Hagyomteremtő szándékkal rendezett városi keresztutat a Pécsi Egyházmegye 2022. április 9-én, amelyhez kapcsolódó szentírási szakaszokat és elmélkedéseket az alábbiakban adjuk közre.

1.1 Pilátus halálra ítéli Jézust

Imádunk Téged Krisztus, és áldunk Téged.
Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.

13E szavak hallatára Pilátus kivezettette Jézust. Elfoglalta a bírói széket a köves udvaron, amelyet héberül Gabbatának hívnak. 14Húsvét előkészületi napja volt, a hatodik óra körül járt. Így szólt a zsidókhoz: „Nézzétek, a királyotok!” 15De újra elkezdtek ordítani: „Halál rá! Halál rá, keresztre vele!” Pilátus megkérdezte: „Keresztre feszíttessem a királyotokat?” De a főpapok tiltakoztak: „Nincs királyunk, csak császárunk!” 16Erre kiszolgáltatta nekik, hogy feszítsék keresztre. (Jn 19,13-16)

Uram, Jézus Krisztus, az élő Isten Fia, köszönöm, hogy értem is vállaltad, hogy halálra ítéljenek téged. Köszönöm, hogy együttérzel mindazokkal, akiket igazságtalanság ér. Bocsáss meg, amikor elítéltem vagy helytelenül ítéltem meg embertársaimat! Kérlek, add, hogy az igazság munkatársa lehessek, építve az egyetértést, az igazságosságot és a békét a környezetemben.

Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk!

 

 22. Jézus vállára veszi a keresztet

Imádunk Téged Krisztus, és áldunk Téged.
Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.

 5Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze; a mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. 6Mi mindnyájan, mint a juhok, tévelyegtünk, ki-ki a maga útjára tért, és az Úr mégis az ő vállára rakta mindnyájunk gonoszságát. 7Megkínozták, s ő alázattal elviselte, nem nyitotta ki a száját. Mint a juh, amelyet leölni visznek, vagy amint a bárány elnémul nyírója előtt, ő sem nyitotta ki a száját. (Iz 53,5-7)

Uram, Jézus Krisztus, az élő Isten Fia, köszönöm, hogy értem is emberré lettél, hogy magadra vedd terheimet, gyengeségeimet. Köszönöm, hogy nem félsz a bűneimtől és a korlátaimtól. Bocsáss meg, hogy vétkeimmel megbántottalak téged és a környezetemben élőket. Kérlek, szabadíts meg bűneim láncaitól és add, hogy megtisztulva újra követni tudjalak téged.

Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk!

 

33. Jézus először esik el a kereszttel

Imádunk Téged Krisztus, és áldunk Téged.
Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.

4Bár a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmaink nehezedtek rá, mégis (Istentől) megvertnek néztük, olyannak, akire lesújtott az Isten, és akit megalázott. (Iz 53,4)

Uram, Jézus Krisztus, az élő Isten Fia, köszönöm, hogy értem is földre rogytál a kereszt súlya alatt, s ezáltal megérthetem, hogy te akkor is velem és mellettem vagy, amikor elesem, amikor „padlóra kerülök”. Köszönöm, hogy nincs olyan pillanat az életemben, amikor ne lennél közel hozzám, még a legnehezebb órákban is. Bocsáss meg, amikor elfelejtem, hogy hűséges vagy és amikor kétségbe esem bűneim és gyarlóságaim terhe miatt. Kérlek, juttasd mindig eszembe, hogy elsősorban nem az a baj, ha elesem, hanem az, ha nem merek felállni, bocsánatot kérni és újra kezdeni.

Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk!

 

44. Jézus találkozik Édesanyjával

Imádunk Téged Krisztus, és áldunk Téged.
Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.

26Amikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához: „Asszony, nézd, a fiad!” 27Aztán a tanítványhoz fordult: „Nézd, az anyád!” Attól az órától fogva házába fogadta a tanítvány. (Jn 19,26-27)

Uram Jézus Krisztus, az élő Isten Fia, aki keresztutad során találkoztál édesanyáddal is. Köszönöm, hogy mennyei édesanyámul ajándékoztad őt nekem is. Köszönöm, hogy Mária, megtanít engem is arra, hogy fontos a személyes találkozás, az együttérzés és a közös úton haladás. Bocsáss meg, amikor nemet mondtam kényelemből, félelemből vagy közömbösségből az élő találkozások lehetőségeire és inkább a digitális világba rejtőztem. Kérlek, add, hogy édesanyád közbenjárására építeni és élni tudjam környezetemben a „találkozás kultúráját” a figyelmesség, a nagylelkűség és a derű konkrét gesztusaival.

Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk!

 

55. Cirenei Simon segít Jézusnak vinni a keresztet

Imádunk Téged Krisztus, és áldunk Téged.
Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.

21Az egyik arra menő embert, a cirenei Simont, Alexander és Rufusz apját, aki éppen a mezőről jött, kényszerítették, hogy vigye a keresztjét. (Mk 15,21)

Uram Jézus Krisztus az élő Isten Fia, köszönöm, hogy Cirenei Simon vihette egy ideig a keresztedet. Köszönöm, hogy ezáltal Simon nekem is példát ad arra, hogy merjem házastársammal, gyermekeimmel, szüleimmel, embertársaimmal együtt vinni a próbatételek terhét. Bocsáss meg, amikor elfordítottam tekintetemet a bajba jutottaktól. Kérlek, add, hogy bátran és szelíden tudjak segíteni másoknak.

Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk!

 

 

 

66. Veronika kendőt nyújt Jézusnak

Imádunk Téged Krisztus, és áldunk Téged.
Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.

35Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam, és befogadtatok. 36Nem volt ruhám, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és fölkerestetek. (…) 40A király így felel: Bizony mondom nektek, amit e legkisebb testvéreim közül eggyel is tettetek, velem tettétek. (Mt 25,35-36.40)

Uram Jézus Krisztus, az élő Isten Fia, köszönöm, hogy benned láthatóvá vált a láthatatlan Isten. Köszönöm, hogy Veronika szeretet gesztusa, amivel letörli arcodat, engem is meghív arra, hogy magam is érintselek meg téged. Bocsáss meg, amikor kezem nem az irgalmat, a figyelmes szeretetet, hanem a bűnt, a közömbösséget mutatta mások felé. Kérlek, add, hogy minden emberben, különösen az idősekben, a betegekben, a menekültekben, a szegényekben, a fedél nélküliekben és a kitaszítottakban felismerjelek és segítselek téged.

Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk!

 

77. Jézus másodszor esik el a kereszttel

Imádunk Téged Krisztus, és áldunk Téged.
Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.

2Ments meg, Istenem, a víz már torkomig ér, 3belesüllyedtem a mély iszapba, lábam nem talál talajt. A vizek mélyére kerültem, hullámok csapnak át felettem. (…) 15Húzz ki az iszapból, ne hagyj elsüllyedni, ments meg azoktól, kik ártani akarnak! Ments ki a vizek mélyéről engemet, 16nehogy átcsapjon fölöttem az ár, s a mélység magába temessen, a szakadék szája zárjon be örökre! (Zsolt 69,2-3.15-16)

Uram, Jézus Krisztus, az élő Isten Fia, köszönöm, hogy másodszor is elestél a nehéz kereszt miatt, és felkeltél. Köszönöm, hogy ebben a gesztusodban kifejezed azt, hogy különösen is együtt érzel azokkal, akiket újból és újból megbántanak, megrágalmaznak, erőszakkal sújtanak. Bocsáss meg nekem, ha én is ismételten megbántok valakit vagy fájdalmat okozok környezetemben. Kérlek erősíts meg Szentlelkeddel, és adj bátorságot, hogy a megtérés szilárd vágyával merjek nemet mondani bűneimre, bűnös szokásaimra, hogy napról napra kialakuljon bennem az akaratod szerinti új ember.

Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk!

 

88. Jézus vigasztalja a síró asszonyokat

Imádunk Téged Krisztus, és áldunk Téged.
Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.

28Jézus hozzájuk fordult: „Jeruzsálem leányai – mondta nekik –, ne engem sirassatok. Inkább magatokat és gyermekeiteket sirassátok, 29mert jönnek majd napok, amikor azt fogják mondani: Boldogok a meddők, akik nem szültek, nem szoptattak. 30Akkor majd unszolni kezdik a hegyeket: Omoljatok ránk! És a dombokat: Takarjatok el! 31Mert ha a zöldellő fával így tesznek, mi lesz a sorsa a kiszáradt fának?” (Lk 23,28-31)

Uram, Jézus Krisztus, az élő Isten Fia, aki te is sírtál annak idején Jeruzsálem sorsa és barátod: Lázár halála miatt (vö. Lk 19,41-44; Jn 11,34), köszönöm, hogy együtt sírsz a világjárványtól, a háborúktól, a természeti csapásoktól és egyéb nehézségektől szenvedő emberiséggel. Köszönöm, hogy meghallod a gyermekeikért aggódó szülők, a beteg szeretteiket féltő és az elhunyt rokonaikat gyászoló családok sóhaját. Bocsáss meg, amikor önző és közönyös módon nem rendültem meg a mellettem lévők fájdalma miatt. Add kérlek Szentlelked által, hogy tudjak én is együtt sírni a sírókkal, és tudjam csendesen meghallgatni s megvigasztalni őket.

Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk!

 

99. Jézus harmadszor esik el a kereszttel

Imádunk Téged Krisztus, és áldunk Téged.
Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.

3Igen, gondoljatok őrá, aki a bűnösök részéről ekkora ellentmondást viselt el, hogy ne lankadjatok, és bensőleg el ne csüggedjetek. (Zsid 12,3)

Uram, Jézus Krisztus, az élő Isten Fia, aki ismét elestél a kereszt terhe alatt, köszönöm, hogy nem maradtál a porban, hanem minden erődet összeszedve felkeltél, hogy folytasd megváltó küldetésedet. Köszönöm, hogy ezzel reményt adsz mindazoknak a fiataloknak és házaspároknak, akik úgy érzik, hogy nem érti meg őket senki, hogy magukra hagyták őket a problémáikkal. Bocsáss meg, amikor felelőtlen, gondatlan magatartásommal, beszédemmel kiloptam embertársam szívéből a reményt és a derűt. Kérlek, Szentlelkeddel erősíts meg, hogy szavammal és példámmal támogatni tudjam azokat a fiatalokat és családokat, akik elfáradtak vagy elakadtak, s nem látják életük célját és értelmét.

Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk!

 

1010. Jézust megfosztják ruháitól

Imádunk Téged Krisztus, és áldunk Téged.
Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.

23Amikor a katonák fölfeszítették Jézust, fogták ruhadarabjait és négy részre osztották, minden katonának egy-egy részt, majd a köntösét is. A köntöse varratlan volt, egy darabból szőve. 24Ezért megegyeztek egymás közt: „Ne hasítsuk szét, hanem vessünk rá sorsot, hogy kié legyen.” Így teljesedett be az Írás: Ruhámon megosztoztak egymás közt, és köntösömre sorsot vetettek. A katonák valóban így tettek. (Jn 19,23- 24)

Uram, Jézus Krisztus, az élő Isten Fia, akiről letépik gonosz módon a ruhát, köszönöm, hogy együtt szenvedsz mindazokkal a nőkkel és fiatalokkal, akiket kétszínű, erőszakos kezek meggyaláznak s kihasználnak. Köszönöm, hogy együtt sírsz mindazokkal a magzatokkal, gyermekekkel, idősekkel, menekültekkel, fogyatékkal élőkkel, akiket nem vesznek emberszámba. Köszönöm, hogy együttérzel Ukrajna, Jemen, Szíria, Etiópia, Mianmar népeivel és mindazokkal, akikről a béke és a méltóság ruháját letépi Káin keze. Bocsáss meg, amikor nem tiszteltem embertársam méltóságát és életét, s ezzel hozzájárultam az erőszak, a gyűlölet és a háború ostoba borzalmának terjedéséhez. Kérlek, légy irgalmas és add, hogy oltalmazva az emberi élet ajándékát a fogantatástól a természetes halálig, testvérként tudjak tekinteni mindenkire, s ezáltal elősegítsem én is a sebek gyógyulását, illetve a méltóság és a bizalom visszaadását.

Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk!

 

11

11. Jézust keresztre szegezik

Imádunk Téged Krisztus, és áldunk Téged.
Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.

15Olyan vagyok, mint a kiöntött víz. Csontjaimat szétszedték, szívem, mint a viasz, szétfolyt bensőmben. 16Torkom kiszáradt, mint a cserép, nyelvem ínyemhez tapadt. 17Kutyák falkája ólálkodik körülöttem, s gonosztevőknek serege zár körül. Kezemet és lábamat összekötözték, 16és a halál porába fektettek. 18Megszámlálhatom minden csontomat; ők néznek és bámulnak, 19elosztják maguk közt ruhámat, köntösömre pedig sorsot vetnek. (Zsolt 22,15-19)

Uram, Jézus Krisztus, az élő Isten Fia, akit szögekkel megsebeznek, köszönöm, hogy véred, szereteted nagy jele, értem is kicsordul szent testedből. Köszönöm, hogy szent véred lemossa minden bűnöm szennyét és szabaddá tesz. Köszönöm, hogy szenvedésedből erőt meríthet minden szenvedő ember és család. Bocsáss meg, amikor nem fogadom be a szeretetedet és bűneimmel, félelmeimmel megsebezlek téged és a mellettem lévőket. Kérlek, szent sebeiddel gyógyítsd meg sebeimet és add, hogy tanuljam meg tőled a szelíd gyengédség erejét.

Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk!

 

1212. Jézus meghal a kereszten

 Imádunk Téged Krisztus, és áldunk Téged.
Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.

14Amint Mózes fölemelte a kígyót a pusztában, úgy fogják fölemelni az Emberfiát is, 15hogy, aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. 16Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örökké éljen. (Jn 3,14-16)

Uram, Jézus Krisztus, az élő Isten Fia, köszönöm, hogy mindenkiért, így értem is meghaltál a kereszten. Köszönöm, hogy megtapasztaltad a halál fájdalmas titkát, amit mindannyiunknak egyszer meg kell tapasztalnia, akár gazdagok, akár szegények vagyunk. Köszönöm, hogy halálod Isten végtelen szeretetének nagy jele, amelynek fénye a gyász és a magány sötétségén is átsüt. Bocsáss meg nekem és minden testvéremnek, amikor erre a szeretetre nem szeretettel válaszoltam. Csendesen szemlélve téged a kereszten arra kérlek, hogy Szentlelkeddel emlékeztess mindig arra, hogy szeretni azt jelenti, hogy ajándékká válok a másik ember számára.

Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk!

 

1313. Jézus testét leveszik a keresztről

Imádunk Téged Krisztus, és áldunk Téged.
Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.

12Ó, ti mindnyájan, akik erre jártok az úton, nézzetek ide és lássátok: Van-e oly fájdalom, mint az én fájdalmam? Mert lesújtott rám az Úr izzó haragjának napján. (Siral 1,12)

Uram Jézus Krisztus, az élő Isten Fia, akit Édesanyád az ölében tartott, amikor megszülettél Betlehemben, és amikor meghaltál Jeruzsálemben. Köszönöm, hogy együtt sírsz azokkal a szülőkkel, akik meghalt gyermeküket gyászolják, azokkal az özvegyekkel és árvákkal, akik a járványban vagy más betegségben, háborúban vagy balesetben elhunyt szeretteiket siratják. Bocsáss meg, ha fülem és szívem nem mindig hallja meg a Föld, a szegények és a gyászolók zokogását. Küldd el Szentlelkedet, hogy tudjak én is együtt lenni velük a gyászban: szelíden, csendesen.

Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk!

 

1414. Jézus testét sírba helyezik

Imádunk Téged Krisztus, és áldunk Téged.
Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.

50Volt egy József nevű tanácsos, derék és igaz férfi, Júdea Arimatea nevű városából származott, és maga is várta az Isten országát. 51Ő nem értett egyet a határozattal és az eljárással. 52Ez elment Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. 53Aztán levette, gyolcsba göngyölte, és sziklasírba helyezte, ahol még nem feküdt senki. 54A készület napja volt, a szombat már beállóban. 55A Galileából érkezett asszonyok is elmentek és megnézték a sírt, hogyan helyezték el benne a holttestet. 56Hazatérőben illatszereket és keneteket vásároltak, a szombatot meg a parancs szerint nyugalomban töltötték. (Lk 23,50-56)

Uram Jézus Krisztus, az élő Isten Fia, akit gondos kezek temettek el, köszönöm, hogy megérted azok fájdalmát, akik haldokló és elhunyt szeretteik mellett nem lehettek ott a járvány és egyéb okok miatt. Köszönöm, hogy gyengéden, láthatatlanul, de valóságosan ott állsz minden gyászoló mellett. Bocsáss meg, ha nem tudtam őszintén kifejezni a részvétemet és elmulasztottam imádkozni az elhunytakért és szeretteikért. Kérlek, küldd el Szentlelkedet, hogy juttassa mindig az eszembe azt a nagy reményt, hogy nem a szenvedésé, nem a halálé, nem az emberé, hanem a feltámadásé, az örök életé, vagyis a tiedé az utolsó szó.

Könyörülj rajtunk, Urunk!
Könyörülj rajtunk!

A szentírási szakaszokat és elmélkedéseket összeállította: Nyúl Viktor pasztorális helynök.
A siklósi Szentháromság-templom keresztúti stációit fotózta: Kollár Ákos.

Pécsi Egyházmegye

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

2024 July
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Közelgő események

Nagyboldogasszony főünnepe:
-
2024. 08. 15. - 2024. 08. 15.
A Pécsi Egyházmegye főbúcsúja - Szentmise Máriagyűdön:
-
2024. 08. 17. - 2024. 08. 17.

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség