1889. június 15–24.

Magyarország és a Szentszék diplomáciai kapcsolatának kezdete a Szent István-i államalapításig nyúlik vissza. A 18–19. században hazánk a bécsi nuncius fennhatósága alá tartozott. Az Apostoli Nunciatúra (a Szentszék Magyarországi Nagykövetsége) 1920 és 1945 között működött Budapesten. A vatikáni diplomatáknak a szovjet megszállók 1945. április 4-én kelt parancsa szerint 48 óra leforgása alatt el kellett hagyniuk a fővárost és az országot. Hazánkban csak 45 évvel később, a rendszerváltást követően, 1990-ben állították fel ismét a Szentszék nagyköveti hivatalát.

A római Apostoli Szentszék nunciusainak látogatásai mindenkor kiemelkedő eseményei voltak városunknak. Az egyik első „vizit” Giuseppe Garampi1 bécsi nunciushoz köthető, aki 1776 augusztusának utolsó napjait Pécsett töltötte a nyilvános bibliotékát alapító, akkor már nagyon beteg Klimo György püspöknél (1751–1777).

GiuseppeGarampi

Giuseppe Garampi bécsi nuncius2

Tiszteletét tette a városban 1889-ben és 1891-ben Luigi Galimberti3 bécsi, 1922-ben Lorenzo Schioppa4, 1926-ban, valamint 1929-ben Orsenigo Caesare5, majd 1943-ban Angelo Rotta6 budapesti apostoli nuncius is. A rendszerváltást követően elsőként, 1989-ben Francesco Colasuonnopápai követ érkezett Pécsre, majd őt követte 1991-ben Angelo Acerbi8, 2002-ben Karl-Josef Rauber9, 2004-ben és 2009-ben Juliusz Janusz10, 2017-ben Alberto Bottari de Castello11, végül legutóbb 2018-ban Michael August Blume12 budapesti apostoli nuncius.

nunciusok collage3

Lorenzo Schioppa, Orsenigo Caesare, Angelo Rotta Francesco Colasuonno, Angelo Acerbi,
Karl-Josef Rauber, Juliusz Janusz, Alberto Bottari de Castello és Michael August Blume pápai nunciusok13

Jelen írásunkban a napra pontosan 130 évvel ezelőtti pápai nunciusi látogatást idézzük fel: 1889. június 15-én, szombaton XIII. Leo pápa (1878–1903) követeként Pécsre érkezett Luigi Galimberti bécsi apostoli nuncius14 Francesco Tarnassi15 uditore16 kíséretében, „mely alkalommal fogadtatása az ős katholikus város részéről az apostoli szentszék iránti hódoló ragaszkodás, törhetetlen hűség és lelkesedés fényes manifestatiója vala”.17

Papa nuncius collage

XIII. Leo pápa, Luigi Galimberti és Francesco Tarnassi18

A fogadóbizottságból ketten, Troll Ferenc19 prelátus kanonok és Szeifritz István20 kanonok Szentlőrincre mentek a vonat elé, hogy köszöntsék a nunciust és kíséretét. Az egyházmegye papjai, valamint a városi és megyei hatóságok nevében Dulánszky Nándor püspök (1877–1896)21, Kardos Kálmán főispán (1887–1896)22, Aidinger János polgármester (1875–1896)23, továbbá Jeszenszky Ferenc (1822–1891) alispán fogadta a tiszteletre méltó vendégeket.

Dulanszky Aidinger Kardos collage

Dulánszky Nándor püspök, Aidinger János polgármester és Kardos Kálmán főispán

Elsőként Dulánszky püspök lépett Galimbertihez, majd kétszer arcon csókolta, és bemutatta Kardos főispánt, aki francia nyelven köszöntötte a vendéget, mire a nuncius hasonlóan franciául válaszolt, átadva a pápai áldást a város lakóira. Ez követően Kardos bemutatta a város polgármesterét, Aidinger Jánost, Sável Kálmán24 törvényszéki elnököt, Opris Péter25 posta-távirda igazgatót, és a többi megyei és városi elöljárót. A díszfogatot harangzúgás mellett a hívők és a kanonokok sorfala várta egészen a püspöki palotáig, ahol díszebéden látták vendégül a Szentszék követeit. Az egyházmegyei papság. a városi bizottságok tagjai, az állami hivatalok és a katonai tiszti kar vezetői körében Aidinger János polgármester latin nyelven mondott beszédet. Szép klasszikus latinságáért Galimberti az ebéd befejeztével külön meg is dicsérte a város fejét.

Szeifritz Opris Glatt collage

Szeifricz István kanonok, Opris Péter posta-távirda igazgató és Glatt Ignác énekiskolai karnagy

A délután folyamán a nuncius és kísérete megtekintette a kibővített Püspöki Szemináriumot, ahol az egy éve felállított Székesegyházi Énekiskola növendékei, Glatt Ignác karnagy vezetésével köszöntötték a vendéget: „miről a nuntius elragadtatással tőn bizonyságot.” Előadásukban Michael Haller Ecce sacerdos magnus, Franz Xaver Witt Oremus pro Pontifice nostro, Giuseppe Ottavio Pitoni Laudate Dominum és Cantate Domino című zeneművei szerepeltek. A vendégek ezután meglátogatták a ferences növendék intézetét, a Klimo püspök által 1774-ben alapított nyilvános püspöki könyvtárat, valamint az énekiskola épülő és a Székesegyház restaurálás alatt álló épületét is.

Galimberti KK collage

Luigi Galimberti és Francesco Tarnassi aláírása a nyilvános pécsi püspöki könyvtár vendégkönyvében (1889. június 15.)

A négytornyú Dóm olyan nagy hatást tett Galimberti nunciusra, hogy „két órán át időzve engedte át magát az egyházi műépítészet, festészet, szobrászat, és ismét a kitűnő akustikáju templomban visszhangzó Palestrina-dallamok andalító műélvezetének. A székesegyház elragadó szépségétől válni nem tudott, újra meg újra visszatért a látottakhoz, mig csak az esti homály nem takarta el a gyönyörűséget a szemek elől.”

Troll Galimberti 1889 Szekesegyhaz

A pécsi Székesegyház 1889-ben (Irinyi S. rajza)27

Este 9 órakor a város lakói fényes fáklyás menettel és szerenáddal tisztelegtek a pápa követe előtt. A pécsi polgárok, a ciszterci főgimnázium 300 diákja, az összes egyesület zászlóik alatt a Pécsi Dalárda és a katonazenekar kíséretében a Fő térről a püspöki rezidencia elé vonultak. Az egyház részről jelen volt Troll Ferenc prelátus kanonok és Dulánszky Adolf28 püspöki jószágigazgató. A balkonon a püspök mellett a főispán is megjelent, majd Rézbányay József29 ifjú pap szép latin nyelvű beszédet intézett a pápai nagykövethez, aki viszontválaszában áldását kérte a város lakóira. A püspöki palota terén mintegy „15,000 torok visszhangoztatta: Éljen XIII. Leo pápa! Éljen Galimberti nuntius!” A katonazenekar több művet is bemutatott, a Pécsi Dalárda pedig elénekelte a Ludwig van Beethoven Per Gloriam Dei himnuszát és Richard Wagner Tannhäuseréből a zarándokok karát. Az esemény megkoronázásaként Hoffer Károly30 pécsi zeneszerző-karnagy ez alkalomra írott pápai himnusza csendült fel. Az előadást a nuncius udvariasan magyar nyelven köszönte meg: „Nagyon szépen köszönöm!” Az ünneplők este 10 óra körül a katonazenekar indulóira vonultak haza a Sétatéren keresztül a Ferenciek utcáján át a városháza felé.

Másnap a vasárnapi szentmise után folytatódott a pécsi látványosságok megtekintése. Látogatást tettek a főispánnál, a város polgármesterénél és a katonai parancsnoknál. A délután egy órakor kezdődő díszebéden – amelyen 60 polgári (köztük Jánosi Engel Adolf31 a zsidó hitközség részéről) és katonai előkelőség vett részt. Dulánszky püspök köszöntőbeszédet mondott a pápára, a nuncius pedig az osztrák császár–magyar királyra, Ferenc Józsefre (1848/1867–1916) emelte poharát, majd egy szellemes rögtönzéssel éltette a házigazda püspököt: „quem egregiae ingenii dotes dignum fecerunt, ut non uni Ecclesiae, sed Quinque-Ecclesiis praesul praeficeretur.” („…míg egy püspöknek rendesen egy templom jut, Dulánszkynak öt templom.”) A nunciust Kardos Kálmán franciául, Aidinger János pedig latinul köszöntötte. Ekkor osztották szét Troll Ferenc pécsi éneklő kanonok, pápai protonotarius latin ódájának díszpéldányait, amelyet eme ünnepi alkalomra szerzett.32

Troll konyv collage

Troll Ferenc prelátus kanonok és az alkalomra írott ünnepi ódája (Pécs, 1889)

A harmadik napon a nádasdi püspöki nyaralóba ment ki a nuncius a püspökkel és kíséretükkel, egy hetet töltve a gyönyörű, Dulánszky püspök által felújított kastélyban, valamint a hozzá tartozó arborétumban. Ez idő alatt Galimberti hivatalának fontosabb ügyeit is innen intézte.

Nadasd szazadfordulo

A nádasdi püspöki kastély

Június 24-én a Sláby Ferenc33 káptalani nagyprépostnál (ma Janus Pannonius utca 4. számú ház.) tett tisztelgés után a pécsi püspöki rezidencián búcsúebéd keretében fejeződött be az apostoli nunciusi látogatás hivatalos része. Galimberti nuncius és kísérete este hagyta el a város: a vasútállomáson nagyszámú tömeg búcsúztatta a prominens vendégeket.

Slaby Ferenc

Sláby Ferenc nagyprépost

Luigi Galimberti pápai nagykövet 130 évvel ezelőtti látogatása nagy hatással volt a katolikus hívekre: „Megjelenése Pécsett a kath. lelkesedés fellángolása, a kath. öntudat szilárdulása volt.” 34 Jelenlétének fontosságát mi sem bizonyítja jobban, minthogy 1891. június 22-ére, a pécsi Székesegyház felszentelésére ismét meghívást kapott városunkba Dulánszky Nándor püspöktől.

Források

 • Pécs, Junius 30. = Religio. Kath. Egyházi s Irodalmi folyóirat, 1889. II. félév. 2. szám. 13–14.
 • Pápai nuncius Pécsett = Pécsi Figyelő, 1889. június 15. 2.
 • A pápai nagykövet nálunk = Pécsi Figyelő, 1889. június 22. 2.
 • Pécsi események öven évvel ezelőtt – Galimberti nuncius Pécsett = Dunántúl, 1939. június 16. 5.
 • [Szentkirályi István]: Pápai nunciusok Pécsett – Visszaemlékezés = Pécsi Napló, 1929. június 16. 2.
 • [TROLL Ferenc]: Laetitia cleri populique, dum ... Aloisius Galimberti, dei et apostolicae sedis gratia archiepiscopus Nicaenus apud sacram caesaream et regiam majestatem apostolicam cum potestate legati de latere nuntius ordinarius... civitatem Quinqueecclesiensem sexto idus iunii luna nona faustus felixque ingrederetur. Quinqueecclesiis, Typis Taizsianis, 1889. [4] p.

 1. Élt 1725 és 1792 között.

 2. A kép forrása itt.

 3. Élt 1836 és 1896 között.

 4. Élt 1871 és 1935 között.

 5. Élt 1873 és 1946 között.

 6. Élt 1872 és 1965 között.

 7. Élt 1925 és 2003 között.

 8. 1925-ben született.

 9. Élt 1934 és 2003 között.

 10. 1944-ben született.

 11. 1942-ben született.

 12. 1946-ban született.

 13. A képek forrása: https://institutumfraknoi.hu/az_192030_as_evek_vatikani_magyar_forrasai_kutatocsoporti_eloadasok_romaban https://www.findagrave.com/memorial/66075304/cesare-orsenigo https://olaszforum.blog.hu/2012/08/15/140_eve_szuletett_angelo_rotta_eleteket_mentett https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/Cardinale_COLASUONNO_FRANCESCO.jpg
  https://en.wikipedia.org/wiki/Angelo_Acerbi#/media/File:IMG_6581_-_Angelo_Acerbi.jpg https://de.wikipedia.org/wiki/Karl-Josef_Rauber#/media/Datei:Karl_Josef_Rauber_2011-by-RaBoe_01.jpg https://hu.wikipedia.org/wiki/Juliusz_Janusz#/media/F%C3%A1jl:Sti%C4%8Dna_mladih_2011,_10_(Juliusz_Janusz).jpg
  https://regi.katolikus.hu/kepek/2006/nagy/BOTTARI_2015.jpg
  http://www.verbita.hu/michael-august-blume-svd-ersek-magyarorszag-uj-apostoli-nunciusa

 14. Életrajz: https://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Galimberti

 15. Élt 1850 és 1902 között.

 16. Életrajz: https://www.oecv.at/Biolex/Detail/10909123

 17. Religio 1889. 13.

 18. A képek forrása: https://hu.wikipedia.org/wiki/XIII._Le%C3%B3_p%C3%A1pa#/media/F%C3%A1jl:Leo_XIIIa.jpg
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2b/Kardinal_Galimberti_Luigi.jpg
  https://www.geni.com/people/Francesco-Tarnassi/6000000034962006902

 19. Élt 1818 és 1905 között.

 20. Élt 1832 és 1921 között.

 21. Élt 1829 és 1896 között.

 22. Élt 1839 és 1916 között.

 23. Élt 1846 és 1906 között.

 24. Élt 1843 és 1906 között.

 25. Élt 1848 és 1913 között.

 26. Religio 1889. 14.

 27. Forrás: Troll 1889.

 28. Élt 1838 és 1909 között.

 29. Élt 1860 és 1936 között.

 30. Élt 1843 és 1921 között.

 31. Élt 1820 és 1903 között.

 32. A kötet megtalálható a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Történeti Gyűjtemények Osztályán őrzött hajdani püspöki (ma Klimo) Könyvtár állományában, ahol eddig szerző nélkül szerepelt: [Troll Ferenc]: Laetitia cleri populique, dum ... Aloisius Galimberti, dei et apostolicae sedis gratia archiepiscopus Nicaenus apud sacram caesaream et regiam majestatem apostolicam cum potestate legati de latere nuntius ordinarius... civitatem Quinqueecclesiensem sexto idus iunii luna nona faustus felixque ingrederetur. Quinqueecclesiis, Typis Taizsianis, 1889. [4] p. Jelzet: PEK KK 66390

 33. Élt 1814 és 1893 között.

 34. Religio 1889. 14.

   

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

2024 February
M T W T F S S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Közelgő események

HOLY MASS - Angol nyelvű szentmise a székesegyházban:
-
2024. 02. 25. - 2024. 02. 25.
Egyházmegyei szabadegyetem 2024/1:
-
2024. 02. 28. - 2024. 02. 28.
Férfitalálkozó :
Tamási -
2024. 03. 01. - 2024. 03. 01.
Férfitalálkozó :
Dombóvár -
2024. 03. 08. - 2024. 03. 08.
Német nyelvű szentmise a székesegyházban:
-
2024. 03. 17. - 2024. 03. 17.

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség