A pécsi Székesegyház elfeledett, Kiss György-féle apostolszobrainak históriája

A tegnapi napot (2019. április 29.) Szászváron a város szülöttje, Kiss György szobrászművész elhunytának centenáriuma alkalmából egy szoboravatással, kiállításmegnyitóval, tudományos szimpóziummal, valamit apostoli nunciusi-püspöki misével egybekötött emlékezésnek szentelték. Alábbiakban a Pécsi Egyházmegyei Könyvtár vezetője, Schmelczer-Pohánka Éva elhangzott konferencia-előadásának képekkel gazdagon illusztrált kivonatát közöljük a pécsi Székesegyház második apostol-szoborcsoportjának történetével.

Tartalmas és színvonalas munkássága után 100 évvel ezelőtt, 66 éves korában, 1919. április 29-én hunyt el Budapesten Kiss György szobrászművész, a magyar épület- és köztéri szobrászat kiemelkedő alakja. A Képzőművészek és Iparművészek Szakszervezetének Szövetsége saját halottjának tekintette, és a temetésről is ők gondoskodtak. Gyászszertartása 1919. május 4-én volt Budapesten: sírja ma a Kerepesi temetőben található. (27/1–1–36 parcella).

az idos kiss gyorgy szobraszmuvesz sirja

Az idős Kiss György szobrászművész1 (1852–1919) és sírja (Forrás: Wikipédia2)

Kiss György 1852. augusztus 17-én született Szászváron. A pásztorfiúból Troll Ferenc (1818–1905) pécsi oldalkanonok, későbbi nagyprépost pártfogoltjaként3 képfaragóvá lett Kiss Grazban és Münchenben tanult. Olyan alkotások fűződnek a nevéhez, mint pl. Budapesten az Országházon Salamon és Orseolo Péter, valamint a Hősök terén, a Millenniumi Emlékművön Károly Róbert magyar királyok szobrai, továbbá Esztergomban a Szentháromság-szobor és a Bazilika előtt a Magyarok Nagyasszonya szobra. Jelentős alkotásai tekinthetők meg ma a Felvidéken, Erdélyben, Ausztriában, Horvátországba, Olaszországban és Szerbiában is.

Számos ismert és kevésbé ismert művét láthatjuk Pécs városában járva. Az alábbiakban egy lista munkáiról az elkészülésük időpontja szerint rendezve:

PÉCSI SZOBROK ÉS DOMBORMŰVEK

 • 1884–1885: Kődomborművek a Székesegyház nyugati oldalán: Szent István, Szent Mór, Szent Péter, Dulánszky Nándor püspök címere. A mellékhajó peremén: Ülő oroszlánok, pelikán, főnix, kerubok. A keleti homlokzat párkánya alatt, minden második konzolon a templomból menekülő szörnyek: medve, rinocérosz, tinó, róka, varangy, víziló, farkas, torz emberi arc. Középső félcsúcson: koronás fő (Dóm tér 1.)

 • 1884–1885: a pécsi Székesegyház homokkő apostolszobrai (Dóm tér 1.)

 • 1885: A magyar szentek hódolata Szűz Mária előtt dombormű (Dóm tér 1.)

 • 1885: Konstantin megtérése fa dombormű (Janus Pannonius Múzeum)

 • 1885–1886: Az eredeti, 1989-ben kicserélt Immaculata conceptio (Szeplőtelen fogantatás) egészalakos mészkő szobor (Irgalmas rendiek temploma íves záródású fülkéje) (Munkácsy utca – Széchenyi tér – Irgalmasok utcája sarok)4

 • 1886: Hölzl Szeráf Ferenc karnagy bronz domborműve síremlékén (Régi Budai Külvárosi temetőből a Köztemetőbe áthozva) (Siklósi út 43.)

 • 1885–1893: Négyesi báró Szepes(s)y Ignác pécsi püspök közadakozásból elkészített egészalakos bronzszobra reliefekkel (Dóm tér)

 • 1894: Géniusz aranyozott ónszobor a Pécsi Nemzeti Színház tetején (Színház tér 1.)5

 • 1894: Szigligeti Ede, Csiky Gergely, Erkel Ferenc, Kisfaludy Károly és Vörösmarty Mihály mellszobrai pyrogránitból (Pécsi Nemzeti Színház fő- és oldalhomlokzata) (Színház tér 1.)

 • 1896: Dulánszky Nándor püspök carrarai márvány mellszobra a Székesegyház altemplomában (Dóm tér 1.)

 • 1900: gróf Zichy Gyula megyéspüspök carrarai márvány mellszobra PTE BTK H épület (Ifjúság útja 8.)

 • 1900: Horganyból és idomacélból készített Jubileumi feszület [Korpusz] (Havi-hegy) (Havi-hegyi út 7.)

 • 1902: Szent Péter és Szent Pál matt pyrogránit szobra (Martyn-ház bejárata) (Káptalan utca 4.)

 • 1898–1908: A közadakozásból elkészített haraszti mészkőből készített Szentháromság-szobor, amelyet 5 darab bronzból készült dombormű egészít ki. (Széchenyi tér)

 • 1909: Stolcz-féle fehér márvány síremlék – Madonna a gyermek Jézussal és az olvasót imádkozó leánnyal (Pécsi Köztemető) (Siklósi út 43.)

 • 1911 után: Ecce Homo – fehér márvány dombormű [Spies János kanonok síremléke] ˙(Köztemető – Temetői kápolna) (Siklósi út 43.) 

PONTOS KÉSZÍTÉSI IDŐ NÉLKÜLI PÉCSI SZOBROK

 • Tőzsde (pyrogránit), egy római férfi szobra, sírszobor ion-oszlopon (Zsolnay Negyed)

 • Zrínyi Anna (Janus Pannonius Múzeum)

PÁLYAMŰVE

 • 1901: Zsolnay-szobor [főalak – Zsolnay Miklós]6

kiss gyorgy csaladi fotoja

Kiss György családi fotója (Forrás: Dunántúli Napló, 1989. augusztus 29.)

Kevésbé maradt meg a köztudatban, hogy a pécsi Székesegyház Dulánszky Nándor püspök (1877–1896) által kezdeményezett, Friedrich von Schmidt-féle neoromán átépítésekor (1882–1891) a déli homlokzatra készített második apostol-szoborcsoport is az ő keze munkáját dicséri. Az 1807 és 1831 között, Pollack Mihály által átépített pécsi székesegyház déli homlokzatára, a bejárat fölé 1854-ben a pécsi képfaragó, Bartalits Mihály (1808–1859) budafai homokkőből készített monumentális szobrai kerültek fel (Ld. Bodnár Boglárka: A pécsi székesegyház szobrai – Vándorló apostolok I–II.7; Damásdi Zoltán: Kiválasztott közülük tizenkettőt – hónap dokumentuma8). 30 év után a szobrok alapanyaguk miatt, valamint közbiztonsági okokból sürgős kicserélésre ítéltettek9, így az átépítése kapcsán stílusban harmonizáló új apostolszobrok megrendelése vált időszerűvé.

kiss gyorgy fotoja es alairasa

Kiss György szobrász fiatalkori fényképe (1896) és aláírása
(Forrás: Várady Ferenc: Baranya multja és jelenje. Pécs, 1896.; Pécsi Egyházmegyei Levéltár)

A 12 apostol kőmását a székesegyházi építési bizottság elnöke, Troll Ferenc felkérésére Kiss György szobrászművész készítette el egy 1884. szeptember 10-én aláírt, 16 pontos szerződés alapján.

szerzodes 03

A székesegyházi építési bizottság és Kiss György között megkötött szerződés (1884. szeptember 10.)
(Forrás: Pécsi Egyházmegyei Levéltár)

A megállapodás tartalmazta az elkészítendő szobrok minden megkívánt paraméterét: a pécsi egyházmegye sóskúti kőből 2,5 méter magasságú szoboralakokat rendelt, amelyek stílusukban illeszkednek átalakítás alatt levő Dóm főbb stílusjegyeihez. A véleményezéshez Kiss Györgynek előzetesen 1/3-ad nagyságú gipszszobor-terveket kellett bemutatnia az építésvezetőinek, Friedrich von Schmidt bécsi császári és királyi főépítész mellett helyettesének, Kirstein Ágoston építésznek is. A szobrok díja darabonként 800 forint volt, azaz Kissnek összesen 9600 forintot utaltak át. Az átvételig a sérülésekért a művésznek kellett felelősséget vállalnia. A végső átadás időpontját 1886. március 1-ben határozták meg.

szekes apostolszobrok gipszmintai

Kiss György pécsi székesegyházi apostolszobrainak 1/3 arányú gipszmintái
(Forrás: Vasárnapi Újság, 1888. július 29. – Zelesny Károly)

Az eredeti szobrok hiányában azokat csak korabeli gipszmásolatokról készült fotók, valamint már a kész művek Székesegyházon való elhelyezése utáni fényképfelvételek, valamint korabeli leírások alapján ismerhetjük meg. A Vasárnapi Újságban, 1888 nyarán megjelent gipszminták apróbb jegyekben ugyan eltértek a végleges alkotásoktól, de az egyetlen teljes, hiánytalan bemutatói Kiss György apostolszobrainak.

1884 szeptemberének közepére 6 szobor 1/3-os gipszmásolata készen állt, és elnyerte a püspök és az építésvezető tetszését. Ezek az alábbiak voltak: Péter, Pál, Jakab, János, András, Bertalan. A végleges szobrok kőbe faragást Hofbauer János okleveles építész (1844–1915) és a fiatal Andrejka József (1859–1948) későbbi szobrász–tanár végezték el. Őket már Kiss fizette ki a neki megítélt pénzéből.

A szobrok épülethez viszonyított aránya a következő volt: a 14 méter 20 cm magas falon, egy-egy 65 centiméter magas piedesztálon álltak a 2,5 méteres apostolszobrok. A 12 szobor az eredetileg kitűzött időpont előtt fél évvel, már 1885. szeptember 21-re elkészült, és elhelyezték azokat a déli oldal árkádjain. Az apostolok elhelyezése nyugatról kelet felé haladva a következő volt: Fülöp, ifjabb Jakab, Júdás Tádé, Simon, idősebb Jakab, Péter, Pál, János, Bertalan, Tamás, András, végül Máté. Sorrendjük és attribútumaik is megváltoztak a Bartalits Mihály-féle szobrokhoz képest.

Gerecze Péter művészettörténész leírásában következzék a 12 apostolszobor:

 1. Fülöp
  Körszakállas, meglett korú férfi, aki mély áhítattal tekint az ég felé. Szűknyakú tunikája fölé jobb vállán fibulával összekapcsolt dús szegélyű palást borult. Jobb kezében kettős keresztben végződő vándorbotot tart. [Fejjel lefelé keresztre feszítették.]

 2. Jakab, az ifjabb
  Jobb kezében könyvet, alkarján pedig vértanúsága eszközét (ti. kalló) tartja. Mellére tett jobb keze megilletődést fejez ki, „valamint égre tekintő szemében mély áhítat és prófétai lélek ül”. [Egy posztókészítő kallóval sújtotta agyon.]

 3. Júdás (Mátyás) Tádé
  Leengedett jobb kezében egy könyvet tart, balja pedig annak a lába elé helyezett bárdnak a nyelén nyugszik, amellyel kivégezték.. [Megkövezték, majd lefejezték.]

 4. Simon
  Hosszú szakállas, tekintélyes prófétai alak. Jobb kezét szintén vértanúsága eszközére, a földre támasztott fűrészre helyezi, eközben balja a mellén nyugszik és fájdalmasan tekint az égre. [Kettéfűrészelték.]

 5. Az öregebb Jakab
  Az apostolok között az első vértanú, aki zarándok-ruhában van ábrázolva. Haja göndör fürtös, szép vonású arcát mélyen metszett szemüregek teszik egyedivé. Testtartásai is a többinél valamivel élénkebb, könnyebb. [Lefejezték.]

 6. Péter
  Jobb kezében az egyházi elöljárói tiszt és a főhatalom jelvényeit, a Mennyország két kulcsát tartja, amelyek a bűnök elengedésének és megtartásának jogát jelképezik. Baljában könyvet tart és az égre mered. Palástja alatt érseki palliumot viselt. (Anakronisztikus, hiszen a palliumot csak a 4. századtól volt szokás viselni). [Fejjel lefelé keresztre feszítették egy X-alakú kereszten.]

 7. Pál
  Dús hajú, göndör szakállas, méltóságos tartású, tiszteletet parancsoló alak, „melyet a tagok helyes aránya (kivéve a keskeny vállakat), valamint a könnyed tartás, a tizenkét szobor legjobbjai közé helyez.” Alsó köntösén széles öv, melyet a felette levő bő köntös szinte teljességében (melle és egyik lábszárát kivéve) eltakar. Kezében kivégzése eszköze, egy kard, amelyre bal kezével támaszkodik, míg jobbjában az evangéliumot tartja. [Megkínozták és lefejezték.]

 8. János
  Szép ifjú, vállakra omló dús fürtökkel. Az égre tekintve kezeiben kelyhet tart, mellyel meg akarták mérgezni.

 9. Bertalan
  Jobb kezében megnyúzása eszköze egy kés, baljában egy könyv. A balról áthúzott köpeny, fején két oldalt gyérebb hajzat, kissé rendezetlen szakáll, arca gondolkozó, fájdalmat kifejező.

 10. Tamás
  Jelvénye a lándzsa, melyet jobb kezében tart, és köpenyét baljába fogva előre lép. Nyílt tekintetű, arcát két részre választott bajusz és hullámos szakáll keretezi, haj csak a halántékát fedi. [Lándzsával halálra sebezték.]

 11. András
  A jobb kezében tartott nyitott könyvből olvas, balja pedig annak a ferde keresztnek karját öleli, amelyre megfeszítették. „Valamennyi szobor közt a legszebb, leghatározottabb kifejezésü…”, a legtöbb egyéni vonással rendelkező. [Megfeszítették egy X-alakú keresztre.]

 12. Máté
  Testsúlyával bal lábára nehezedik, és a csípőjére támasztott könyvbe igyekszik írni Jobbja egy felfordított edényen nyugszik, amelyből pénzdarabok hullnak ki, utalva korábbi vámos foglalkozására. Hosszúkás arcát dús haj és hosszú fürtös szakáll borítja. [Kard által kapott halálos sebet.]

A szobrokat a felújított Dómmal együtt 1891. június 22-én szentelte fel Dulánszky Nándor megyéspüspök. Kiss György szerénységének ékes bizonyítéka egy méltatás utáni viszontválasza: „Nem tudom sikerült-e olyat alkotnom, hogy tovább éljek az emberek emlékezetében. Egyszer mindenkit elfelednek.” Alkotásai önmagukért beszélnek és nap, mint nap emlékeztetnek neves megalkotójukra.

pecsi szekesegyhaz 1888

A pécsi Székesegyház 1888-ban Vasárnapi Újság, 1888. július 29. – Zelesny Károly)

Alig 50 esztendő elteltével, 1937 tavaszára az apostolszobrok állapota rohamosan leromlott, és a lehulló kődarabok miatt életveszélyessé váltak. Így a Pécsi Káptalan megbízásából Komócsy István őrkanonok felkérte az uradalmi mérnököt, Gosztonyi Gyulát, hogy véleményes jelentésében foglalja össze a kőfaragványok állapotát. Gosztonyi szerint a szobrok eredeti szépségüket elvesztették, az arc-fej-láb-kar részletek, továbbá az attribútumok olyan mértékben károsodtak, hogy az alakok egyre felismerhetetlenebbé váltak. A mélyebbre ható fagyási folyamatok leválásokkal, és ezáltal életveszéllyel fenyegettek. Megállapítást nyert, hogy a lyukacsos sóskúti homokkő az állandó időjárási viszontagságoknak kitéve, semmilyen fagyállósággal nem rendelkezve nem volt alkalmas évszázadokat kibíró szobrok megformálására. A restaurálás hatástalanságának tudatában Gosztonyi az apostolszobrok teljes cseréjét javasolta. Az új apostolok anyagának fehér vagy sárgás, fagyálló (ruskicai) márványt javasolt. A szoborcserével kapcsolatos tárgyalások a felmerülő költségek miatt egészen 1939-ig elhúzódtak. A székesegyházi uradalom azonban nem tudta a vonatkozó összeget rendelkezésre bocsátani, kizárólag kölcsön formában. Gosztonyi felismerve a Kiss-féle szobrok műkincs jellegét, azok megőrzését a Székesegyház mögötti udvar partfalába építendő, az időjárás változásaitól védett árkádos épület felhúzásával látta biztosítottnak.

apostolszobrok 50 ev utan

A Kiss-féle apostolszobrok az 1950-es évek végén
(Pécsi Egyházmegyei Levéltár, Gosztonyi Gyula-hagyaték – Fotó: Gosztonyi Gyula)

1939 végére született csak meg a végleges döntés: a szobrok cseréjére tervpályázat kiírását határozták el. A pályáztatás lefolytatása és a szoborcserék idejére a Székeskáptalan felkérte Wogl Jenő kőfaragómestert a veszélyessé váló apostolszobrok közbiztonságot veszélyeztető részeinek megtisztítására, illetve azok eltávolítására. 1940-ben a Székeskáptalan indítványára a Központi Egyházművészeti Hivatal zártkörű országos tervpályázatot hirdetett meg. 1941. január 28-án egy jury bizottság (Tagjai: Dr. Leopold Antal, Dr. Gebauer Miklós, Dr. Gerevich Tibor, Dr. Molnár Ernő, Tóth Gyula, Dr. Szentiványi Gyula, Dr. Gosztonyi Gyula, Goszleth Lajos) döntött Budapesten a hat versengő művész benyújtott alkotásairól (6–6 szobormodell és 6–6 vázlatrajz). A pályázó művészek a következők voltak: Antal Károly, boldogfalvi Farkas Sándor, Erdey Dezső, Jálics Ernő, Madarassy Walter és Varga Ferenc. Közülük – kisebb módosítási javaslatok elfogadása mellett – Antal Károly „korszerű és nemes ízléssel mintázott művészi szobrai”-t választották12, Virág Ferenc megyéspüspök pedig engedélyezte azok elkészültét. A háború és az azt követő politikai helyzet a szoborcsere ügyét egészen az 1960-as évek elejéig eltolta: addig azonban a Kiss-féle szobrok állapota tovább romlott.

szekes 1960

A pécsi Dóm 1960-ban Bertalan apostol hiányos szobrával [utolsó előtti látható szobor]
(CSGYK Helyismereti Gyűjtemény)

A Székesegyház felújítása, és vele párhuzamosan a már életveszélyes szobrok eltávolítása csak 1961. augusztus 26-án kezdődhetett meg Cserháti József káptalani helynök (1961–1968; megyéspüspök – 1969–1989) kezdeményezésére:

„… Pécs felett… lila arany az ég. S ebbe az égbe metszenek bele a pécsi dóm homlokzatának apostolszobrai. A hosszan elnyúló, olaszos felső oszlopcsarnok fölött áll a kőóriások hatalmas gyülekezete – Kiss Györgynek, a múlt század nyolcvanas évek végén felállított szobrai – megviselve, félig elkorhadva mintegy háromnegyed század viharától, s alant mozgódaru kocsijából a gép felnyújtja a vékony acéltornyot, amelynek drótköteleire ráhurkolják a húszmázsás kőtömböket, s azok lepkekönnyen libegve érnek földet.”

(Ijjas Antal: Megindult a pécsi dóm restaurálása – Beszélgetés Cserháti József káptalani helynökkel = Új Ember, 1961. szeptember 10.) A szobrok ekkor kerültek le a Székesegyház déli homlokzatáról: Gosztonyi Gyula és Lantos Miklós a leemelés folyamatát fényképfelvételeken is megörökítették.

szekes 1961

A pécsi Székesegyház Kiss György-féle apostolszobrainak leemelése 1961-ben (Fotó: Lantos Miklós)13

Két éven keresztül (1961 nyarának végétől 1963 őszéig) a pécsi Székesegyházat apostolszobrok nélkül lehetett megtekinteni.

szekes 1961 63

A pécsi Székesegyház apostolszobrok nélkül (1961–1963) (Forrás: Régi Pécs facebook oldal)

A restauráció idején a hat új, Antal Károly-féle szobor már készen „várakozott” a Kiss-féle apostolokkal a Székesegyház nyugati oldala előtti kis téren. 1963-ban készített, Romváry Ferenc művészettörténész, a Janus Pannonius Múzeum nyugalmazott főmuzeológus-osztályvezetője által publikált amatőr felvételek bizonyítékai annak, hogy szobrok ugyan hiányosan, ám nagyrészt egészben kerültek le a Dóm homlokzatáról: pl. Bertalan feje hiányzott, ifjabb Jakab, Simon, Péter, János és Tamás arca is hiányos volt.

apostolszobrok 1983 03

A leemelt Kiss-féle apostolszobrok az új Antal-féle apostolokkal
(Forrás: Romváry Ferenc: Pécs szobrai. Pécs, 1983; Romváry Ferenc: Pécs köztéri szobrai. Pécs, 2014)

1963 után az apostolszobrokat, kettő kivételével (idősebb Jakab apostol és Szent Pál apostol14) feldarabolták. Pedig Gosztonyi Gyula tervei szerint az 1940-es években a Székesegyház nyugati oldalán kialakított nyitott Lapidáriumba helyezték volna el őket: hogy ez végül miért nem történt meg, nem tudjuk!

A megmaradt két apostolszobor 2012-ig a püspöki palota kertjében áll, majd a kertrendezés során átkerültek a Székely Bertalan utca 19. szám alatti, korábbi Pécsi Hittudományi Főiskola Leánykollégiuma15 kertjébe, ahol nagyon rossz állapotukra való tekintettel elfektetve tárolják. Szakvélemény szerinti állapotuk menthetetlen!

idosebb jakab es pal apostolok szobrai

Idősebb Jakab és Szent Pál apostolok szobrai a püspöki kertben 2012 előtt
(Forrás: Romváry Ferenc: Pécs köztéri szobrai. Pécs, 2014)

1963-tól a Székesegyház déli homlokzatán az 1941-es pályázatnyertes, Antal Károly budapesti szobrászművész alkotásai láthatók. A harmadik apostol-szoborcsoport haraszti mészkőből készült, és immáron több mint fél évszázada díszíti Pécs szimbolikus egyházi épületét.

szekes ma

A pécsi Székesegyház déli homlokzata az Antal Károly-féle szobrokkal ma

Kiss Györgyről ekképpen emlékezett meg Dénes Gizella írónő:

„Világi elismerések, egyházi kitüntetések egymásután érték életében. Ő azonban mindvégig csak a szászvári faragógyerek akart maradni, aki faragókésével Istennek és népének kívánt szolgálni.”


FORRÁSOK

Pécsi Káptalani Gyűlés Jegyzőkönyvei 1937–1941.

IRODALOM

 • A pécsi Székesegyház külseje = Vasárnapi Újság 1888. július 29. 508–511.
 • Gerecze Péter: A pécsi székesegyház. Budapest, 1893. 70–72.
 • Bucsky Mihály: Kiss György. Pécs, 1975.
 • Kiss György Gyűjtemény = Link

FOTÓK A SZÉKESEGYHÁZRÓL ÉS A KISS GYÖRGY-FÉLE APOSTOLSZOBROKRÓL

 • Pécsi Egyházmegyei Levéltár, Szőnyi Ottó-hagyaték
 • Pécsi Egyházmegyei Levéltár, Gosztonyi Gyula-hagyaték
 • Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Gyűjtemény
 • Lantos Miklós fényképei
 • Romváry Ferenc: Pécs szobrai. Pécs, 1983. 233–235.
 • Romváry Ferenc: Pécs köztéri szobrai. Pécs, 2014. 28–29.

1A Dr. Rónaky Kálmánnak 1913-ban dedikált Kiss György képért köszönetemet fejezem ki Lantos Miklósnak és Lantosné dr. Imre Máriának.

2https://hu.wikipedia.org/wiki/Kiss_Gy%C3%B6rgy_(szobr%C3%A1sz,_1852%E2%80%931919)#/media/File:Kiss_Gy%C3%B6rgy.jpg

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kiss_Gy%C3%B6rgy_(szobr%C3%A1sz,_1852%E2%80%931919)#/media/File:Kiss_Gy%C3%B6rgy_1852.jpg

3Troll Ferenc unokahúgát, Troll Bertát vette feleségül.

4Az eredeti szobrot állagának romlása miatt 1989-ben a homlokzatról leszedték és 1990 tavaszán egy míves másolatra cserélték.

5A Zsolnay fazonkönyv bejegyzése szerint az öt figurát Kos(s)ek bécsi szobrász mintázta. Bucsky Mihály, Kiss György monográfusa és Romváry Ferenc művészettörténész azonban az öt mellszobrot Kissnek tulajdonítja.
6Végül a főalak megformálására nem az ő szobrát választották, hanem Horvay Jánosét.

7https://pecsiegyhazmegye.hu/aktualis/vadfuge/1852-vandorlo-apostolok-1-resz

https://pecsiegyhazmegye.hu/en/aktualis/vadfuge/1858-vandorlo-apostolok-2-resz

8https://archivum.pecsiegyhazmegye.hu/de/hirek/a-honap-dokumentuma/730-kivalasztott-kozuluk-tizenkettot-s-apostoloknak-nevezte-oket-lk-6-13-a-honap-dokumentuma-2017-majus-2

9A szobrok először a Pécsi Püspöki Szeminárium udvarára kerültek, és ott voltak csaknem 130 éven keresztül. 2017 őszétől a Székesegyház nyugati kapuja melletti a Gosztonyi Gyula-féle árkádsor alatt tekinthetők meg.

10A budapesti Kőműves-, Kőfaragó- és Ácsmesterségre Képesítő Vizsgáló Bizottság tagja, Mérnöki Hivatal műszaki tanácsosa, majd főmérnöke.

11Júdás apostol vagy Szent Júdás Taddeus, olykor magyarosan Tádé apostol.

12A bizottság által véglegesen elfogadott sorrend: 1. Antal Károly, 2. boldogfai Farkas Sándor, 2. Jálics Ernő. Az elkészült pályaműveket egy kiállítás keretében be is mutatták.

13Köszönet Lantos Miklósnak és Lantosné Imre Máriának, hogy rendelkezésemre bocsátották a fényképfelvételeket.

14Ez a két szobor már 1937-ben is a legrosszabb állapotúak közé tartozott.

15Először Berg villa, majd „Petőfi-ház” = Petőfi Sándor / Székely Bertalan úti Általános Iskola [1956–1979], Dolgozók Általános Iskolája [1979–1997]; Pécsi Hittudományi Főiskola Leánykollégiuma [2000–2012].

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

2024 February
M T W T F S S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Közelgő események

Egyházmegyei szabadegyetem 2024/1:
-
2024. 02. 28. - 2024. 02. 28.
Férfitalálkozó :
Tamási -
2024. 03. 01. - 2024. 03. 01.
HOLY MASS - Angol nyelvű szentmise a székesegyházban:
-
2024. 03. 03. - 2024. 03. 03.
Férfitalálkozó :
Dombóvár -
2024. 03. 08. - 2024. 03. 08.
Német nyelvű szentmise a székesegyházban:
-
2024. 03. 17. - 2024. 03. 17.

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség