A házasság és a család – a Krisztusba vetett hitre alapozott erő. Ennek jegyében szerveződött az imahét a Pécsi Egyházmegyében. Az imádságokról, lelki programokról és kegyelmekről készítettünk összefoglalót.

Excellenciás és Főtisztelendő Felföldi László pécsi megyéspüspök 2021. szeptember 12-19. között közös imádságra hívta a családokat, egyedülállókat, a hívő közösségeket, hogy együtt kérjük a Mindenható Isten kegyelmét, áldását családjainkra.

 „A család – fény a sötétben” című egy hetes programba a Pécsi Egyházmegye plébániái is bekapcsolódtak.  

Az imahét – amelynek mottója „A szeretet nem szűnik meg soha” (1Kor 13,8) – egyúttal lelki felkészülést is jelentett a 2021. szeptember 18-án nyolcadik alkalommal megrendezett egyházmegyei zarándoklatra, Bátára, melyet ebben az évben a családokért ajánlottunk fel.

Az alábbi összeállítás jó példákat hoz arra, hogy Egyházmegyénk különböző pontjain számos lehetőséget tudtunk teremteni az imádságra, ezáltal is megmutatva a házasság és a család Krisztusba vetett hitre alapozott erejét. 

APARHANTI PLÉBÁNIA

Az aparhanti plébánia területén az imahetet az alábbiak szerint valósítottuk meg:

Aparhanton a hívek már 17 órára összejöttek az aparhanti Szent Bertalan templomban a szentmiséket megelőzően. Szentségkitétel után 9 oldalas segédanyag felolvasása két alkalommal történt, ugyanígy a helyi Szent Mihály templomban is, a végén szentségi áldással és eltétellel. A harmadik alkalommal a Jézus Szíve és a Lorettói litániát imádkoztuk el.

Lengyelen egyénileg otthon történt az imádság a családokért való felajánlással.

Nagyvejkén a hívők minden nap összejöttek rózsafüzért és litániát imádkoztak felajánlva a családokért.

Matis Géza plébános

DOMBÓVÁRI PLÉBÁNIA

A Dombóvári Plébániához tartozó fíliák családokért felajánlott lelki programjai a következők voltak:
Gyulajon szeptember 15-én 17.00-18.30 szentségimádás; 18.30 szentmise.
Kurdon szeptember 16-án 17.00-18.30 szentségimádás; 18:30 szentmise.
Döbröközön szeptember 13-tól 16-ig 17.00-19.00 imaest; szeptember 17-én 17.00-18.30 szentségimádás; 18.30 szentmise.
Szeptember 18-án (szombaton) harminc fővel, autóbusszal utazva részt vettünk a bátai lelki napon, illetve püspöki szentmisén. Egy kurdi testvérünk gyalogosan zarándokolt Mohácstól Bátáig. Sebestyén-Molnár Árpád, kisegítő lelkész

GÖRCSÖNYI PLÉBÁNIA

Hétfőtől szombatig egy órás szentségimádást tartottunk Görcsönyben 18.00-19.00 óra között, rózsafüzér és litánia imádságokkal.

Barics Gábriel plébános

HŐGYÉSZI PLÉBÁNIA

A hőgyészi plébánia is bekapcsolódott az imahétbe, mely során rózsafüzért és külön imádságot mondtunk a családokért és szentségimádás keretében fohászkodtunk az Úrhoz. Bukovics István plébános úr megbízásából: Szabó Gyula világi munkatárs

KAKASDI TÁRSPLÉBÁNIA

Kakasd 1900 főből álló község, amelyet svábok, bukovinai székelyek és felvidékiek laknak. A régiek megőrizték a hitüket és arra törekedtek, hogy át tudják adni a következő generációknak. Sok megpróbáltatáson ment keresztül ez a kis közösség és az itt élő családok is. A mai világ kihívásaival bizony nagyon nehéz megküzdeni, a különféle megpróbáltatások megingatják a családok egységét, hitét, vallásgyakorlásukat. Ezért fontosnak tartottuk, hogy mi is bekapcsolódjunk Felföldi László pécsi megyéspüspök úr felhívására a családokért megtartott egyhetes programba. Elsősorban a kakasdi családokért imádkoztunk, de egyházmegyénk és hazánk minden családjáért is felajánlottuk imáinkat.

 • Hétfőn (13-a révén) a Fatimai imaórát a családok egységéért ajánlottuk fel. A jelenlévők házi feladatot is kaptak: a családomban öleljem át férjemet, feleségemet, gyermekeimet és mondjam ki, hogy fontos vagy a számomra, szeretlek.
 • Kedden Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe volt. Mivel a templom rendelkezik egy Szent Kereszt ereklyével, ezért kihelyeztük tiszteletre. Imaóránkat és az igeliturgiát azokért a családokért ajánlottuk fel, akik kapcsolataikban nehéz fájdalmas sebeket hordoznak.
 • Szerdán a Szent Anna kápolnában a szentmise előtt a házastársak engesztelő imádságát végeztük, felajánlva a házastársi hűségért.
 • Csütörtökön a rózsafüzért és imaliturgiát a több gyermeket nevelő családokért ajánlottuk fel.
 • Pénteken a szentmise előtt a családok keresztúti ájtatosságát végeztük felajánlva azokért a családokért, akik krízisben vannak, vagy hitüket nem gyakorolják és távol kerültek Istentől. Engesztelve, és kérve, hogy újból felismerjék: egyedül csak Isten jelenléte adja meg a családban a békét és a szeretetet.
 • Szombaton megszerveztük, hogy akiknek autójuk van, azok telekocsiként szolgáljanak, hogy minél többen eljussunk Bátára. A Kakasdon tartott esti szentmise előtt félórás szentségimádásunkat az édesanyákért és édesapákért ajánlottuk fel, hogy keresztény példamutatásuk mindig gyümölcsöző legyen a gyermekeik számára.
 • Vasárnap a szentmise előtt közösen tartottuk meg a családok litániáját, a Szent Mónika közösség tagjai elimádkozták a Szent Mónika imát.

Istennek ajánlottuk ezeket a szándékokat a családokért.
Hálatelt szívvel köszönjük meg, hogy mi is be tudtunk kapcsolódni.
Legyen meg a Te akaratod.
Imádságos szeretettel: Klarissza nővér

 153 Kakasd

 Kakasdi imaközösség

KOZÁRMISLENYI PLÉBÁNIA

A családi imahétről minden nap megemlékeztünk: hétfőn, kedden és csütörtökön este 20.00 órakor szentségimádást tartottunk a plébániatemplomban, szerdán és pénteken a nővérek templomában volt szentmise. Dr. Cziglányi Zsolt plébános

MÁRIAGYŰDI PLÉBÁNIA

153 Mariagyud plebaniaA máriagyűdi plébánián közösségekre bontva tartottuk meg a heti imaalkalmakat.

A szentmise 17.00 órakor kezdődött prédikációval. A mise előtt egy fa dobozra papírlapokat készítettünk tollakkal, melyekre a hívek felírták családjaik kéréseit, örömeit, illetve az életüket érintő fájdalmakat, sebeket. Minden este „odatettük” az Úr elé családjainkat.

 • Hétfőn Keresztes Andor plébános atya tanítása a Boldogabb családok című MKPK által kiadott körlevél ismertetése volt, majd a szentmise után az oltárt átrendeztük és a Rózsafüzér Társulat jelenlévő tagjaival csendes szentségimádást tartottunk.
 • Szerdán a Házas Hétvége közösséget vártuk. A szentmise prédikációjában Ferenc pápa „Amoris Laetitia” apostoli buzdítását tekintettük át. Ezen az estén vezetett szentségimádás volt.
 • Csütörtökön a Passiós családot szólítottuk meg. A szentmise prédikációjában, Pál pápa „A Názáret iskolája” címmel hallhattuk Andor atya tanítását, majd csendes szentségimádáson vehettünk részt.
 • Pénteken a Plébániai Tanácsosok testületi tagjai voltak a meghívottak: A prédikációban a családi sebek és a gyógyulás útjairól hallhattunk. Ezt követően csendes, elmélkedő szentségimádásba kapcsolódtunk be.
 • Vasárnap a 10.00 órai szentmisét a Plébános atya a családokért ajánlotta fel.

Polgárné Anikó plébániai munkatárs

MECSEKNÁDASDI PLÉBÁNIA

A Szent Mónika közösség vezetésével, hétfőtől szombatig minden este közös imaórát tartottunk és minden nap szentmisét ajánlottunk fel a családokért.

Pekker Mátyás plébános

NAGYMÁNYOKI PLÉBÁNIA

A mi templomainkban is megtartottuk a családi imahetet: a Kismányoki templomban  este 17.00 órától, a Nagymányoki templomban este 18.00 órától voltak az imaórák. Kedden és csütörtökön szentségimádást tartottunk. Hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton is szentmisét ajánlottunk fel a családokért.

Bagi Sándor plébános

PAKSI PLÉBÁNIA

Pakson jellemzően a napi szentmisék kezdete előtti órában folyt az imádság. Hétfőn a Szent Pál Közösség, kedden a helyi Karitász csoport, szerdán a Házas Hétvége mozgalom, csütörtökön a Rózsafüzér társulat, pénteken az Antiochia-közösség és a Szentjánosbogár klub tagjai állították össze és vezették a családokért folytatott imát.

A hétfői szentségimádást a NEK záró hétvégéje, illetve azt megelőző Oltáriszentséget Budapestre szállító hajóútunk lelkületében, és megrendítő élményeivel a szívünkben folytattuk. Mindkét esetben a kánaáni területvisszafoglalás élményeivel és víziójával formálta családjaink szívét az Úr, a csatában előttünk/velünk járó Győztes Király. Ezt a képet az "útról" tovább szemlélve ültünk le hétfőn Jézus lába elé, imádkozva vele csendben, igékkel, saját szavainkkal. A fáklyás felvonuláshoz hasonlóan, visszatérően énekeltük a NEK himnuszának refrénjét, miközben a gyermekeink a magasba emelték a Budapestről hozott fáklyáikat. Imádkoztunk a férfiakért, nőkért, gyermekekért, a családban betöltött szerepeinkért, a közös istentapasztalásainkért, és Krisztus családjában betöltött identitásunk örömteli alakulásáért. Imáinkat a hajóútunkról hozott - Lackfi János tollából három magyar népdalunkra átírt - ének szőtte át, hálaadásról, bűnbánatról, irgalomról, köztük Faustina nővér irgalmasság litániájával. (Volf Klaudia)

A Karitász-csoport Püspök atya elmélkedéseit, útmutatóját használva, az abban megjelölt szentírási szakaszokat dramatizálta és adta elő. A NEK himnuszának eléneklésével a világtalálkozó személyes élményeit idéztük fel. A huszonnégy igeszakasz között taizé-i énekeket énekeltünk, majd Szent XXIII. János pápa litániája következett a házasság szentségéért. Tekintettel arra, hogy szentgyónási lehetőség is volt az imaóra alatt, a püspöki útmutató átgondolásra ajánlott kérdéseit olvastuk fel, mintegy lelkiismeretvizsgálatot tartva. Az imaórát a Boldogasszony, anyánk kezdetű himnuszunk eléneklésével zártuk.(Gutai Júlia)

A házashétvégések az Amoris laetitia - A családban megélt szeretetről szóló, Ferenc pápa által írt buzdításból, Felföldi László püspök atya Elmélkedések a családokért kezdetű leveléből, valamint II. János Pál pápa 1994-ben közzétett, Levél a családokhoz című körleveléből merítettek alapokat az imához. A felolvasott szövegrészek között népénekeket énekeltek, a Miatyánk és az Üdvözlégy, Mária elimádkozásával zárták az áhítatot. (Prantner József)

A Rózsafüzér társulat tagjai az eucharisztikus imával kezdték az imaórát, a világ lelki megújulásáért könyörögve, majd az örvendetes rózsafüzért imádkozták el, a titkokhoz egy-egy magánsóhajt kötve. Közben az eucharisztikus himnusz refrénjét énekelték. Ezt követte a Szent Józsefhez szóló imádság, majd a társulat vezetője beszélt a család értékéről.  Az imaórát a kántor úr éneke zárta. (Kovács Márta)

A Szentjánosbogár klub gyerekeivel és néhány antiochiás fiatal részvételével vezettük a pénteki imaórát. Hálát adtunk a családunkért, ahová születtünk, sok énekkel dicsértük Istent és kértük családunkra, és magunkra az áldást, hogy kis fényünkkel világítani tudjunk, szeretetet árasztva. (Vas Rita)

Szombaton az esti szentmise előtt csendes szentségimádással zárult az imahét.

Minden kisközösség odaadással készült az imaórára. Véleményünk szerint folytatni lehet ezt a kezdeményezést: él a vágy az emberekben a közös imádkozásra.

Kutas Attila plébános

153 Paks plebania

 Paksi plébábiaközösség

PÉCSI GÖRÖGKATOLIKUS PARÓKIA

„Önmagunkat, egymást s egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk.”

A pécsi görögkatolikusok sajátos helyzetben vannak, híd szerepet töltenek be kelet és nyugat között, mely a templomunk elnevezésében is tetten érhető. A Xavéri Szent Ferenc Görögkatolikus templomban – örömmel csatlakozva Felföldi László pécsi megyéspüspök imádságra buzdító felhívásához – 2021. szeptember 12-19. között 17 órától vecsernyét végeztünk minden este és imádkoztunk a családokért. Az imahét szeptember 19-én Családi Nappal zárult közösségünkben, melyen a Pécsi Görögkatolikus Parókia fenntartásában működő Szent Piroska Házi Segítségnyújtó Szolgálat ellátottai, munkatársai, családtagjai is részt vettek. A Családi Nap keretében Szent Liturgián imádkoztunk együtt a családokért, majd egy előadáson vettünk részt, zárásként pedig közös ebéd keretében örültünk egymásnak, beszélgettünk.

Zajácz Gábor parókus

153 Pcsi Grgkatolikus Parkia

 Görögkatolikus parókia, Pécs

PÉCS – SZENT FERENC PLÉBÁNIA

A pécsi Szt. Ferenc Plébánián hétfőtől péntekig voltak programok az esti – 17.00 órakor kezdődő –szentmiséhez  kapcsolódóan. A szentmisét követően imák, egy előadás és tanúságtételek voltak az alábbiak szerint:

 • Hétfőn Dr. Kovács Tibor, Pálfay Dan Ildikó és jómagam tettünk tanúságot a családi életről.
 • Kedden „Kapcsolat-kötődés-kihívás: a családi élet lélektani sajátosságai" címmel Dr. Tiringer Aranka tartott előadást.
 • Szerdán rózsafüzért mondtunk a családokért.
 • Csütörtökön a hitoktatók ájtatosságára került sor az Oltáriszentség előtt, taizei énekek kíséretében.
 • Pénteken vezetett szentségimádást tartottunk az egyházközség családjaiért.

Dr. Simon-Wagner István plébános

153 Szent Ferenc PEM

 Szent Ferenc plébánia, Pécs

PÉCS – SZABOLCSI PLÉBÁNIA

Felföldi László megyéspüspök úr által egyházmegyénkben meghirdetett Családi imahét plébániánkon az alábbiak szerint valósult meg:

Egész héten át mindennap szentségimádás keretében egy órás imaórát tartottunk – vasárnap 10.00 órakor, hétköznapokon pedig délután 17.00 órakor a szentmisék előtt. A templom két órán keresztül nyitva állt imádságra.

Az imaórákat a következő rend szerint tartottuk meg: Szentségkitétel, rózsafüzér imádkozás, ima a Szent Családhoz, Szent József litániája, Szent II. János Pál ima családjainkért, az Ő közbenjárását kérve, Mária imák, antifóna, szentségeltétel.

Az imahét igaz lelki élményt jelentett.

Dr. Gál Péter plébános megbízásából: Szilas András munkatárs, világi alelnök

PÉCS – SZÉKESEGYHÁZI PLÉBÁNIA

A Püspök atya által meghirdetett, a családokért felajánlott imahétbe a pécsi székesegyházi plébánia közössége is bekapcsolódott lehetősége szerint. A szentmiséket mind a Székesegyházban, mind a Belvárosi templomban erre a szándékra ajánlottuk fel ezen a héten. Az esti szentmiséket megelőzően szentségimádást, csendes vagy vezetett imádságot tartottunk. Az egyik szentségimádás során a Pécsi Egyházmegye kórházlelkészségének munkatársai is együtt imádkoztak a plébánia híveivel.  A Hajdúböszörményi Daróci Bárdos Tamás Vegyeskar egyházzenei hangversenyén is közösen fohászkodtunk a családokért. Alkalmanként a prédikációkba, az elmélkedésekbe, az egyetemes könyörgésekbe is beleszőttük a család szerepének fontosságát, illetve az Egyháznak a családról szóló tanítását.

Dr. Nyúl Viktor pasztorális helynök, templomigazgató

 153 Pecs szekesegyhaz szentsegimadas

  Szentségimádás a Pécsi Székesegyházban

PÉCS – SZENT II. JÁNOS PÁL PLÉBÁNIA

A Családi imahét keretében a Szent II. János Pál-kápolnában az alábbi szertartásokat és programokat valósítottuk meg:

 • szeptember 12. – „Örök szeretettel szerettelek Téged!” (Jer 31,3)
  17.00 Rózsafüzér imádság, Szent Család litánia
  18.00 Szentmise
 • szeptember 13. –„A szeretet türelmes, a szeretet jóságos…” (1 Kor 13,1)
  18.00 Szerelempróba című filmet néztük meg közösen.
 • szeptember 14. – „Szeretet és hűség ne hagyjon el soha!” (Péld 3,3)
  17.00 Keresztutat tartottunk a családokért.
  18.00 Szentmise
 • szeptember 15. (szerda) – „A szeretetben nincs félelem” (1 Jn 4,18)
  17.30 Rózsafüzér imádság
  18.00 Szentmise zsolozsmával (Esti dicséret)
 • szeptember 16. – „Minden dolgotokat intézzétek szeretettel!” (1Kor 16,14)
  17.00 Szentségimádás
  18.00 Szentmise
 • szeptember 17. – „Irgalomban, békében és szeretetben bőven legyen részetek!” (Júd 1,2)
  Egész napos böjtöt hirdettünk a családokért (egyéni vállalások szerint)
  18.00 Szentmise
 • szeptember 18. – „Szeressük egymást, mert ez a tökéletesség köteléke” (Kol 3,14)
  18.00 „Veni Sancte” tanévnyitó szentmise során a gyermekek álltak a figyelem és az imádság középpontjában. A szentmise során sor került sor az iskolatáskák, iskolaszerek megáldására.
 • szeptember 19. – „Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal” (2Kor 13,13)
  18.00 Szentmise keretében  megáldottuk a családokat.
  19.00 Szentségi-gyertyás körmenetet valósítottunk meg a Szent II. János Pál kápolna és az Apáczai Nevelési és Művelődési Központ között.

Mindennap az imahét fő mottójához  kapcsolódóan – „A szeretet nem szűnik meg soha” (1 Kor 13,8) – egy-egy további, szeretetről szóló szentírási mondatot kapcsoltunk és erről rövid elmélkedést tartottunk. A szentmisék végén egy-egy imádsággal (szülőkért, nagyszülőkért, gyermekekért, édesanyákért, édesapákért, fiatalokért, idősekért) közösen fohászkodtunk.

A fíliáinkban 16.30 órától litániát tartottunk és 17.00 órától szentmisét ajánlottunk fel a családokért (hétfőn Gyódon, kedden Nagyárpádon, szerdán Keszüben, csütörtökön Postavölgyben, pénteken Kökényben, szombatom Málomban).

Kövesi Ferenc plébános

153 Pecs szentjanospal plebania

 Szent II. jános Pál plébánia közössége

SELLYEI PLÉBÁNIA

A családi imahét jegyében Sellyén és két fíliában (Endrőcön és Drávasztárán) valósítottunk meg programokat.

Sellyén minden nap szentmisével, szentmise után közös imádsággal, egy alkalommal zenés áhítattal ünnepeltünk.

Endrőcön csütörtökön szentmisét ajánlottunk fel és imaórát tartottunk.

Drávasztárán Bacsmai Beáta hitoktató vezetésével minden nap más formában valósultak meg az alkalmak: Hétfőn rózsafüzért imádkoztunk; kedden szentségimádás volt elmélkedéssel, gitáros énekekkel; szerdán a családok keresztútját imádkoztuk, csütörtökön Szent József litániát imádkoztunk énekekkel, imádságokkal. Magyar és horvát nyelven valósultak meg az alkalmak.

 Egri József plébános úr megbízásából: Bacsmai Beáta hitoktató

SIKLÓSI PLÉBÁNIA

A Család-fény a sötétben! A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust követően a Pécsi Egyházmegyében családok imahetét ünnepelhettük.

A hétfői napon a siklósi templomban az Oltáriszentségben jelenlévő Krisztus előtt kértünk áldást családjainkra. Örömteli és megható pillanatokat élhettünk meg, amikor családok együtt térdeltek Krisztus előtt. Családi imahetünk minden napját szentmisével zártuk.

Szerdai napunkon a gyermekvállalásról hallhattunk tanúságtételeket:

A komlói Sáfrány család három fiút fogadott Örökbe. Mint minden ember, ők is keresték a teljességét az életükben, a gyermekek örökbefogadását követően nem csak a családi élet örömei és nehézségei kezdődtek el családjukban, hanem a megtérésük is. Jó volt újra tudatosítani az örök szó fogalmát a tanúságtételük során.

A siklósi Szentgyörgyváry házaspár a nagycsalád öröméről, a hétköznapok küzdelmeiről beszélt a jelenlévőknek. A legkisebb örökségéről, amely a nagyobb testvérek tulajdonságaiból tevődik össze. Betekintést engedtek a családi statisztikákba is, a megsütött torták, a szülői értekezletek, az iskolai évek és a pelenkázások bámulatos számadataiba. Köszönjük nekik!

Csütörtökön Nagy Péter és felesége Dékány Judit volt a vendégünk. Tanúságtételükből, amelyből erő sugárzott, megerősíthette bennünk az Isten szeretetét. A férfi és a női szeretet fontosságára és tulajdonságaira hívták fel a figyelmet, amely része az apaságnak és az anyaságnak.  A gyermeknevelésről saját példájukon át vallották meg, hogy érdemes családban, nagycsaládban élni, követve Krisztus tanítását.

Pénteki napunk a kreativitásról és a játékról szólt. A Katolikus Iskolában a gyerekek karkötőt és keresztet készíthettek. Az anyukák is megmutathatták, hogyan tudják csukott szemmel etetni gyermekeiket, valamint az apukák borotválkozási bemutatóján sem maradt szem szárazon. A régebb óta családban élők a süteményekről, a családi terített asztalról gondoskodtak. Istennek legyen hála!

A bátai zarándoklaton a családok egyénileg vettek részt, majd vasárnap a délelőtti gitáros szentmise keretében zártuk a családi imahetünket, felajánlva Krisztusnak siklósi családjainkat!

Hála és köszönet a családokért!

Kovács József káplán

153 Sikls plebania

 Játékos családi nap Siklóson

SZÁSZVÁRI PLÉBÁNIA

A Családi imahét keretében plébániánkon az alábbi szertartásokat, programokat valósítottuk meg:

 • szeptember 14-én imacsoportunk Máriagyűdre zarándokolt, amelyet családjainkért ajánlott fel;
 • szeptember 16-án szentségimádást és imaórát tartottunk a családokért a szászvári templomban;
 • szeptember 17-én az elsőáldozókkal, bérmálkozókkal és azok szüleivel szentmisét ajánlottunk fel a családokért;
 • szeptember 18-án a szászvári hívek közös zarándoklaton vettek részt a komlói plébánia híveivel a Bátai kegyhelyre, melyet a családokért ajánlottak fel.

Ezen a héten minden szentmise után elimádkoztuk a családokért szóló imát.

Vida Zsolt plébános

SZEKSZÁRDI PLÉBÁNIA - DECS

A Családi imahét keretében Decsen hétfőn és szerdán imaórát tartottunk, kedden rózsafüzért imádkoztunk elmélkedéssel, csütörtök szentségimádáson vettünk részt gitáros énekekkel és elmélkedéssel, pénteken a családok keresztútját jártuk meg.

Kocsis László diakónus

SZIGETVÁR

Szigetváron elkötelezetten, bensőségesen valósult meg Felföldi László püspök úr által meghirdetett imahét. A Szt. Rókus templomban hétfőn a Cursillo szervezésében, kedden a Házas Hétvége közösségével, szerdán a betegek és idősek részvételével, pénteken a bűnbocsánat szentségét kérőkkel, vasárnap a Rózsafüzér Társulat tagjaival imádkoztunk családjainkért.

Rosner Zsolt plébános

Szigetvar csaladi imahet

 Szigetvári Rk. templom

TOLNAI PLÉBÁNIA

A tolnai plébánián hétfőtől-péntekig tartottunk vezetett adorációkat a családokért felajánlva, és a családokról elmélkedve.

Szeptember 14-én – Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén – megáldottuk a teljesen felújított kálvária stációkat, a családok keresztútját jártuk és imádkoztuk végig.

A bátai gyalogos zarándoklaton (szeptember 18-án) 30-an gyalogoltuk le a Bátaszék és Báta közötti távot és részt vettünk az ünnepi misén.

Ravasz Csaba plébános

VÉMÉNDI PLÉBÁNIA

Véménden az elmúlt héten hétfőtől szombatig naponta 17.00 órától 19.00 óráig nyitott templom fogadta az imádságra érkezőket. 17.00 órától imaórákat tartottunk, 18.00 órakor (szerda és szombat kivételével) szentmise, utána csendes imádkozás. Csütörtökön a szentmise után szentségimádás volt a kihelyezett Oltáriszentség előtt.

Schraub Ádám plébános

 

Ezúton is köszönet mindenkinek, aki a Családi imahétbe bármely módon bekapcsolódott!

Istennek legyen hála családjainkért!

Fotók:
Pécsi Egyházmegye
Kakasd Római Katolikus Társplébánia
Máriagyűdi Római Katolikus Plébánia
Pécs-Szent Ferenc Római Katolikus Plébánia
Pécs-Szent II. János Pál Római Katolikus Plébánia
Pécsi Görögkatolikus Parókia
Siklósi Római Katolikus Társplébánia
Tolnai Római Katolikus Plébánia

Szentmise közvetítések banner v2

 

LD honlap logó Telefon

2021 október
H K Sz Cs P Szo V
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Közelgő események

Magyar Katolikus Kulturális Hetek:
-
2021. 10. 24. - 2021. 10. 31.
Katekéták képzése:
Magtár Látogatóközpont -
2021. 10. 25. -
Boldogasszony Imaszövetség találkozója:
Pécs -
2021. 10. 25. -
Szent Mór püspök, az egyházmegye társvédőszentje-ünnepi szentmise:
Pécsi Székesegyház -
2021. 10. 25. -
Elmarad - Katekumenátus képzés:
Magtár Látogatóközpont -
2021. 10. 26. - 2021. 10. 27.

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

pem nek

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség