre szóló szeretetkötelék.

A családreferensek évnyitó találkozóját Vácott tartották január 13-14-én, ahol tapasztalatcserére és a 2023-as év tennivalóinak megtervezésére került sor. A Pécsi Egyházmegyét Rosner Zsolt családreferens, szigetvári plébános képviselte. Az alábbikaban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családügyi Bizottsága honlapján megjelent cikket közöljük.

Az új esztendő első napjának estéjén mutatott be szentmisét Felföldi László megyéspüspök a pécsi székesegyházban. A főpásztor homíliájában megemlékezett a december 31-én 95 éves korában elhunyt XVI. Benedek emeritus pápáról: „aki hitével, szeretetével és szolgálatával erősítette Krisztus Egyházát. Hiszem, hogy ami a lelkében és csodálatos elméjében megfogalmazódott, most Isten színelátásában is megvalósul” – fogalmazott a püspök. A liturgiát követően a Szent Család oltalmába ajánlották a családokat.

November 26-án a budapesti Párbeszéd Házában tartották a magyarországi cikluskövetést oktatók harmadik országos találkozóját. Az egész napos rendezvény célja a kapcsolatépítés, a közösségformálás és a motiválás is volt.

Nevelőszülőnek lenni pótolhatatlanul hasznos hivatás. Erre a nem könnyű, ugyanakkor nagyon szép szolgálatra olyan emberek alkalmasak, akik készek bármilyen sorsú, életkorú gyermek befogadására. A nevelőszülőnél élő gyermek esélyt kap, hogy megtapasztalhassa, milyen a szeretetteljes törődés, milyen szerető és elfogadó családban élni.

A nagy érdeklődés miatt Pécsen továbbra is két estén át lehetett bekapcsolódni a Felföldi László megyéspüspök által életre hívott férfitalálkozók idei évadának második nagy témakörébe. A Magtár Látogatóközpontban november 10-én és 11-én megtartott rendezvény ezúttal a férfi félelmeinek és reményeinek nagy sorskérdéseit helyezte a középpontba. A folytatásban az előadók a Pécsi Egyházmegye további hat településére: Mohácsra, Szekszárdra, Paksra, Tamásiba, Dombóvárra és Szigetvárra viszik el a tematikus programot.

A természetes gyermekáldást segítő, első magyarországi FEMM Health oktatói képzés első alkalmát tartották október 21-én a Katolikus Szeretetszolgálat budapesti központjában, melyen a Pécsi Egyházmegye pasztorális munkatársa is részt vett. A Szeretetszolgálat beszámolóját közöljük.

Október 8-án, Kaposváron rendezték meg az Életvédő nap idei országos rendezvényét, melyen a Pécsi Egyházmegye családpasztorációs munkatársa is részt vett. Kapitányné Légrádi Éva beszámolóját közöljük.

Hamarosan magyar nyelven is elérhető lesz az Amoris letitia családév gyümölcseként elkészült Katekumenális felkészítés a házasságra c. dokumentum, amelyhez viedóüzenet formájában adjuk közre Marton Zsolt családreferens püspök bevezető gondolatait.

Jó lenne, ha a voltaképpeni katekumenátust megelőzné egy prekatekumenális fázis: ez gyakorlatilag egybeesne a házasságra való „távoli felkészülés” hosszabb idejével, amely gyermekkortól elkezdődik. A kifejezetten katekumenális fázis három különböző szakaszból áll: a közeli felkészülés, a közvetlen felkészülés és a házasélet első éveinek kísérése. A prekatekumenális fázis és a tényleges katekumenátusi fázis között elképzelhető egy köztes fázis, melynek során a jelölteket befogadják, és amely a házassági katekumenátusba való belépés szertartásával végződhet. Az alábbiakban Marton Zsolt családreferens püspök videóüzenetét adjuk közre.

Istenkapcsolatot, valamint személyes és közösségi köteléket ápoló gyalogos zarándoklatra invitálja kortól függetlenül az édesapákat és fiaikat Felföldi László. A megyéspüspök által személyesen vezetett, Pécsről Máriagyűdre tartó zarándoklatot október 22-én rendezik meg.

Az apa-fia közötti személyes és közösségi köteléket ápoló gyalogos zarándoklatra hívja kortól függetlenül az édesapákat és fiaikat Felföldi László megyéspüspök. A főpásztor által személyesen vezetett, Pécsről Máriagyűdre tartó zarándoklatot immár 2 alkalommal, idén szeptember 30-án tartják.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) közleményt adott ki 2022. szeptember 9-én a gyermekvédelem erősítése ügyében, melyet az alábbiakban adunk közre:

A Pécsi Egyházmegye közoktatási intézményeinek közös tanévnyitóját tartották augusztus 31-én Tolnán, a Nagyboldogasszony-templomban, ahol Veni Sancte szentmisét celebrált Felföldi László megyéspüspök. Az ünnep apropóján a teol.hu munkatársa kérdezte a főpásztort napjaink aktuális nevelési kérdéseiről,

Már hagyomány, hogy a Londonban élő katolikus magyarok közössége minden évben szeptember első vasárnapján ünnepli Szent István királyt. Ebben az évben szeptember 4-én bérmálással egybekötve ünnepelt a közösség a nyugat-londoni Brentfordban, a Szent János evangélista nevét viselő templomban, ahol az ünnepi szentmise meghívott főcelebránsa Felföldi László pécsi megyéspüspök volt. A liturgiában nyolc magyar fiatal részesült a bérmálás szentségében, valamint az ünnep alkalmából átadták a Szent István-díjat is.

Az Emmánuel Közösség AVE szolgálata - immár ötödik alkalommal – szervezi meg az elvált szülők hagyományos őszi zarándoklatát szeptember 24-én Bátára. 

Látva a házaspárokat, családokat érintő napi problémákat, nehézségeket, örömöket és bánatokat, podcast-sorozat indítására vállalkozott a katolikus.ma portál. A Találjuk meg egymást! címmel indult sorozat első részének vendégei Felföldi László pécsi megyéspüspök, aki a családok védelmében folytatott több évtizedes pasztorális múlttal rendelkezik, Pécsi Rita neveléskutató, pedagógus, édesanya, nagymama és Meszéna Tamás, a pécsi Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium és Kollégium pedagógusa, nagycsaládos édesapa, nagyapa.

A Pécsi Egyházmegye hagyományteremtő szándékkal 2022. augusztus 20-án egész napos egyházmegyei családi fesztivált szervez Kovász címmel a püspökség területén a Rózsakerttől a Püspöki Palotáig alcímmel. Az első alkalommal megrendezésre kerülő rendezvényre a szervezők az egyházmegye minden egyházközségéből hívják és várják a híveket, kicsiket és nagyokat, fiatalokat és időseket, családosokat és egyedülállókat egyaránt.

A Pécsi Egyházmegye hagyományteremtő szándékkal 2022. augusztus 20-án egész napos egyházmegyei családi fesztivált szervez Kovász címmel a püspökség területén a Rózsakerttől a Püspöki Palotáig alcímmel. Az első alkalommal megrendezésre kerülő rendezvényre a szervezők az egyházmegye minden egyházközségéből hívják és várják a híveket, kicsiket és nagyokat, fiatalokat és időseket, családosokat és egyedülállókat egyaránt.

2021-ben Ferenc pápa megalapította a nagyszülők és idősek világnapját, melyet Szent Joachim és Anna liturgikus emléknapjához kapcsolódóan, a hónap negyedik vasárnapján, 2022-ben július 24-én tartunk. A világnap alkalmából írt üzenetében a Szentatya kiemelte, szemléletváltásra van szükség közösségeinkben, félre kell tenni azokat az okfejtéseket, amelyek az időseket távoli és idegen személyekként kezelik, akikről gondoskodni kell.

A Pécsi Egyházmegye hitoktatási irodája által a 2021/22-es tanévben szervezett internetes hittanverseny egyik feladatában tették fel a kérdést a szervezők: Hogyan tudnánk jobban élni egymás mellett? A kérdésre adott válaszokból készítettünk egy összeállítást. A 10-15 éves gyermekek által szavakba öntött gondolatok sokak, sokunk számára tanulságosak lehetnek.

Június 22. és 26. között rendezték meg a Családok X. Világtalálkozóját Rómában, melynek megtartását még Szent II. János Pál pápa által kezdeményezte. A központi eseményeken Ferenc pápa is részt vett. A Pécsi Egyházmegye számos plébániája, köztük a szigetváriak is online kapcsolódtak a római programokhoz.

A Családok X. Világtalálkozójához kapcsolódóan, amelyet június 22-26. között tartanak Rómában, minden magyar egyházmegyében levetítik a Váratlan élet című filmet június 24-én, pénteken – erről döntött az MKPK nyári rendes ülésén. A kezdeményezéshez, mely az emberi élet védelmére kívánja felhívni a figyelmet, a Pécsi Egyházmegye is csatlakozott.

A Családok X. Világtalálkozója június 22-én, szerdán kezdődik a vatikáni VI. Pál teremben, Ferenc pápa jelenlétében, a családok fesztiváljával, és június 26-áig tart. Az esemény élőben is követhető lesz a rendezvény hivatalos honlapján, a romefamily2022.com weboldalon, továbbá a Római Egyházmegye YouTube csatornáján, valamint a Vatican News élő közvetítésén keresztül.

Ferenc pápa köszönetet mondott az Európai Katolikus Családegyesületek Szövetségének (FAFCE) a családoknak nyújtott szolgálatáért, beleértve az Ukrajnából menekülteket is. A pápa kérte az egyházat, hogy kísérje el a családokat és elítélte az olyan jelenségeket, mint például a „magány járványát”, a béranyaságot és a pornográfiát. Beszédében utalt a magyarországi helytállásra is az ukrán menekültek befogadásában.

A teremtett világ védelmére, megóvásának fontosságára hívták fel a résztvevők figyelmét azon a rendezvényen, melyet egyházmegyénk családreferatúrája szervezett 2022. március 20-án. Az erdei tornapályán megtartott, feladatokkal tarkított családi barangolón ökokvíz keretében is tesztelhették a teremtésvédelemmel kapcsolatos ismereteiket a családok.

A Családok X. Világtalálkozójára, amelyet Rómában rendeznek 2022. június 22 és 26. között, felkészítő katekéziseket tesznek közzé a szervezők, és magyar fordításban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Családügyi Bizottsága. A második rész címe: Életszentségre kaptunk meghívást.

A Családok X. Világtalálkozójára, amelyet Rómában rendeznek 2022. június 22 és 26. között, felkészítő katekéziseket tesznek közzé a szervezők, és magyar fordításban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családügyi Bizottsága. A tanítás harmadik részét, melynek Názáret: Természetessé tenni a szeretetet a címe, az alábbiakban adjuk közre.

A Családok X. Világtalálkozójára, amelyet Rómában rendeznek 2022. június 22 és 26. között, felkészítő katekéziseket tesznek közzé a szervezők, és magyar fordításban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családügyi Bizottsága. A tanítás negyedik részét, melynek a Mindnyájan gyermekek, mindnyájan testvérek vagyunk a címe, az alábbiakban adjuk közre.

A Családok X. Világtalálkozójára, amelyet Rómában rendeznek 2022. június 22 és 26. között, felkészítő katekéziseket tesznek közzé a szervezők, és magyar fordításban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családügyi Bizottsága. A tanítás ötödik részét, melynek Apák és anyák a címe, az alábbiakban adjuk közre.

A Családok X. Világtalálkozójára, amelyet Rómában rendeznek 2022. június 22 és 26. között, felkészítő katekéziseket tesznek közzé a szervezők, és magyar fordításban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Családügyi Bizottsága. A tanítás hatodik részét, melynek Nagyszülők és idősek a címe, az alábbiakban adjuk közre.

LD honlap logó