Szent II. János Pál pápa Mayer Mihály akkori szekszárdi plébánost 1988. december 23-án címzetes püspökké és pécsi segédpüspökké nevezte ki, majd 1989. február 11-én Paskai László bíboros érsek Esztergomban püspökké szentelte. A pécsi egyházmegye hívei a Székesegyházban 2019. február 11-én 10.00 órakor kezdődő szentmisén ünneplik a jubileumot. Püspökké szentelése 30. évfordulóján az egyházmegye nyugalmazott főpásztora (1989–2011), Mayer Mihály egyházfői működésének az 1988/89-es évekbeli jelentősebb eseményeit idézzük fel. Schmelczer-Pohánka Éva írásának második részét közöljük.

A december végén vatikáni kinevezést kapó öt magyar segédpüspök felszentelésére 1989. február 11-én, szombaton került sor az Esztergomi Bazilikában. Az egyházi liturgia szerinti csaknem három órás szentmise keretében dr. Paskai László (1927–2015) bíboros-prímás, esztergomi érsek, mint főszentelő és két szentelő társa, dr. Dankó László (1939–1999) kalocsai érsek, metropolita, valamint dr. Seregély István (1931–2018) egri érsek szentelte fel a püspököket.

MM VA pszentelese 1989 Collage 900

Az esztergomi püspökszentelés (1989. február 11. – Forrás: Pannonhalmi Főapátsági Múzeum Fotótára)

Az ünneplő hívek mellett a nagyszámú külföldi vendég között ott volt Francesco Colasuonno (1925–2003) címzetes érsek, pápai nuncius; P. John Bukovsky (1924–2010), az Egyházi Közügyek Tanácsának képviselője, továbbá dr. Kada Lajos (1924–2001), a Szentszéki Kongregáció titkára is. A megjelent főpapok között ott volt Zakar Ferenc Polikarp (1930–2012) ciszter generális-apát, Felipe Sainz de Baranda (1930–2017), a kármelita és Xurach Josep Maria Balcells (1940– ), a piarista rend legfőbb elöljárója. Jelen volt még Ján Sokol (1933– ) nagyszombati és Huzsvár László (1931–2016) nagybecskereki püspök mellett számos nyugat-európai ország római katolikus egyházi vezetője és képviselője: így Ausztriából Maximilian Achiern (1932– ) linzi püspök, valamint Kurt Krenn (1936–2014) és Helmut Krätzl (1931– ) bécsi segédpüspökök is, továbbá Valentiny Géza (1927–2011) prelátus, az Europäischer Hilfsfonds részéről és P. Szőke József (1927–2012) vikárius. A Magyar Püspöki Kar tagjai, a hazai szerzetesrendek tartományfőnökei, és több osztrák bencés apát a stallumban foglalt helyet. Az Állami Egyházügyi Hivatal képviseletében az ünnepi szentmisén vett részt Miklós Imre államtitkár és Bugár Péter elnökhelyettes, a Komárom Megyei Tanács részéről Ravasz Éva elnök-helyettes, valamint Rigó Pál, a megyei tanács egyházügyi titkára is.

A ceremónia rövid leírása: Kovács Tibor (1928–2016) esztergomi kanonok-plébános kérte a főpásztortól és két társszentelőjétől, hogy szentelje fel a püspököket, majd felolvasták érdemeik méltatása mellett az avatandóknak küldött pápai bullákat. Ezután Paskai bíboros megosztotta buzdító gondolatait a szentelendőkkel, paptársaikkal és a hívekkel. Szentbeszédében a folytonos megújulás igényét és szükségességét helyezte a középpontba, utalva az egyház kétezer éves történeti múltjára. Ezt követően felcsendült a Mindenszentek litániája, majd az öt püspök-jelölt leborult az oltár elé. A szentelési könyörgés után Paskai bíboros és társszentelői egyenként az új egyházfők fejére tették kezüket, az evangéliumos könyvet pedig az egyházmegyés papok helyezték kinyitva fejük fölé. Az öt püspök ezután megkapta hivatali jelvényeit, a püspöki gyűrűt, a süveget és a pásztorbotot, ezzel párhuzamosan az éjszakát zarándoklásban eltöltő fiatalok kórusa előadásában elhangzott a Laudate omnes gentes, laudate Dominum (Dicsérjétek az Urat minden nemzetek!). Az áldoztatáskor az új egyházfők körbe járva osztották szét az Eucharisztiát, és az ünneplő közönség meghallgatta Baróti István orgonaművész tolmácsolásában a francia zeneszerző, Olivier Messiaen orgonaművét. A szentmise végén a felszentelt egyházfők nevében Takács Nándor székesfehérvári segédpüspök tolmácsolta köszönetét: „A püspökség nem méltóság, rang, hanem szent küldetés.”

Puspokszenteles Esztergom 1989 UE

Az esztergomi püspökszentelés (1989. február 11. – Új Ember)

Az érseki palotában fehér asztalnál folytatódott az új apostolutódok köszöntése Paskai László bíboros és Miklós Imre államtitkár által.

Puspokszenteles Esztergom 1989 24

Díszebéd az érseki palotában az esztergomi püspökszentelés után
(1989. február 11. Forrás: Pannonhalmi Főapátsági Múzeum Fotótára)

Mayer Mihály segédpüspök 1989. február 19-én, délelőtt, Nagyböjt második vasárnapján 9 órai kezdettel tartotta bemutatkozó, első püspöki miséjét a pécsi Székesegyházban. Az ünnepélyes eseményt a pécsi egyházmegye papjai és a hívek mellett jelenlétével megtisztelte Piti Zoltán, a Baranya Megyei Tanács elnöke, Komlódi Józsefné Pécs Város Tanácsának elnök-helyettese; Krasznai Antal, a Hazafias Népfront megyei titkára; Szabó Árpád, a megye egyházügyi főelőadója, továbbá dr. Tekeres Miklós. a Hazafias Népfront városi elnöke. A szentmisén felcsendült az Ecce sacerdos… (Íme a főpap…) kezdetű egyházi ének a pécsi Palestrina Kórus (Karnagy: Jobbágy Valér) és Halász Béla orgonaművész előadásában. Dr. Cserháti József megyéspüspök (1968–1989) az imájában Isten áldását kérte Mayer Mihály hitéleti munkájára, majd dr. Kneip István (1943–2005) püspöki irodaigazgató felolvasta a kinevezésről szóló pápai bullát. Az új segédpüspököt Fényi Sándor (1910–2002) székesegyházi nagyprépost–kanonok köszöntötte, külön üdvözölve a püspök jelenlevő szüleit, egyházi pályájának elindítóit, támogatóit.

Az elso puspoki szentmise Pecsett 1989 februar 19 Dunantuli Naplo

Az első püspöki szentmise Pécsett (1989. február 19. – Dunántúli Napló)

Első misés püspökként Mayer Mihály szentbeszédében az evangéliumból Mózes és Illés Jézussal való találkozását és beszélgetését idézte. Ennek kapcsán kiemelte a párbeszéd, egymás értékei felismerésének fontosságát is. Az ünnepi szentmise az eucharisztikus kongresszusi, a pápai és a magyar Himnusz eléneklésével ért véget.

A segédpüspököknek egyházi megbízásokhoz a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1957. évi 22. törvényerejű rendelete alapján szükséges engedélyét 1989. április 6-án adták meg. A II. János Pál pápa által 1988 decemberében kinevezett egyházi méltóságok esküjüket az Alkotmányra a Parlamentben dr. Straub F. Brunó, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának elnöke előtt tették le. Az eseményen jelen volt Paskai László bíboros-prímás esztergomi érsek, valamint és Katona Imre, az Állami Egyházügyi Hivatal államtitkára is.

parlamenti eskutetel

A parlamenti eskütétel (1989. április 6. – Magyar Kurír) További képek MTVA Archívum Fotótár (Ld. lenti linkek)

1989. november 3-tól elődjének, Cserháti Józsefnek nyugalomba vonulása után II. János Pál pápa Mayer Mihályt nevezte ki a pécsi egyházmegye főpásztorának. Vele egy napon kapott váci segédpüspöki kinevezést dr. Katona István szeged-rókusi plébános is.

Pecs Mayer Mihaly cimere

Mayer Mihály megyéspüspök címere

A megyéspüspöki pápai kinevezési bulla magyar szövege:

JÁNOS PÁL PÜSPÖK, ISTEN SZOLGÁJÁNAK,

Tisztelendő Testvérének, Mayer Mihály, eddigi c. Gire Marcelli püspöknek, pécsi segédpüspöknek, ugyanennek az egyházmegyének megyés püspökének: üdv és apostoli áldás! A dolog természetéből eredően a püspökök jelenléte az egyházmegyékben elsőrendű jelentőséggel bír, akinek szüntelen arról kell gondoskodniuk, hogy a rájuk bízott Krisztus-hívők megkapják az igazság táplálékát: őket a megromlott erkölcstől – melyek főleg korunk társadalmát beszennyezik – megvédjék, és minden fajta lelki nehézségben segítségünkre legyenek.

Tisztelendő Testvérük Cserháti József kormányzói feladatától megvált, amilyen gyorsan csak tehettük, új kormányzóról gondoskodtunk. Törekedtünk ennek az egyházmegyének bölcs férfit kijelölni, aki a gyakorlati ügyekben jártas, minden tekintetben megbízható, és Rád gondoltunk tisztelendő Testvérünk, amikor a pécsi egyházmegye élére állítottunk, mert ilyennek ismertünk meg Téged.

Ezért tehát apostoli hatalmunkkal és tekintélyünk teljességével jelen írásunkkal kinevezünk a pécsi egyházmegye főpásztorává.
Kelt Rómában, Szent Péter sírjánál, 1989. november 3-án, pápaságunk tizenkettedik évében.

II. János Pál pápa

1989. december 16-án, szombaton ünnepi szentmise keretében iktatták be a pécsi Székesegyházban az egyházmegye új, immáron 81. főpásztornak Mayer Mihályt. A püspöki székfoglalóra eljött Rómából Francesco Colasuonno érsek, pápai nuncius és munkatársa Pater John Bukovsky. A vendégek közt foglalt helyet Paskai László bíboros-prímás érsek, dr. Szennay József András (1921–2012) pannonhalmi főapát, dr. Kerekes János Károly (1918–2009), a Magyar Cisztercita Rend főapátja, továbbá Várszegi Asztrik esztergomi segédpüspök. Külföldi vendégek is voltak: így Cyril Kos (1919–2003) diakóvári megyéspüspök, Szemedi János (1921–2008) ungvári görög-katolikus püspök, Adam Leicht építészmérnök, a Máltai Lovagrend lovagja és Heinrich Wust, az augsburgi egyházmegye ökonómusa. A testvéregyházak képviseletében az eseményt jelenlétével megtisztelte Bóka András (1936–2018) baranyai református és Balikó Zoltán (1917–2005) evangélikus esperesek, Balogh Miklós (1934– ) baptista és Sztupkai Mihály pécsi metodista lelkészek. Ott volt még Sarkadi Nagy Barna miniszter-helyettes, Piti Zoltán Baranya megyei és dr. Molnár Zoltán pécsi városi, valamint Tamás Ádám Tolna megyei, Kovács János szekszárdi városi, valamint Jákli Péter paksi városi tanácselnök. Az eseményen Mayer Mihály családja is részt vett.

MM beiktatasi mise Pecsen Collage 900

Pécsi megyéspüspöki beiktatás a pécsi Székesegyházban
(1989. december 16. – Laufer László/Dunántúli Napló)

A szentmise kezdetén, elsőként Balatonyi Mátyás székesegyházi kántor Ecce sacerdos himnusza hangzott fel a székesegyházi kórus előadásában. A püspöki megnyitó után Kele Pál (1930– ), a pécsi belvárosi templom plébánosa köszöntötte a vendégeket. A pápai bullát Colasuonno római érsek olvasta fel latin nyelven, magyar fordítását pedig Kneip István püspöki irodaigazgató. Az új egyházfőt Fényi Sándor székesegyházi nagyprépost köszöntötte, majd Cserháti József leköszönő megyéspüspök, a vendég egyházi méltóságok, az egyházmegye papsága (130 plébánia), cisztercita, irgalmas, pálos és bencés szerzetesek, valamint a hívők is lerótták tiszteletüket. A szertartást a pápai és a magyar himnusz zárta.

TNU Beiktatas Mayer 1989 1

Pécsi megyéspüspöki beiktatás a pécsi Székesegyházban
(1989. december 16. – Gottvald Károly/Tolna Megyei Népújság)

 

MM Laufer foto 007c

MM Laufer foto 010c

Pécsi megyéspüspöki beiktatás a pécsi Székesegyházban (1989. december 16. – Laufer László/Dunántúli Napló)

A beiktatást követően a Palatinus Hotel Bartók termében ünnepi ebéden látták vendégül az egyházi és világi méltóságokat, ahol Colasuonno bíboros külön köszönetet mondott Cserháti megyéspüspöknek 25 éves munkásságáért.
Mayer Mihály megyéspüspöki kinevezése előtt káplánként szolgált Simontornyán, Pincehelyen, Tamásiban és Dunaföldváron, illetve plébánosként Dunaföldváron, Szekszárdon. Nyugalmazott püspökként jelenleg Kakasdon vállal lelkipásztori szolgálatot. Mindenhol szeretettel és jó szívvel gondolnak vissza a hívek önzetlen, nyitott és közvetlen személyiségére.

Az összeállítást készítette: Dr. Schmelczer-Pohánka Éva
További képek az eseményről itt.


Fényképek

  • Az 1989. február 11-i esztergomi püspökszentelés = Pannonhalmi Főapátsági Múzeum Fotótára
  • Az 1989. február 19-i, első püspöki mise képei = Dunántúli Napló
  • Az 1989. április 6-i parlamenti püspöki eskütétel képei– MTVA Archívum Fotótár Link 1 | Link 2 | Link 3
  • Az 1989. december 16-i megyéspüspöki beiktatási szentmise képei = Laufer László/Dunántúli Napló fényképarchívuma; Gottvald Károly/Tolna Megyei Népújság

Források

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

2024 április
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Közelgő események

Férfitalálkozó :
Szekszárd -
2024. 04. 19. - 2024. 04. 19.
HOLY MASS - Angol nyelvű szentmise a székesegyházban:
-
2024. 04. 21. - 2024. 04. 21.
Lelki délutánok - Paks:
-
2024. 04. 21. - 2024. 04. 21.
Férfitalálkozó :
Paks -
2024. 04. 26. - 2024. 04. 26.
Férfitalálkozó :
Tamási -
2024. 05. 03. - 2024. 05. 03.

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség