Boldog IX. Piusz pápa 1870. december 8-án írta alá Quemadmodum Deus kezdetű dekrétumát, mellyel a Katolikus Egyház védőszentjévé nyilvánította Szent Józsefet. Ferenc pápa 150 évvel később, 2020. december 8-án tette közzé Patris corde kezdetű apostoli levelét.

Hetente jelentkező sorozatunkban Szent II. János Pál pápa Redemptoris custos – A Megváltó őrzője - című apostoli buzdításából (1989), illetve Ferenc pápa Patris corde – Atyai szívvel kezdetű apostoli leveléből (2020) közlünk részleteket, melyekből megismerhetjük, hogy mi az üzenete számunkra Szent Józsefnek: Szűz Mária jegyesének, Jézus nevelőapjának. Az egyes szemelvények után kérdések segítik az olvasottak elmélyítését. A teljes dokumentumok elolvashatók:

Redemptoris Custos: katolikus.hu
Patris corde - Apai szívvel: katolikus.hu

PATRIS CORDE

/Részletek Ferenc pápa apostoli leveléből/

  1. Árnyékként kísérő apa

„Jan Dobraczyński lengyel író a Cień Ojca [Az Apa árnyéka] című könyvében [24] regény formájában mesélte el Szent József életét. Az árnyék szuggesztív képével határozza meg József alakját, aki Jézus irányában a mennyei Atya földi árnyéka: őrzi, védi őt, sosem szakad el tőle, szüntelenül kíséri lépteit. Gondoljunk csak arra, amire Mózes emlékezteti Izraelt: »A pusztában […] láttad, hogyan vitt téged az Úr, a te Istened az egész úton: ahogy az ember a saját fiát viszi« (MTörv 1,31). József így gyakorolta apaságát egész életében.” [25]

„Apává nem születik, apává válik az ember. És nemcsak azért válik azzá, mert gyermeke születik, hanem azért, mert felelősséggel törődik vele. Valahányszor valaki felelősséget vállal valaki másnak az életéért, bizonyos értelemben apaságot gyakorol irányában.”

„A mai társadalomban a gyerekek gyakran apátlannak tűnnek. A mai Egyháznak is szüksége van atyákra. Mindig időszerű Szent Pálnak a korintusiakhoz intézett intelme: »Ha tízezer tanítótok volna is Krisztusban, atyátok nincs sok« (1Kor 4,15); és minden papnak vagy püspöknek képesnek kellene lennie hozzáfűzni, mint az apostol: »Az evangélium hirdetése által én adtam nektek életet Krisztus Jézusban« (uo.). A galatáknak pedig azt mondja: »Gyermekeim, a szülés fájdalmait szenvedem újra értetek, amíg Krisztus ki nem alakul bennetek« (Gal 4,19.)

„Apának lenni azt jelenti, hogy a gyermeket bevezetjük az élet megtapasztalásába, a valóságba. Ne tartsd meg magadnak, ne börtönözd be, ne birtokold, hanem tedd képessé arra, hogy döntsön, szabad legyen, elinduljon! Az apa jelző mellett a hagyomány vélhetően ezért adta Józsefnek a »tisztaságos« jelzőt is. Ez nem egy merőben érzelmi megjelölés, hanem a birtoklás ellentétét kifejező viselkedésmód összefoglalása. A tisztaság a birtoklástól való mentesség az élet minden területén. A szeretet csak akkor valódi szeretet, ha tiszta. A birtokolni akaró szeretet végül mindig veszélyessé válik, bebörtönöz, megfojt, boldogtalanná tesz. Maga Isten is tiszta szeretettel szerette az embert, szabadon hagyva arra, hogy hibát kövessen el és szembe forduljon vele. A szeretet logikája mindig a szabadság logikája, és József rendkívül szabadon tudott szeretni. Sosem helyezte önmagát a középpontba. Úgy tudott élni, hogy nem önmagát, hanem Máriát és Jézust helyezte életének középpontjába.”

„József boldogsága nem az önfeláldozás logikájában, hanem az önajándékozás logikájában rejlik. Sosem látunk ebben a férfiban frusztrációt, hanem csak bizalmat. Huzamos hallgatása nem panaszokat, hanem állandó, konkrét bizalmi gesztusokat feltételez. A világnak apákra van szüksége. A világ elutasítja az uralkodókat, vagyis elutasítja azokat, akik mások birtoklásával akarják saját ürességüket betölteni; elutasítja azokat, akik összekeverik a vezető szerepet a parancsolgatással, a szolgálatot a szolgalelkűséggel, a vitát az elnyomással, a szeretetet a segélyezéssel, az erőt a pusztítással. Minden igazi hivatás önmagunk odaajándékozásából születik, ami az egyszerű áldozatvállalás érett formája. A papi hivatásban és a megszentelt életben is ilyen érettségre van szükség. Ahol egy hivatás, legyen az házas, cölebsz vagy szűzi hivatás, nem éri el az önajándékozás érettségét, hanem megáll a pusztán áldozati logikánál, akkor ahelyett, hogy a szeretet szépségének és örömének a jele lenne, félő, hogy a boldogtalanság, a szomorúság és a csalódottság kifejezésévé válik.”

„Az az apaság, amely nem enged annak a kísértésnek, hogy gyermekei életét élje, mindig teret nyit az újdonság előtt. Minden gyermek mindig misztériumot, újdonságot hordoz magában, amelyet csak egy olyan apa segítségével lehet napvilágra hozni, aki tiszteletben tartja az ő szabadságát. Egy olyan apa segítségével, aki tudatában van annak, hogy nevelő tevékenységét csak akkor fejezi be és apaságát csak akkor éli meg teljesen, amikor önmagát »hasztalanná« tette, amikor azt látja, hogy gyermeke önállóvá válik, és egyedül jár az élet útjain, amikor József helyzetébe kerül, aki mindig tudta, hogy a gyermek nem az övé, hanem egyszerűen a gondjaira bízatott. Alapvetően ez érteti meg velünk, miért mondja Jézus azt, hogy »senkit se szólítsatok a földön atyának, mert egyetlen a ti Atyátok, a mennyei« (Mt 23,9).”

„Valahányszor olyan helyzetben vagyunk, hogy az apaságot kell gyakorolnunk, mindig emlékeznünk kell arra, hogy az sosem a birtoklás gyakorlása, hanem egy »jel«, mely egy magasabb rendű apaságra utal. Bizonyos értelemben valamennyien mindig József állapotában vagyunk: annak az egyetlen mennyei Atyának az árnyéka vagyunk, aki »felkelti napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak egyaránt« (Mt 5,45); olyan árnyék, amely követi a Fiút.”

* * *

 „»Kelj fel, fogd a gyermeket és anyját« (Mt 2,13), mondja Isten Szent Józsefnek.”

„Ennek az apostoli levélnek az a célja, hogy növelje a szeretetet e nagy szent iránt, hogy indítást adjon arra, hogy kérjük közbenjárását s utánozzuk erényeit és odaadását.”

„A szentek sajátos küldetése ugyanis nemcsak az, hogy megadjanak csodákat és kegyelmeket, hanem hogy közbenjárjanak értünk Istennél, ahogy Ábrahám tette, [26] Mózes tette,[27] ahogy Jézus, »az egyetlen közvetítő« tette (1Tim 2,5), aki »szószólónk« az Atyaistennél (1Jn 2,1), s aki »örökké él, hogy közbenjárjon [értünk]« (Zsid 7,25; vö. Róm 8,34).”

„A szentek minden hívőt segítenek »az állapotának megfelelő életszentség és tökéletesség elérésében«.[28] Életük konkrét bizonyíték arra, hogy lehetséges megélni az evangéliumot.”

„Jézus azt mondta: »Tanuljatok tőlem, mert szelíd és alázatos szívű vagyok« (Mt 11,29), a szentek pedig követendő életpéldák. Szent Pál kifejezetten erre buzdít: »Legyetek követőim!« (1Kor 4,16).[29] Szent József ezt beszédes hallgatásával mondja.”

„Megannyi szent férfi és nő példáját látva Szent Ágoston azt kérdezte magától: »Te nem tudnád megtenni, amit ezek meg tudtak tenni?« És így eljutott a végleges megtérésig, és azt kiáltotta: »Későn szerettelek meg, ó, mindig régi és mindig új Szépség!«”[30]

„Nincs más hátra, mint hogy kérjük Szent Józseftől a kegyelmek kegyelmét: megtérésünket. Hozzá intézzük imánkat:

Üdvöz légy, Megváltó őrzője, Szűz Mária férje! Isten rád bízta Fiát; Mária beléd vetette bizalmát; Krisztus veled lett emberré. Ó, boldog József, mutatkozz apának felénk is, és vezess bennünket az élet útján! Nyerj nekünk kegyelmet, irgalmat és bátorságot, és védj meg minden bajtól! Ámen.

Róma, a lateráni Szent Jánosnál, december 8-án, a Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának főünnepén, 2020-ban, pápaságom nyolcadik évében. FERENC”

(Ferenc Pápa: Patris corde,7)

Elmélkedést segítő kérdések:

  • Szent Józsefnek mely jellemvonásai állnak igazán közel hozzám az apai szerep gyakorlásában? Miben fejlődhetnék még Szent József példáját követve?
  • Szoktam-e imádkozni szentek közbenjárásáért?

200 Szent József szobra Názáretben

Szent József szobra Názáretben

Jegyzetek:

[24] Eredeti kiadás: Cień Ojca, Warszawa, 1977; magyar kiadás: József, az ács. Bibliai regény, Ecclesia, Budapest, 1980.

[25] Vö. Szent II. János Pál: Redemptoris custos apostoli buzdítás (1989. augusztus 15.), 7-8: AAS 82 (1990) 12-16.

[26] Vö. Ter 18,23-32.

[27] Vö. Ez 17,8-13; 32,30-35.

[28] II. Vatikáni Zsinat: Lumen gentium dogmatikai konstitúció, 42.

[29] Vö. 1Kor 11,1; Fil 3,17; 1Tessz 1,6.

[30] Vallomások, 8, 11, 27: PL 32, 761; 10, 27, 38: PL 32, 795.

Fordította: Tőzsér Endre SP

Fotók: Tám László

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

2024 május
H K Sz Cs P Szo V
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Közelgő események

HOLY MASS - Angol nyelvű szentmise a székesegyházban:
-
2024. 05. 26. - 2024. 05. 26.
Úrnapi szentmise és körmenet Pécs belvárosában:
-
2024. 06. 02. - 2024. 06. 02.
Egyházmegyei szavalóverseny döntője:
-
2024. 06. 07. - 2024. 06. 07.

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség